INPRIS to think tank prawniczy.

Badamy ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

25 września 2018. Dalej zajmujemy się ważnym dla nas tematem. W ramach projektu „Obywatelska analiza prawa” prowadzimy ewaluację ex –post ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Sprawdzamy dostępność danych i możliwości stałego i niezależnego monitorowania aktu prawnego.

W ramach badania prowadzimy:

  • Analizę desk-research,
  • Ankietę typu „OMNIBUS”,
  • Badanie ankietowe uczestników systemu nieodpłatnej pomocy prawnej,
  • Wywiady pogłębione z uczestnikami systemu nieodpłatnej pomocy prawnej,
  • Obserwacje punktów porad.

Projekt Obywatelska analiza prawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Numer umowy: POWR.02.16.00-00-0056/17-00). Cel projektu: usprawnienie procesu stanowienia prawa. Liderem projektu jest Fundacja ePaństwo.

Wartość dotacji: 529 443,75 zł, w tym: ze środków europejskich: 446 215,19 zł (84,28%), ze środków dotacji celowej: 83 228,56 zł (15,72%)

Więcej o projekcie na stronie internetowej Lidera Projektu.