INPRIS to think tank prawniczy.

Co zawiera prezydencki projekt ustawy o SN

28 września 2017. Przygotowaliśmy wstępne zestawienie rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym ogłoszonym przez Prezydenta RP 25 września 2017.

zestawieniu prezentujemy najważniejsze zmiany przewidziane w przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawie o Sądzie Najwyższym. Zostały one porównane z obowiązującym stanem prawnym oraz z rozwiązaniami zawartymi w zawetowanej przez Prezydenta RP ustawie z 20 lipca 2017 Sądzie Najwyższym. W zestawieniu uwaga skupiona została jedynie na zmianach odnoszących się bezpośrednio do Sądu Najwyższego, pominięto natomiast zmiany dotyczące przepisów innych ustaw m.in. Prawa o ustroju sądów wojskowych, Prawa o ustroju sądów powszechnych, Prawa o prokuraturze oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, odnoszące się przede wszystkim do kwestii postępowań dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych. Ustawa ta m.in. wygasza kadencje wszystkich rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych i wojskowych oraz ich zastępców.

Niejasna nadal – pomimo zauważenia tego problemu przez Prezydenta w piśmie zwracającym Sejmowi poprzednią ustawę o SN do ponownego rozpatrzenia – pozostaje kwestia ewentualnego wpływu projektowanej regulacji na Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie bowiem z art. 49 Prawa o ustroju sądów administracyjnych, w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie do NSA oraz do sędziów, urzędników i pracowników tego Sądu, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Sądu Najwyższego, a określone w tych przepisach uprawnienia Pierwszego Prezesa SN przysługują Prezesowi NSA.

Z całością zestawienia można zapoznać się tutaj.

Z projektem ustawy o SN można zapoznać się tutaj.