INPRIS to think tank prawniczy.

Obywatelska Analiza Prawa

10 czerwca 2018. Wraz z Fundacją ePaństwo rozpoczynamy realizację projektu „Obywatelska analiza prawa” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.

Projekt „Obywatelska analiza prawa” obejmuje:

  1. Analizę ex-post wybranych dwóch ustaw.
  2. Przygotowanie modelu obywatelskiej Oceny Skutków Regulacji.
  3. Przeprowadzenie szkoleń dotyczących monitorowania i ewaluacji prawa dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Liderem projektu jest Fundacja ePaństwo. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Numer umowy: POWR.02.16.00-00-0056/17-00). Cel projektu: usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Wartość dotacji: 529 443,75 zł, w tym: ze środków europejskich: 446 215,19 zł (84,28%), ze środków dotacji celowej: 83 228,56 zł (15,72%)

Informacje o projekcie na stronie internetowej Lidera Projektu.