INPRIS to think tank prawniczy.

Opinia OBWE o zawetowanym projekcie ustawy o SN

11 września 2017. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie przedstawiło wstępną opinię o projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym, która została zawetowana przez Prezydenta RP Andrzej Dudę.

O przygotowanie opinii zwróciła się Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf. Wstępna opinii nosi datę 30 sierpnia 2017 r.  Z całością dokumentu można zapoznać się tutaj.

W opinii stwierdza się m.in., że „proponowane przepisy budzą poważne zastrzeżenia związane z podstawowymi zasadami demokracji, w szczególności dotyczącymi podziału władz i niezależności władzy sądowniczej, zapisanymi w międzynarodowych traktatach ratyfikowanych przez Polskę oraz w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przeanalizowane przepisy są ze swojej natury niezgodne z międzynarodowymi standardami oraz zobowiązaniami OBWE dotyczącymi niezależności i bezstronności sądownictwa i nie powinny zostać przyjęte. Odnosi się to w szczególności do przepisów dotyczących ustawowego przejścia w stan spoczynku obecnych sędziów Sądu Najwyższego, powoływania sędziów w ich miejsce oraz większego zaangażowania Ministra Sprawiedliwości/Prokuratora Generalnego w postępowania dyscyplinarne wszczynane przeciwko sędziom Sądu Najwyższego”. Autorzy opinii zwracają również uwagę na brak należytych konsultacji projektu ustawy. W konsekwencji stwierdzają, że „w świetle międzynarodowych standardów oraz dobrych praktyk dotyczących praw człowieka i praworządności OBWE/ODIHR doradza odrzucenie Projektu Ustawy w całości”.