INPRIS to think tank prawniczy.

Po rozpoznaniu wniosków w sprawie K 47/15

15 marca 2016. Połączone wnioski Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, grupy posłów na Sejm (wniosek z: 29 grudnia 2015 r. ), grupy posłów na Sejm (wniosek z 31 grudnia 2015 r.), Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2217) były przedmiotem rozpoznania Trybunału Konstytucyjnego w pełnym składzie.

Wyrok w sprawie K 47/15 zapadł 9 marca 2016 r. 

Polecamy lekturę komunikatu prasowego, który w jasny sposób przybliża i omawia najważniejsze tezy orzeczenia:

http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/8860-nowelizacja-ustawy-o-trybunale-konstytucyjnym/

W związku z pojawiającym się medialnymi informacji dotyczącymi braku zamiaru publikacji powyższego wyroku (stwierdzającego m.in.  że ustawa została uchwalona z naruszeniem Konstytucji, a konkretnie jej art. 7, art. 112 i art. 119 ust. 1 oraz zasady poprawnej legislacji wynikającej z art. 2 Konstytucji) pojawiły się opinie przedstawicieli środowisk prawniczych. 

W swoim stanowisku z dnia 12 marca br. Krajowa Rada Radców Prawnych wskazała, iż z głębokim zaniepokojeniem "obserwuje kolejne przypadki łamania podstawowych zasad państwa prawa, przejawiające się w lekceważeniu niezależności i niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego oraz nierespektowaniu jego orzeczeń." W ocenie KRRP dalsze: "pogłębianie się kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego zagraża pozycji władzy sądowniczej w Polsce. Istniejący spór negatywnie wpływa na wizerunek naszego kraju i postrzeganie go jako demokratycznego państwa prawa na forum międzynarodowym".

Stanowisko dostępne jest tutaj:

http://kirp.pl/w-zalaczeniu-stanowisko-uchwalone-na-xii-posiedzeniu-krajowej-radcow-prawnych-ix-kadencji-dotyczy-ono-kryzysu-wokol-trybunalu-konstytucyjnego/

Z apelem do władz publicznych o niezwłoczne opublikowanie wyroku wystąpiła Naczelna Rada Adwokacka w uchwale z 12 marca 2016 r. 

Treść uchwały dostępna jest tutaj:

http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/nra-wzywa-do-opublikowania-wyroku-tk/

Do chwili obecnej wyrok ten nie został opublikowany. Dostępny jest m.in. na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego:

http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/publikacje/otk/K_47_15_skan_wyroku.pdf

Od 9 marca br. przed budynkiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwa protest partii Razem, której członkowie i sympatycy domagają się publikacji wyroku. 

12 marca br. przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego pod hasłem: "Obrońmy ład konstytucyjny" demonstrowali przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji i partii opozycyjnych.

 

Działania INPRIS odbywają się w ramach projektu „Obywatelski Monitoring Wyboru Sędziów” realizowanego z  programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.