INPRIS to think tank prawniczy.

#SOLIDARITYINTRUTH #PRAWDAIPOJEDNANIE

PISZEMY DO WAS Z POLSKI

I z wielu innych miejsc na świecie, gdzie mieszkamy, studiujemy, pracujemy. My, czyli Polki i Polacy, którzy nie godzą się z tym, jak bieżąca polityka kładzie się cieniem na budowanych przez lata relacjach polsko-żydowskich. Do Was, czyli do wszystkich tych, którzy patrzą dziś na Polskę – z niedowierzaniem, smutkiem czy złością.

Piszemy, bo zależy nam, żebyście wiedzieli, że niezależnie od tego jak radykalne i niewłaściwe są stanowiska polskich władz czy niektórych środowisk, nie są to stanowiska i poglądy nas wszystkich. Prosimy, choć wiemy, jakie to trudne – patrzcie na tę bieżącą politykę z dystansem.

W naszym kraju są miliony ludzi, dla których dialog polsko-żydowski i prawda o wspólnej historii są ważne. Piszemy do Was jak przyjaciele do przyjaciół. Żebyście wiedzieli, że jesteśmy – w Polsce i wszędzie tam, gdzie łączy nas nie tylko historia i korzenie, ale też wspólna codzienność i przyszłość.

Holokaust był niewyobrażalną tragedią narodu żydowskiego – wielką porażką człowieczeństwa. Dziś, zamiast zachować pokorę i szacunek dla jego ofiar, próbuje się używać tych tragicznych wydarzeń by nas – Żydów i Polaków – dzielić.

Przyjęta przez polski parlament ustawa, która przewiduje karanie pozbawieniem wolności za słowa; wypowiedzi, których celem jest wyparcie udziału Polaków w Zagładzie; nieprzemyślane działania polityków, które wzbudzają antysemickie nastroje – to wszystko nie dzieje się w naszym imieniu. Jest nas więcej, ludzi którzy myślą podobnie jak my, którzy widząc co się teraz dzieje, czują złość.

#SOLIDARITYINTRUTH
#PRAWDAIPOJEDNANIE

Możemy czuć gorycz, możemy czuć smutek, możemy czuć wściekłość, ale wszyscy razem chcemy powiedzieć: dosyć przemilczania i dosyć dzielenia. Nie pozwolimy zniweczyć lat pracy nad pojednaniem. Tylko pełna prawda i solidarność może stanowić fundament naszego współistnienia.

Prawda, bo duma z tych Polek i Polaków, którzy heroicznie pomagali Żydom, nie przesłania nam krzywd, które Żydów w Polsce spotkały. Również ze strony obywateli naszego kraju. Chcemy całej prawdy o Holokauście, jakkolwiek nie byłaby ona bolesna. Pamięć o milionach Żydów, naszych współobywateli, zamordowanych w czasie wojny, uczy nas wyciągania lekcji ze wspólnej przeszłości.

Tak jak przed laty, dziś też chodzi o solidarność. O solidarność w szukaniu prawdy, o solidarność z potomkami ofiar Holokaustu, o solidarność z wypędzonymi z domu w 1968 r., o solidarność w obliczu antysemityzmu.

Łączy nas ponad tysiąc lat historii, Żydzi są i byli Polakami przez setki lat. Tworzyli i tworzą nasz wspólny kraj. Antysemityzm jest wymierzony także w nas, bo jest wymierzony w ludzi i wolność słowa. Dlatego chcemy powiedzieć głośno i stanowczo: NIE DLA ANTYSEMITYZMU. Nie dla przekłamywania historii.

W tym szczególnym momencie powinniśmy wszyscy zjednoczyć się wokół prawdy o tamtych straszliwych czasach. Po to, by już nigdy nie mogły się one powtórzyć. Prawda i solidarność – tylko w ten sposób możemy razem powrócić na drogę do pojednania, którego oba nasze narody tak bardzo potrzebują.

Podpisany przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego:


WE ARE WRITING TO YOU FROM POLAND.

And from many other places in the world, where we live, study and work. We, the Poles, who do not agree with how current policy casts a pall over the Polish-Jewish relations developed over the years. We write to all of you who look at Poland today with disbelief, sadness or anger.

We write because we want you to know that regardless of how radical and inappropriate the positions of Polish authorities or certain groups are, these are not the positions and views of us all. We ask that you keep current politics in perspective, although we know how difficult this may be.

There are millions of people in our country for whom the Polish-Jewish dialogue and the truth about common history are important. We write to you as friends to friends, so that you may know that we are there, in Poland and the times that history and heritage bound us, and that we are also bound together in daily life and the future.

The Holocaust was an unimaginable tragedy of the Jewish people – a great failure of humanity. Today, instead of maintaining humility and respect for its victims, attempts are being made to divide us, Jews and Poles.
A law has been ratified by the Polish parliament, which provides imprisonment for speech, statements are being made that seek to whitewash Poles’ involvement in the Holocaust, thoughtless actions are being taken by politicians that arouse anti-Semitic sentiment – all this is not being done in our name.

There are more of us, people who think like us, who, seeing what is happening now, feel anger.

#SOLIDARITYINTRUTH
#TRUTHandRECONCILIATION

We may feel bitterness, we may feel sadness, we may feel rage, but all together we want to say: enough of the silence and divisiveness. We will not allow the years of  reconciliation to be destroyed. Only complete truth and solidarity can be the foundation of our co-existence.

Truth, because the pride in those Poles who heroically helped the Jews will not obscure the wrongs that Jews confronted in Poland, including from citizens of our country. We want the whole truth about the Holocaust, however painful it may be. Remembrance of millions of Jews, citizens of Poland, murdered during the war, teaches us to learn from the past.

As in years past, today is also about solidarity. It is about solidarity in seeking the truth, solidarity with the descendants of Holocaust victims, solidarity with the people expelled from home in 1968, and solidarity in the face of anti-Semitism.

We are united by more than a thousand years of common history; Jews are and have been Poles for hundreds of years. They created and continue to create our common country. Anti-Semitism is also aimed at us because it is aimed at people and freedom of speech. That is why we want to say it loud and firmly – NO TO ANTISEMITISM. No to misrepresenting history.

That is why we should all unite at this particular time around the truth about those terrible times. So that they may never be repeated. Truth and solidarity are the only ways we can return together to the path of reconciliation so needed by both our nations.


Podpisany przez przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego: 

Signed by NGOs:

A Million

Akcja Demokracja

Archiwum Osiatyńskiego

Autonomia

Berliński Kongres Kobiet

Bydgoskie Forum Obywatelskie

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Demokracja Siemiatycze

Dziewuchy Dziewuchom Węgorzewo

FARSA Londyn

Femini Berlin Polska

Forum Dialogu

Forum Kraków

Front Gorzów FG 2018

Fundacja ClientEarth

Fundacja im. Bronisława Geremka

Fundacja Liberte!

Fundacja Idealna Gmina

Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Judaica Centrum Kultury Żydowskiej Kraków

Fundacja Krystyny Jandy na rzecz Kultury

Fundacja Lege Pharmaciae

Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej

Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza

Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej “OKO”

Fundacja Pole Dialogu

Fundacja Szkoła Liderów

Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych

Gildia Polskich Reżyserów i Reżyserek Teatralnych

Gildia Reżyserów Polskich

Grupa Artystyczna Teraz Poliż

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Inicjatywa #WolneSądy

Inicjatywa “Nie w moim imieniu”

INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa

Instytut Spraw Publicznych

Kampania Przeciw Homofobii

Klub Inteligencji Katolickiej

Komitet Obrony Demokracji

Komitet Obrony Demokracji (Region Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Łódzki, Małopolski, Mazowiecki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, UK)

Krytyka Polityczna

Kultura Liberalna

Kultura Niepodległa

Lęborskie Dziewuchy

Manifest Wolnej Polki

Obywatele Kultury

Obywatele Nauki

Obywatele Solidarnie w Akcji

Obywatele RP

Obywatele Dla Edukacji

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Ogólnopolski Strajk Kobiet

Ogólnopolski Strajk Kobiet: Gryfino, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Jelenia Góra, Katowice, Kielce, Kraków, Koszalin, Lublin, Opole, Piła, Piotrków Trybunalski, Poznań, Puławy, Sanok, Sławno, Świnoujście, Warszawa, Węgorzewo, Zajęczniki, Zgorzelec, Zielona Góra

Polski PEN Club

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Poznań Wolny Od Nienawiści

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA

Projekt:Polska

Protest Kobiet

Radomianie Dla Demokracji

Radomska Inicjatywa Kobieca

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Kielce

Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Stowarzyszenie Kongres Kobiet

Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Niepodległej

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

Stowarzyszenie Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza

Stowarzyszenie Stop Stereotypom

Stowarzyszenie Śląskie Perły Rybnik

Studencki Komitet Antyfaszystowski

Toruńskie Dziewuchy

Towarzystwo Dziennikarskie

Unia Polskich Teatrów

Warszawskie Dziewuchy Dziewuchom

Wspólna Zielona Góra

 

Tekst opublikowany 7 marca 2018 na stronie:
Published in March 7, 2018 at:

solidarityintruth.org