Infografiki i formularze
dla osób niepełnosprawnych

INPRIS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji przygotował zestaw infografik i formularzy (wzorów pouczeń) dotyczących problemów najczęściej zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne. Zostały opracowane w taki sposób, żeby mogły ich używać samodzielnie osoby poszukujące informacji i pomocy, ale też by były one narzędziem wspierającym pracę osób udzielających nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Formularze dostępne są w formacie PDF oraz w formacie edytowalnym.

Pamiętać jednak trzeba, że infografiki i formularze nie są poradą prawną. Jeżeli musisz podjąć konkretne decyzje w sprawach opisanych w infografikach lub formularzach, warto poradzić się kompetentnego prawnika lub specjalisty.

Infografiki i formularze są przygotowane według stanu prawnego na 1 marca 2016 r. Wszelkie uwagi, sugestie i komentarze dotyczące przedstawionych infografik i wzorów dokumentów prosimy kierować na adres inpris@inpris.pl.

Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji
finansowanego z Funduszy EOG
Logo programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG


Projekt zrealizowany przez
Logo INPRIS
Długi, postępowanie
i koszty sądowe

Długi, postępowanie
i koszty sądowe
wzory przydatnych dokumentów
Dziedziczenie
i spadki
Lokale
mieszkalne

Prawa
konsumenckie

Zasiłki
i świadczenia

Zatrudnienie

Celem tej aplikacji jest ustalenie, czy przysługuje Ci spadek z testamentu pozostawionego przez zmarłą osobę.
Czy zostałeś/aś uznany za osobę niegodną dziedziczenia?

Za niegodnego może być uznana przez sąd osoba, która:

dopuściła się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
podstępem lub groźbą nakłoniła spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodziła mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
umyślnie ukryła lub zniszczyła testament spadkodawcy, podrobiła lub przerobiła jego testament albo świadomie skorzystała z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.
Czy spadkodawca przed śmiercią Ci przebaczył?

Spadkobierca uznany za niegodnego nie będzie dziedziczył, ponieważ będzie traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku.

Możesz odziedziczyć spadek ustanowiony w testamencie
Czy testament jest ważny?

Testament jest nieważny, jeżeli:

został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli
został sporządzony pod wpływem błędu (błąd to niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie o istniejącym stanie rzeczy lub o treści czynności prawnej - w tym przypadku testamentu. Błąd ma doniosłość prawną wtedy, gdy dotyczy treści testamentu oraz gdy jest istotny subiektywnie i obiektywnie) uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści
został sporządzony pod wpływem groźby
został sporządzony przez więcej niż jednego spadkodawcę
został sporządzony przez przedstawiciela
został sporządzony przez osobę niemającą pełnej zdolności do czynności prawnych
Powołanie spadkobiercy jest nieważne, jeżeli z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez zastrzeżenia warunku (warunek to zawarte w treści czynności prawnej, w tym przypadku testamentu, zastrzeżenie, które uzależnia powstanie lub ustanie skutku prawnego od zdarzenia przyszłego i niepewnego, np. ślubu bliskiej dla spadkodawcy osoby) lub terminu (termin to zawarte w treści czynności prawnej, w tym przypadku w testamencie, zastrzeżenie, które wiąże powstanie albo ustanie skutków prawnych ze zdarzeniem przyszłym i pewnym, np. śmiercią bliskiej dla spadkodawcy osoby) spadkobierca nie zostałby powołany. Nie dotyczy to przypadku, w którym ziszczenie się lub nieziszczenie się warunku albo nadejście terminu nastąpiło przed otwarciem spadku.
Spadek Ci nie przysługuje.
Spadek Ci nie przysługuje.
Czy testament został odwołany?

Odwołanie testamentu może nastąpić jeśli spadkodawca:

sporządzi nowy testament
w zamiarze odwołania testament zniszczy bądź pozbawi go cech, od których zależy jego ważność
dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień
Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.
Testamentu nie można odwołać przez przedstawiciela
Czy oprócz mnie zostały wymienione w testamencie jeszcze jakieś osoby?
Czy w testamencie jestem spadkobiercą?

Osoby, które zostały wymienione w testamencie oprócz spadkodawcy i spadkobiercy (spadkobierców) mogą być zapisobiercami lub osobami obarczonymi poleceniem.

Zapis, zgodnie z art. 968 Kodeksu cywilnego, to rozrządzenie testamentowe, mocą którego spadkodawca zobowiązuje swego spadkobiercę testamentowego lub ustawowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby – zapisobiercy.

Polecenie, zgodnie z art. 982 Kodeksu cywilnego, to obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania nałożony w testamencie na spadkobiercę lub na zapisobiercę przez spadkodawcę. Ważne jest to, że polecenie nie tworzy stosunku zobowiązaniowego, w którym ktoś staje się wierzycielem. Powstaje tylko tzw. zobowiązanie naturalne (niezupełne), czyli na spadkobiercy lub zapisobiercy ciąży prawny obowiązek wykonania polecenia.

Jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku.

Jeżeli takie rozrządzenie testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wątpliwości za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów.

Przysługuje Ci całość spadku przewidzianego w testamencie

Potrzebna jest wiedza o zapisach i poleceniach. Skorzystaj z pomocy prawnika.

Potrzebna jest wiedza o zapisach i poleceniach. Skorzystaj z pomocy prawnika.

Czy wszyscy są spadkobiercami?
Odpowiedz na wszystkie pytania.
Zadajemy je dla każdego podanego spadkobiercy.

{{ spadkobiercy_dane[$index].imie }} (osoba {{$index+1}})
Osoba {{$index+1}}

Czy w testamencie podano wielkość udziału tego spadkobiercy? Czy w testamencie podano wielkość Twojego udziału?
Podaj ją jako ułamek (na przykład 1/{{ liczba_spadkobiercow }}):  /  Podaj poprawnie ułamek!
Czy ta osoba jednocześnie może i chce być spadkobiercą?
Czy spadkodawca określił, komu przypada przeznaczony dla tej osoby udział spadkowy?
Czy zgodnie z wolą spadkodawcy ten udział przypada dla mnie?
Czy spadkodawca wyłączył wobec tej osoby przyrost (np. przy pomocy stwierdzenia w razie gdyby Iksiński nie chciał lub nie mógł dziedziczyć, jego część ma przypaść spadkobiercom ustawowym)?
Aby przejść dalej, musisz poprawnie wypełnić wszystkie pola formularza.
Suma podanych udziałów jest większa od całości spadku. Wszystkie podane ułamki po dodaniu muszą dawać najwyżej liczbę 1.
Jeżeli jednak masz pewność, że podałeś udziały w dokładnie takiej wysokości, jak spadkodawca w testamencie, to zgłoś się do prawnika

Osoba powołana do dziedziczenia „nie chce" być spadkobiercą, jeżeli:

1) odrzuca spadek (art. 1012 in fine),
2) zrzekła się dziedziczenia (art. 1048).


Spadkobiercą „nie może" być:

1) osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje (art. 927 § 1),
2) dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte, które urodziło się martwe (art. 927 § 2),
3) fundacja ustanowiona w testamencie, która nie została wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu (art. 927 § 3),
4) spadkobierca uznany za niegodnego, któremu spadkodawca nie przebaczył (art. 928),
5) osoba wydziedziczona (art. 1008),
6) osoba, na którą rozciągają się skutki zrzeczenia się dziedziczenia (art. 1049 § 1).

Można powołać spadkobierceę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą (podstawienie)

Przyrost wyłączony zostaje np. przy pomocy stwierdzenia w razie gdyby Iksiński nie chciał lub nie mógł dziedziczyć, jego część ma przypaść spadkobiercom ustawowym.

Zgodnie z kodeksem cywilnym, udział takiej osoby przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów.

UWAGA: Suma podanych udziałów nie wyczerpuje spadku określonego w testamencie (jest mniesza od 1).
Może to oznaczać, że:

1. Spadkodawca popełnił błąd w określaniu udziałów poszczególnych spadkobierców albo
2. Spadkodawca celowo określił udziały, które nie wyczerpują spadku określonego w testamencie. Zachodzi wówczas rozbieżność między wielkością udziałów i wielkością spadku.

Aby ustalić wolę spadkodawcy i uniknąć wątpliwości zgłoś się do prawnika.

Gdy na mocy testamentu spadek przypadł spadkobiercy nieobciążonemu ustawowym obowiązkiem alimentacyjnym względem dziadków spadkodawcy, dziadkowie, jeżeli znajdują się w niedostatku i nie mogą otrzymać środków utrzymania od osób, na których ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, mogą żądać od spadkobiercy środków utrzymania w stosunku do swoich potrzeb i do wartości jego udziału spadkowego. Spadkobierca może uczynić zadość temu roszczeniu także w ten sposób, że zapłaci dziadkom spadkodawcy sumę pieniężną odpowiadającą wartości jednej czwartej części swego udziału spadkowego.

Celem tej aplikacji jest ustalenie, czy odziedziczyłeś spadek jako spadkobierca ustawowy, na podstawie przepisów prawa.
Jeżeli jesteś ustanowiony spadkobiercą w testamencie, skorzystaj z aplikacji "Dziedziczenie testamentowe".
Czy spadkodawca sporządził(a) testament?
Potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Skorzystaj z pomocy prawnika.
Czy dotyczą Cię którekolwiek z poniższych okoliczności?
 • odrzuciłem/-am spadek po spadkodawcy z ustawy
 • zrzekłem/-am się dziedziczenia po spadkodawcy
 • zostałem/-am wydziedziczony/-a przez spadkodawcę
 • zostałem/-am uznany za niegodnego dziedziczenia przez spadkodawcę lub toczy się przeciwko mnie postępowanie o uznanie za niegodnego
Potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Skorzystaj z pomocy prawnika.
Kim byłeś/aś dla zmarłego?Czy w chwili śmierci zmarłej osoby pozostawałeś/aś z nią w separacji?
Nie przysługuje Ci spadek.
Czy spadkodawca przed śmiercią wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z Twojej winy?
Potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Skorzystaj z pomocy prawnika.

Art. 940 § 1 Kodeksu cywilnego: Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.
Czy spadkodawca miał dzieci?
Czy w chwili śmierci spadkodawcy żyli oboje jego rodzice?
Twój udział spadkowy wynosi 1/2
Czy w chwili śmierci spadkodawcy żyło jedno z jego rodziców?
Dziedziczysz cały spadek po spadkodawcy
Czy ten rodzic to matka spadkodawcy, a ojcostwo spadkodawcy nie zostało ustalone?
Czy w chwili śmierci spadkodawcy żył ktoś z jego rodzeństwa lub zstępnych rodzeństwa?
Czy w chwili śmierci spadkodawcy żył jego małżonek?
Czy małżonek był w separacji ze spadkodawcą?
Przypada Ci udział spadkowy w wysokości 1/2
Przypada Ci cały udział spadkowy
Czy w chwili śmierci spadkodawcy żył Twój rodzic (dziecko spadkodawcy)?
Nie przysługuje Ci spadek.
Czy w chwili śmierci spadkodawcy żył jego małżonek nie będący z nim w separacji?
Czy spadkodawca miał dzieci oprócz Twojego rodzica?
Czy masz rodzeństwo?
Rodzeństwo
Odpowiedz na wszystkie pytania. Zadajemy je dla każdego podanego brata lub siostry.

{{ du_c_rodzenstwo_dane[$index].imie }} (osoba {{$index+1}})
Osoba {{$index+1}}

Czy w dniu zgonu spadkodawcy ta osoba żyła albo miała własne żyjące dzieci, wnuki lub prawnuki?
Uwaga: osoby, które zrzekły się dziedziczenia albo zostały wydziedziczone traktujemy jako nieżyjące
Aby przejść dalej, musisz poprawnie wypełnić wszystkie pola formularza.
Czy w chwili śmierci spadkodawcy żyli jacykolwiek jego zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.)?
Nie przysługuje Ci spadek.
Czy w chwili śmierci spadkodawcy żył jego małżonek nie będący z nim w separacji?
Którzy rodzice spadkodawcy żyli w momencie jego śmierci?
Nie przysługuje Ci spadek.
Czy ojcostwo spadkodawcy było ustalone?
Nie przysługuje Ci spadek.
Przepisy prawa nie odnoszą się bezpośrednio do Twojej sytuacji. Konieczna jest konsultacja z prawnikiem.
Rodzeństwo
Odpowiedz na wszystkie pytania. Zadajemy je dla każdego podanego brata lub siostry.

{{ du_d_rodzenstwo_dane[$index].imie }} (osoba {{$index+1}})
Osoba {{$index+1}}

Czy w dniu zgonu spadkodawcy ta osoba żyła albo miała własne żyjące dzieci, wnuki lub prawnuki?
Uwaga: osoby, które zrzekły się dziedziczenia albo zostały wydziedziczone traktujemy jako nieżyjące
Aby przejść dalej, musisz poprawnie wypełnić wszystkie pola formularza.
Czy w chwili śmierci spadkodawcy żyli jacykolwiek jego zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.)?
Nie przysługuje Ci spadek.
Czy w chwili śmierci spadkodawcy żył jego małżonek nie będący z nim w separacji?
Którzy rodzice spadkodawcy żyli w momencie jego śmierci?
Nie przysługuje Ci spadek.
Czy ojcostwo spadkodawcy było ustalone?
Nie przysługuje Ci spadek.
Przepisy prawa nie odnoszą się bezpośrednio do Twojej sytuacji. Konieczna jest konsultacja z prawnikiem.
Czy Twój rodzic był jedynakiem/jedynaczką?
Rodzeństwo spadkodawcy
Odpowiedz na wszystkie pytania. Zadajemy je dla każdego podanego brata lub siostry.

{{ du_d_rodzenstwo_dane[$index].imie }} (osoba {{$index+1}})
Osoba {{$index+1}}

Czy w dniu zgonu spadkodawcy ta osoba żyła albo miała własne żyjące dzieci, wnuki lub prawnuki?
Uwaga: osoby, które zrzekły się dziedziczenia albo zostały wydziedziczone traktujemy jako nieżyjące
Aby przejść dalej, musisz poprawnie wypełnić wszystkie pola formularza.
Czy jesteś jedynakiem/jedynaczką?
Twoje rodzeństwo
Odpowiedz na wszystkie pytania. Zadajemy je dla każdego podanego brata lub siostry.

{{ du_e_rodzenstwo_dane[$index].imie }} (osoba {{$index+1}})
Osoba {{$index+1}}

Czy w dniu zgonu spadkodawcy ta osoba żyła albo miała własne żyjące dzieci, wnuki lub prawnuki?
Uwaga: osoby, które zrzekły się dziedziczenia albo zostały wydziedziczone traktujemy jako nieżyjące
Aby przejść dalej, musisz poprawnie wypełnić wszystkie pola formularza.
Czy w chwili śmierci spadkodawcy żyli jacykolwiek jego zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki)?
Nie przysługuje Ci spadek.
Czy w chwili śmierci spadkodawcy żył jego małżonek nie będący z nim w separacji?
Czy w chwili śmierci spadkodawcy żył jego drugi rodzic?
Twój udział spadkowy wynosi: {{ du_malzonek_zyl ? '1/4' : '1/2' }}
Czy jesteś matką czy ojcem zmarłego?
Czy ojcostwo spadkodawcy było ustalone?
Czy spadkodawca miał rodzeństwo?
Twój udział spadkowy wynosi {{ du_f_wynik_oblicz() }}
Czy w chwili śmierci spadkodawcy żyli jacykolwiek jego zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki)?
Nie przysługuje Ci spadek.
Czy w chwili śmierci spadkodawcy żył jego małżonek nie będący z nim w separacji?
Czy w chwili śmierci spadkodawcy żył ktokolwiek z następujących osób?
 • rodzice spadkodawcy
 • rodzeństwo spadkodawcy
 • zstępni rodzeństwa spadkodawcy
Czy w chwili śmierci żyły oprócz Ciebie jeszcze inne osoby będące dziadkami spadkodawcy lub ewentualnie zstępni tych dziadków?
Dziadkowie spadkodawcy
Odpowiedz na wszystkie pytania. Zadajemy je dla każdego z pozostałych dziadków.

{{ du_g_osoby_dane[$index].imie }} (osoba {{$index+1}})
Osoba {{$index+1}}

Czy w dniu zgonu spadkodawcy ta osoba żyła albo miała własne żyjące dzieci, wnuki lub prawnuki?
Uwaga: osoby, które zrzekły się dziedziczenia albo zostały wydziedziczone traktujemy jako nieżyjące
Aby przejść dalej, musisz poprawnie wypełnić wszystkie pola formularza.
Czy w chwili śmierci spadkodawcy żył jego (jej) małżonek, tj. Twój ojciec (matka)?
Nie przysługuje Ci spadek.
Czy w chwili śmierci spadkodawcy żyła którakolwiek z poniższych osób?
 • zstępny, tj. dziecko, wnuk, prawnuk (nie pytamy tu o innych pasierbów)
 • rodzic
 • rodzeństwo spadkodawcy
 • zstępni rodzeństwa spadkodawcy
 • dziadkowie
Czy były inne osoby będące dziećmi małżonka spadkodawcy, które żyły w chwili śmierci spadkodawcy?
Dziadkowie spadkodawcy
Odpowiedz na wszystkie pytania. Zadajemy je dla każdego z pozostałych dziadków.

{{ du_h_osoby_dane[$index].imie }} (osoba {{$index+1}})
Osoba {{$index+1}}

Czy w dniu zgonu spadkodawcy ta osoba żyła albo miała własne żyjące dzieci, wnuki lub prawnuki?
Uwaga: osoby, które zrzekły się dziedziczenia albo zostały wydziedziczone traktujemy jako nieżyjące
Aby przejść dalej, musisz poprawnie wypełnić wszystkie pola formularza.
Dzieci spadkodawcy
Odpowiedz na wszystkie pytania. Zadajemy je dla każdego podanego dziecka.

{{ du_dzieci_dane[$index].imie }} (dziecko {{$index+1}})
Dziecko {{$index+1}}

Czy w dniu zgonu spadkodawcy to dziecko żyło albo miało własne żyjące dzieci, wnuki lub prawnuki?
Aby przejść dalej, musisz poprawnie wypełnić wszystkie pola formularza.
Celem tej aplikacji jest ustalenie, czy przysługuje Ci zachowek, czyli część majątku zmarłej osoby (spadkodawcy), która należy się osobom najbliższym względem spadkodawcy, który pominął takie osoby w testamencie.
Czy minęło pięć lat od ogłoszenia testamentu (albo otwarcia spadku, jeżeli testamentu nie było)?
Nie przysługuje Ci zachowek.
Kim jesteś dla spadkodawcy?
Czy wbrew woli spadkodawcy postępowałeś/aś uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego?
Czy dopuściłem się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci?
Czy uporczywie nie dopełniałeś/aś względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych?
Czy spadkodawca Ci przebaczył?
Czy w chwili przebaczenia spadkodawca miał zdolność do czynności prawnych?
Czy przebaczenie było skuteczne, czyli czy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem?

Mogłeś/aś zostać wydziedziczony/a, co oznacza pozbawienie prawa do zachowku.

Mogłeś/aś zostać wydziedziczony/a, co oznacza pozbawienie prawa do zachowku.

Nie mogłeś/aś zostać wydziedziczony/a.
Nie mogłeś/aś zostać wydziedziczony/a.
Nie mogłeś/aś zostać wydziedziczony/a.
Czy jesteś uprawniony/a do zachowku?
Nie przysługuje Ci zachowek.
Jaki byłby Twój udział w spadku?
Prosimy o podanie ułamka (na przykład 1/4):  /  Podaj poprawnie ułamek!

Możesz obliczyć swój udział w spadku przy pomocy aplikacji o dziedziczeniu ustawowym.
Czy przysługuje Ci roszczenie o zachowek?

Roszczenie o zachowek
nie przysługuje w razie:

uznania za niegodnego (art. 928 § 2)
wyłączenia małżonka od dziedziczenia na podstawie art. 940
odrzucenia spadku (art. 1020)
zrzeczenia się dziedziczenia (art. 1049 § 2)

Osobie uprawnionej, która dziedziczyłaby po spadkobiercy, przysługuje roszczenie z tytułu zachowku (o pokrycie zachowku albo jego uzupełnienie), o ile nie otrzymała należnej kwoty w innej postaci, a mianowicie uczynionej przez spadkodawcę darowizny, w postaci powołania do spadku (z mocy ustawy lub testamentu) lub w postaci zapisu zwykłego lub windykacyjnego (art. 991 § 2), a w przypadku zstępnych spadkodawcy - także w postaci świadczeń na wychowanie oraz wykształcenie ogólne i zawodowe (art. 997).

Czy w chwili otwarcia spadku byłeś/aś osobą trwale niezdolną do pracy albo małoletnią?

Należy Ci się zachowek wynoszący {{ za_oblicz_7w1() }} substratu zachowku, czyli tzw. czystej wartości spadku

Należy Ci się zachowek wynoszący {{ za_oblicz_7w2() }} substratu zachowku, czyli tzw. czystej wartości spadku

Czysta wartość spadku

Czysta wartość spadku to różnica pomiędzy wartością aktywów wchodzących w skład spadku a wartością długów (pasywów) spadkowych. Na potrzeby obliczania zachowku czystą wartość spadku ustala się z pominięciem wartości zapisów zwykłych i poleceń, mimo że stanowią one długi spadkowe.
Do tak ustalonej czystej wartości spadku należy doliczyć wartość darowizn uczynionych przez spadkodawcę oraz wartość przedmiotów dokonanych zapisów windykacyjnych, niezależnie od tego, kto był ich beneficjentem (spadkobierca, uprawniony do zachowku, osoba trzecia).


Reguły ogólne zaliczania darowizn na zachowek

Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych,
ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku,
darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.


Darowizny a zachowek zstępnego

Przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu nie dolicza się do spadku darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał zstępnych.
Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy darowizna została uczyniona na mniej niż trzysta dni przed urodzeniem się zstępnego.


Darowizny a zachowek małżonka

Przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się do spadku darowizn, które spadkodawca uczynił przed zawarciem z nim małżeństwa. + art. 995 KC, art. 996 KC i art. 997 KC
Czy jesteś obowiązany obowiązany do zapłaty zachowku innej osobie?
Twoja odpowiedzialność ogranicza się tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej Twój zachowek. Możesz żądać (w terminie 5 lat od ogłoszenia testamentu) zmniejszenia zapisów zwykłych i poleceń w takim stopniu, ażeby pozostał Ci Twój własny zachowek.
Sprawdź, czy jesteś obowiązany do zapłaty zachowku innej osobie.
Czy osoba, od której domagam się wypłaty zachowku, może Ci go wypłacić?

Niemożność otrzymania należnego zachowku od spadkobiercy może wynikać z różnych przyczyn, w szczególności:

wartość stanu czynnego spadku przyjętego z dobrodziejstwem inwentarza może nie wystarczać na pokrycie zachowku
spadkobierca obowiązany do zapłaty zachowku może sam być uprawniony do zachowku, a nadwyżka ponad własny zachowek nie wystarcza na pokrycie roszczenia z tego tytułu (art. 999)
egzekucja z majątku spadkobiercy może okazać się bezskuteczna
Należy Ci się zachowek w pełnej wysokości.
Czy na rzecz tej osoby został uczyniony zapis windykacyjny?
Czy ta osoba otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku?
Czy osoba, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, sama jest uprawniona do zachowku?
Czy osoba, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, jest uprawniona do zachowku?
Ta osoba ponosi odpowiedzialność wobec mnie tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jej własny zachowek.
Czy spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne na rzecz kilku osób?
Oznacza to, że odpowiedzialność tych osób względem uprawnionego do zachowku jest solidarna. Jeżeli jedna z osób, na których rzecz zostały uczynione zapisy windykacyjne, spełniła świadczenie uprawnionemu do zachowku, może ona żądać od pozostałych osób części świadczenia proporcjonalnych do wartości otrzymanych zapisów windykacyjnych.
Czy możesz otrzymać należną Ci kwotę od osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny?
Ta osoba ponosi odpowiedzialność wobec Ciebie tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jej własny zachowek.

Można żądać (w terminie 5 lat od otwarcia spadku) od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny. Obdarowany może zwolnić się od obowiązku zapłaty sumy potrzebnej do uzupełnienia zachowku przez wydanie przedmiotu darowizny.

Spośród kilku obdarowanych obdarowany wcześniej ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy uprawniony do zachowku nie może uzyskać uzupełnienia zachowku od osoby, która została obdarowana później.

Można żądać (w terminie 5 lat od otwarcia spadku) od osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny doliczony do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże osoba ta jest obowiązana do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem zapisu windykacyjnego.

Co istotne, osoba, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, może zwolnić się od obowiązku zapłaty sumy potrzebnej do uzupełnienia zachowku przez wydanie przedmiotu zapisu.

Podaj kim dla spadkodawcy jest osoba, która domaga się od Ciebie zachowku?
Czy ta osoba jest uprawniona do zachowku?
Tej osobie zachowek nie przysługuje.

Do zachowku mogą być uprawnieni:

zstępni wydziedziczonego zstępnego spadkodawcy, chociażby przeżył on spadkodawcę (art. 1011)
zstępni niegodnego, który jest (rodzicem, małżonkiem albo dzieckiem) spadkodawcy
zstępni (rodzica, małżonka albo dziecka) spadkodawcy, który spadek odrzucił
zstępni zrzekającego się dziedziczenia (rodzica, małżonka albo dziecka) spadkodawcy ale tylko w przypadku, gdy skutki umowy o zrzeczenie się dziedziczenia nie zostały na nich rozciągnięte (por. art. 1049 § 1)
spadkobiercy osoby uprawnionej do zachowku, ale tylko wtedy, gdy spadkobierca ten należy do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy (np. wnuki)
Czy możesz wypłacić zachowek osobie, która domaga się go domaga?

Niemożność otrzymania należnego zachowku od spadkobiercy może wynikać z różnych przyczyn.

W szczególności wartość stanu czynnego spadku przyjętego z dobrodziejstwem inwentarza może nie wystarczać na pokrycie zachowku, spadkobierca obowiązany do zapłaty zachowku może sam być uprawniony do zachowku, a nadwyżka ponad własny zachowek nie wystarcza na pokrycie roszczenia z tego tytułu (art. 999), egzekucja z majątku spadkobiercy może okazać się bezskuteczna.

Tej osobie należy się zachowek w pełnej wysokości.
Czy na Twoją rzecz został uczyniony zapis windykacyjny?
Czy otrzymałeś/aś od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku?
Tej osobie należy się zachowek w pełnej wysokości.

Można żądać od Ciebie (w terminie 5 lat od otwarcia spadku) sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże jesteś obowiązany/a do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny.

Możesz zwolnić się od obowiązku zapłaty sumy potrzebnej do uzupełnienia zachowku przez wydanie przedmiotu darowizny.

Jeżeli było kilku obdarowanych, to obdarowany wcześniej ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy uprawniony do zachowku nie może uzyskać uzupełnienia zachowku od osoby, która została obdarowana później.

Czy spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne na rzecz jakichś osób oprócz Ciebie?
Oznacza to, że moja odpowiedzialność względem uprawnionego do zachowku jest solidarna. Jeżeli ja (albo jedna z osób, na której rzecz zostały uczynione zapisy windykacyjne), spełniłem świadczenie uprawnionemu do zachowku, mogę żądać od pozostałych osób części świadczenia proporcjonalnych do wartości otrzymanych zapisów windykacyjnych
Czy osoba, która domaga się zachowku, może otrzymać ode mnie należną jej kwotę?

Można żądać od Ciebie (w terminie 5 lat od otwarcia spadku) sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże jesteś obowiązany/a do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny.

Można żądać (w terminie 5 lat od otwarcia spadku) od mnie sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże jesteś obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem zapisu windykacyjnego.

Co istotne, mogę zwolnić się od obowiązku zapłaty sumy potrzebnej do uzupełnienia zachowku przez wydanie przedmiotu zapisu.

Celem tej aplikacji jest ustalenie, czy przysługuje Ci świadczenie pielęgnacyjne, czyli świadczenie z powodu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo (w określonych przypadkach) orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne

świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w wysokości 1300,00 zł miesięcznie (kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia br.) przysługuje tylko określonym osobom, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.

Sprawdź, czy osoba która chciałaby uzyskać świadczenie pielęgnacyjne jest jedną z poniżej wymienionych. Odpowiedzi na dalsze pytania pozwolą jednoznacznie określić, czy świadczenie pielęgnacyjne będzie należne.

„Dziecko” oznacza dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

„Rodzinę zastępczą spokrewnioną” tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

Osoba, na której zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny (tylko jeżeli nie jest to osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności)

Czy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia
Czy chodzi o osobę inną niż spokrewniona w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki?

świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko wtedy, gdy jednocześnie:

 1. Rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. nie ma opiekuna faktycznego dziecka ani osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, lub legitymują się one orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Czy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno- rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego?
Czy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów?
Czy osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim?
Czy współmałżonek tej osoby legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności?
Czy osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu?
Czy na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury?
Czy członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów?
Czy na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów?
Czy na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką?
świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje.
świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

świadczenie pielęgnacyjne przysługuje.

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu informację, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawi wypłacane jej świadczenie lub wydatkuje je niezgodnie z przeznaczeniem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie rodzinne w całości lub w części w formie rzeczowej.

Celem tej aplikacji jest ustalenie, czy przysługuje Ci zasiłek pielęgnacyjny, czyli świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wynosi on 153,00 zł miesięcznie (stan na luty 2016). Aby określić, czy kwalifikujesz się do otrzymania tego zasiłku, odpowiedz na pytania.

Czy jesteś niepełnosprawnym dzieckiem?

„Dziecko” oznacza:

dziecko własne,
dziecko małżonka,
dziecko przysposobione lub dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie
dziecko znajdujące się pod opieką prawną
Czy jesteś osobą niepełnosprawną w wieku powyżej 16. roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności?
Czy jesteś osobą niepełnosprawną w wieku powyżej 16. roku życia legitymującą się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?
Czy Twoja niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia?
Czy jesteś osobą, która ukończyła 75 lat?
Czy jesteś osobą umieszczoną w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie?
Czy członkom Twojej rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją Ciebie?
Czy jesteś osobą uprawnioną do dodatku pielęgnacyjnego?
Nie przysługuje Ci zasiłek.

Przysługuje Ci zasiłek.

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu informację, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawi wypłacane jej świadczenie lub wydatkuje je niezgodnie z przeznaczeniem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie rodzinne w całości lub w części w formie rzeczowej.

Zasiłek Ci nie przysługuje (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej).
Celem tej aplikacji jest ustalenie, czy może Ci grozić wszczęcie postępowania eksmisyjnego. Należy podkreślić, że warunki eksmisji są niekiedy sformułowane w przepisach prawa w sposób nieostry i zaleca się w tym zakresie konsultację z prawnikiem.

Na jakiej podstawie zajmujesz lokal mieszkalny?

Czy zdarza się Ci stosować przemoc wobec członków rodziny, z którymi wspólnie zajmujesz mieszkanie?

Istnieje ryzyko, że sąd zobowiąże Cię do opuszczenia mieszkania.

Postanowienie, które wyda sąd, nie jest w sensie prawnym eksmisją i może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności.

Czy zdarza Ci się zachowywać w sposób uciążliwy dla innych osób mieszkającyc hw budynku?

Jeżeli Twoje zachowanie zostanie uznane za wykraczanie w sposób rażący i uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. W takiej sytuacji zostaniesz zmuszony/a do opróżnienia lokalu.

Czy zalegasz długotrwale z zapłatą należnych od Ciebie opłat?

Wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. W takiej sytuacji zostaniesz zmuszony/a do opróżnienia lokalu.

Czy wierzyciel wszczął egzekucję z Twojego lokalu?

W razie skutecznej egzekucji lokal zostanie sprzedany w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. W takiej sytuacji zostaniesz zmuszony/a do opróżnienia lokalu.

Nie udało się wskazać żadnej przyczyny, która mogłaby uzasadniać wszczęcie postępowania eksmisyjnego przeciwko Tobie.

Pamiętaj jednak, że nakaz opuszczenia lokalu może wynikać np. także z przepisów Prawa budowlanego, np. w razie rozbiórki budynku. Zaleca się konsultację z prawnikiem w tym zakresie.

Czy zdarza się Ci stosować przemoc wobec członków rodziny, z którymi wspólnie zajmujesz mieszkanie?

Istnieje ryzyko, że sąd zobowiąże Cię do opuszczenia mieszkania.

Postanowienie, które wyda sąd, nie jest w sensie prawnym eksmisją i może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności.

Czy zdarza Ci się zachowywać w sposób uciążliwy dla innych osób mieszkającyc hw budynku?

Jeżeli Twoje zachowanie zostanie uznane za wykraczanie w sposób rażący i uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. W takiej sytuacji zostaniesz zmuszony/a do opróżnienia lokalu.

Czy zalegasz długotrwale z zapłatą należnych od Ciebie opłat?

Zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. W takiej sytuacji zostaniesz zmuszony/a do opróżnienia lokalu.

Czy wierzyciel wszczął egzekucję z Twojego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?

W razie skutecznej egzekucji spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostanie sprzedane w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. W takiej sytuacji zostaniesz zmuszony/a do opróżnienia lokalu.

Nie udało się wskazać żadnej przyczyny, która mogłaby uzasadniać wszczęcie postępowania eksmisyjnego przeciwko Tobie.

Pamiętaj jednak, że nakaz opuszczenia lokalu może wynikać np. także z przepisów Prawa budowlanego, np. w razie rozbiórki budynku. Zaleca się konsultację z prawnikiem w tym zakresie.

Czy zdarza się Ci stosować przemoc wobec członków rodziny, z którymi wspólnie zajmujesz mieszkanie?

Istnieje ryzyko, że sąd zobowiąże Cię do opuszczenia mieszkania.

Postanowienie, które wyda sąd, nie jest w sensie prawnym eksmisją i może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności.

Czy zalegasz z uiszczaniem opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, przez okres 6 miesięcy?

Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, a następnie zainicjować postępowanie eksmisyjne.

Czy pomimo pisemnego upomnienia nadal używasz lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbujesz obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczysz urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykraczasz w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali?

Czy Twoje małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód?

Czy w dacie rozwodu byłeś/aś członkiem spółdzielni?

Czy jeżeli przypadło Ci prawo do lokalu, to czy w ciągu trzech miesięcy złożyłeś/aś deklarację członkowską do spółdzielni?

spółdzielnia wyznaczy Ci w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie.

Po bezskutecznym upływie tego terminu spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, a następnie zainicjować postępowanie eksmisyjne.

Czy zawiadomiłeś/aś spółdzielnię w terminie jednego roku, któremu z rozwodzących się małżonków przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawiłeś/aś dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa?

Czy Twój małżonek zmarł i czy przyjąłeś / przyjęłaś po nim spadek?

Czy w dacie śmierci Twojego małżonka byłeś/aś członkiem spółdzielni?

Czy złożyłeś/aś deklarację członkowską w terminie roku od dnia śmierci współmałżonka?

Czy nadal jesteś członkiem spółdzielni?

Twoje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygasło. Spółdzielnia może zainicjować postępowanie eksmisyjne.

Czy zdarza się Ci stosować przemoc wobec członków rodziny, z którymi wspólnie zajmujesz mieszkanie?

Istnieje ryzyko, że sąd zobowiąże Cię do opuszczenia mieszkania.

Postanowienie, które wyda sąd, nie jest w sensie prawnym eksmisją i może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności.

Czy wykraczasz w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku?

Inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu (umowy najmu) i nakazanie jego opróżnienia.

Czy swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwiasz wspólne zamieszkiwanie swoim współlokatorom?

W takiej sytuacji współlokator może wytoczyć przeciwko Tobie powództwo o eksmisję, nawet jeśli jesteś jego małżonkiem lub rozwiedzionym małżonkiem.

Czy umowa najmu, w oparciu o którą zamieszkujesz w lokalu, jest tzw. umową najmu okazjonalnego?

Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:

oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu;
wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym najemca będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Właściciel będący osobą fizyczną, nieprowadzący działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

Konieczna jest wiedza specjalistyczna. Zaleca się konsultację z prawnikiem.

Czy czas obowiązywania umowy najmu okazjonalnego już upłynął?

Wynajmujący może zainicjować postępowanie eksmisyjne.

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela.

żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności:

 1. oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy;
 2. wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego;
 3. termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu 7 dni, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu o poddaniu się egzekucji przez najemcę. Do wniosku załącza się:

 1. żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą;
 2. dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela;
 3. potwierdzenie zgłoszenia umowy do urzędu skarbowego przez właściciela będącego osobą fizyczną.

Czy wynajmujący wypowiedział umowę na podstawie postanowienia umowy i termin wypowiedzenia upłynął?

Wynajmujący może zainicjować postępowanie eksmisyjne.

Dla oceny skuteczności wypowiedzenia zalecana jest konsultacja z prawnikiem.

Czy złożyłeś/aś oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym najemca będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu?

Właściciel lokalu może wypowiedzieć na piśmie umowę najmu okazjonalnego lokalu, z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, a następnie zainicjować postępowania eksmisyjne.

Czy pomimo pisemnego upomnienia wynajmującego nadal używasz lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbujesz obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczysz urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykraczasz w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali?

Czy jesteś w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia Cię na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności?

Czy wynająłeś, podnająłeś albo oddałeś/aś do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela?

W takiej sytuacji właściciel może wypowiedzieć umowę najmu nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, a następnie zainicjować postępowanie eksmisyjne.

Czy umowa najmu została rozwiązana zgodnym oświadczeniem jej stron?

Wynajmujący może zainicjować postępowanie eksmisyjne.

Umowa najmu okazjonalnego obowiązuje i z Twoich odpowiedzi nie wynika, aby istniały podstawy do jej wygaśnięcia.

Czy umowa najmu została zawarta na czas oznaczony?

Czy czas jej obowiązywania już upłynął?

Wynajmujący może zainicjować postępowanie eksmisyjne.

Czy pomimo pisemnego upomnienia wynajmującego nadal używasz lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbujesz obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczysz urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykraczasz w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali?

Czy jesteś w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia Cię na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności?

Czy wynająłeś, podnająłeś albo oddałeś/aś do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela?

Czy używasz lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku?

Powyższe pytanie nie dotyczy jednak koniecznej naprawy lokalu – w tym ostatnim przypadku lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy.

W takiej sytuacji właściciel może wypowiedzieć umowę najmu nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, a następnie zainicjować postępowanie eksmisyjne.

Czy czynsz umowy najmu jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku?

W takiej sytuacji właściciel może wypowiedzieć umowę najmu:

 1. z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;
 2. z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.
Po upływie powyższych terminów właściciel może zainicjować postępowanie eksmisyjne.

Czy właściciel zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, a przysługuje Ci tytuł do lokalu, w którym możesz zamieszkać w warunkach takich, jakbyś otrzymał lokal zamienny, lub właściciel dostarczył Ci lokal zamienny?

Czy przysługuje Ci tytuł do lokalu, w którym możesz zamieszkać w warunkach takich, jakbyś otrzymał lokal zamienny, lub właściciel dostarczył Ci lokal zamienny?

W takiej sytuacji właściciel może wypowiedzieć umowę najmu nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Po upływie tego terminu właściciel może zainicjować postępowanie eksmisyjne.

W takiej sytuacji właściciel może wypowiedzieć umowę najmu nie później niż na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Po upływie tego terminu właściciel może zainicjować postępowanie eksmisyjne.

Czy umowa najmu została rozwiązana zgodnym oświadczeniem jej stron?

Wynajmujący może zainicjować postępowanie eksmisyjne.

Umowa najmu obowiązuje i z Twoich odpowiedzi nie wynika, aby istniały podstawy do jej wygaśnięcia.

Należy jednak pamiętać, że z ważnych przyczyn, innych niż określone powyższych pytaniach, właściciel może wytoczyć powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania tego stosunku.

Jeśli dotyczy Cię którakolwiek z poniższych okoliczności:
 • Byłeś/aś najemcą lokalu w oparciu o umowę zawartą na czas oznaczony i ten czas upłynął
 • Wynajmujący wypowiedział umowę najmu i termin wypowiedzenia upłynął
 • Umowa najmu, w oparciu o którą zajmujesz lokal, okazała się nieważna
 • Zmarł główny najemca lokalu, a Ty nie należysz do kręgu osób wstępujących w stosunek najmu po jego śmierci
  • W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.
 • Wygasło przysługujące Ci spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
 • Zająłeś lokal bezprawnie
wtedy zajmujesz lokal bez tytułu prawnego, a właściciel tego lokalu może zainicjować postępowanie eksmisyjne. Zaleca się konsultację z prawnikiem.