Tomasz Dudek

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył także stosunki międzynarodowe na UW.

Wcześniej współpracował z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Kampanią Przeciw Homofobii.

Stypendysta programu Erasmus (Erasmus Universiteit Rotterdam) i trzykrotny laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce.

Laureat 4 edycji ogólnopolskiego konkursu na pracę magisterską o tematyce praw człowieka za pracę dot. metod interpretacji Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na przykładzie spraw dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Interesuje się prawem antydyskryminacjnym, wpływem orzecznictwa sądów międzynarodowych na krajowe porządki prawne oraz ruchami emancypacyjnymi.

Współpracuje z INPRIS w ramach projektu dotyczącego funkcjonowania Karty praw podstawowych UE.