Łukasz Bojarski: główne publikacje

Comiesięczne artykuły w Prawniku, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej, w serii „Okiem Obywatela”. Od grudnia 2014 r. 

Raporty opracowane w ramach Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych ds. równości płci i niedyskryminacji [European network of legal experts in gender equality and non-discrimination]: http://www.equalitylaw.eu/country/poland.

Publikacje

Ł. Bojarski, Pod społeczną kontrolą. Dziesięć lat Obywatelskiego Monitoringu Kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Państwo i Prawo 5/2018, pp. 75-91.

Ł. Bojarski (red.), F. Wejman (red.) oraz współpracownicy, Legal Think Tanks and Governments. Capacity Building. Report, Warszawa 2017.

Ł. Bojarski, G. Wiaderek, Pod lupą obywateli - standardy, regulacje i praktyka wyborów na wysokie stanowiska publiczne, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2017.

Ł. Bojarski, A Polish legal road roller: Can the political sentence be stopped?, Constitutionnet.org, 31 lipiec 2017. 

Ł. Bojarski, Udział obywateli w zarządzaniu sądownictwem – społeczeństwo obywatelskie czy polityczny suweren?, w: „Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik”, 2/2017. 

Ł. Bojarski, Trudne równego traktowania początki. Recenzja książki „Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Komentarz”, Zofia Jabłońska, Karolina Kędziora (red. nauk.), Maciej Kułak, Krzysztof Śmiszek (red. nauk.), Warszawa 2017, w: „Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik”, 2/2017. 

Ł. Bojarski, Redefining judicial independence in Poland, Constitutionnet.org, 29 kwiecień 2017. 

Ł. Bojarski, K. Furman, K. Riedl, Wybory pod społeczną kontrolą. Wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego. Raport z monitoringu, Warszawa 2016.

Ł. Bojarski, D. Pudzianowska, J. Jagura, Niedyskryminacja w praktyce sędziowskiej – projekty organizacji obywatelskich, w: „Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik”, 3/2016. 

Ł. Bojarski (red.), Wspólnie przeciw dyskryminacji. Sędziowie i organizacje obywatelskie na rzecz równego traktowania, Warszawa 2016.

Ł. Bojarski (red.), G Wiaderek (red.), Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego 2-4 lutego 2015. Materiały pokongresowe, INPRIS, Warszawa 2015.

Ł. Bojarski, Przyjazny wymiar sprawiedliwości. Co to znaczy i czy go potrzebujemy?, w: Wymiar sprawiedliwości – jak go zbliżyć do obywateli?, Gdańsk 2015.

Ł. Bojarski, G. Wiaderek (red.) i in., Poradnictwo prawne i obywatelskie – system koszty innowacje, INPRIS, Warszawa 2014.

Ł. Bojarski, Razem czy osobno? Współpraca, interakcja, komunikacja wymiaru sprawiedliwości i organizacji pozarządowych, w: „Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik”, 4/2014.

Ł. Bojarski, D. Schindlauer, K. Wladasch, Mirosław Wróblewski (red.) i inni, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jako żywy instrument. Podręcznik dla prawników, INPRIS,  OBSiL KIRP, Warszawa 2014 (rozwinięta i zmieniona wersja publikacji w jęz. angielskim: Bojarski, Ł., Schindlauer D., Wladasch K. The Charter of Fundamental Rights as a Living Instrument. Manual, Rome-Warsaw-Viena 2014).

Ł. Bojarski, J.A. Hofbauer, N.Mileszyk, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jako żywy instrument. Poradnik dla organizacji pozarządowych, INPRIS, Rzym-Warszawa-Wiedeń, 2014 (wydane także w wersji angielskiej jako: Bojarski, Ł., Hofbauer J.A., Mileszyk N. The Charter of Fundamental Rights as a Living Instrument. Guidelines for Civil Society, Rome-Warsaw-Viena 2014).

Ł. Bojarski, W. Żurek, Komunikacja sądów ze społeczeństwem – stan obecny i propozycje zmian, w: „Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik”, 3/2014. 

Ł. Bojarski, Stary-nowy asesor sądowy, respublica nova, 05.05.2013, (http://publica.pl/teksty/stary-nowy-asesor-sadowy).

Ł. Bojarski, Rola działań i dorobku organizacji pozarządowych w kształtowaniu programów szkoleń dla sędziów, w: „Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik”, 3/2013.

Ł. Bojarski, Organizacje społeczne a wymiar sprawiedliwości w procesie stosowania prawa antydyskryminacyjnego, w: Raport z monitoringu: Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych, W-wa 2013, s. 197-212.

Ł. Bojarski, Krajowa Rada Sądownictwa czyli więcej obywatela w sądownictwie, w: “Na wokandzie”, 1(11) 2012.

A. Bodnar, Ł. Bojarski, Judicial Independence in Poland, w: Judicial Independence in Transition, Seibert-Fohr, Anja (red.), Max Planck Institute in Comparative Public Law and International Law, Springer 2012.

Ł. Bojarski, W. Stemker Koster, The Slovak Judiciary: its current state and challenges (Aktualny Stav Slovenskeho Sudnictva a jeho vyzvy), Open Society Foundation, Bratislava 2011 [wersja dwujęzyczna, po angielsku i słowacku].

Ł. Bojarski (red.), M.Krzyżanowska-Mierzewska (red.), Europejska Konwencja Praw Człowieka. Poradnik praktyczny, Krajowa Rada Radców Prawnych, Warszawa 2011.

Ł. Bojarski, Wybory sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, INPRIS, W-wa 2010.

Ł. Bojarski, Obywatelski monitoring wyborów sędziów TK – nowa inicjatywa organizacji społecznych, w: Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego – założenia a ich praktyczna realizacja, Trybunał Konstytucyjny, W-wa 2010.

Ł. Bojarski, Klinika etyki prawniczej – propozycja, w: Edukacja etyczna prawników. Cele i metody, H.Izdebski, P.Skuczyński (red.), W-wa 2010.

Ł. Bojarski, The Role of the Nongovernmental Sector in Pursuing Reform of the Legal Aid System: the Case of Poland, w: Making Legal Aid a Reality: a Resource Book for Policy Makers and Civil Society, Public Interest Law Institute, 2009. 

Ł. Bojarski, Interaktywne metody nauczania klinicznego, w: Studencka Poradnia Prawna. Podręcznik dla opiekunów, B. Namysłowska-Gabrysiak (red.), C.H. Beck, Warszawa 2009.

Ł. Bojarski, Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk. Część druga, pr. zbior., oprac. całości oraz autor rozdziałów: Obserwacja procesów sądowych jako metoda działania organizacji pozarządowych – cele i rodzaje obserwacjiMonitoring wyborów sędziów – nowe zadanie dla organizacji pozarządowych  oraz Symulacje rozpraw sądowych – dla sędziów i z pomocą sędziów, C.H. Beck, W-wa 2008.

Ł. Bojarski, B. Namysłowska-Gabrysiak,Symulacja rozpraw sądowych jako metoda edukacyjna, C.H. Beck, W-wa 2008.

Ł. Bojarski, Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej – propozycje zmian, w: Obywatel i prawo, red. A. Winiarska, Instytut Spraw Publicznych, W-wa 2008, s. 34-67.

A. Bodnar, Ł. Bojarski, F. Wejman,Nowa adwokatura. Założenia do nowego prawa o adwokaturze,w: Obywatel i prawo, red. A. Winiarska, Instytut Spraw Publicznych, W-wa 2008, s. 68-107.

Ł. Bojarski, Pursuing the Reform of Legal Aid System in Poland, w: Legal Services: Pro Bono and State Guaranteed Aid, Jiri Kopal (red.), Liga Lidskich Prav, 2008.

Ł. Bojarski (red.), Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów. Raport, Warszawa 2007.

Ł. Bojarski, W. Klauss, Podstawowe problemy w dostępie do pomocy prawnej i kierunki ich rozwiązywania, w: Obywatel i Prawo, Warszawa 2006.

Ł. Bojarski, Human Rights and Education on Combating Discrimination in Poland, w: Human Rights Education and Combating Discrimination, Slovak National Center for Human Rights, Bratislava 2005.

Ł. Bojarski, Samorząd zawodowy a solidarność zawodowa, w: Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Warszawa, LexisNexis 2005.

Ł. Bojarski, Społeczny aspekt działania poradni, w: Studencka poradnia prawna. Idea. Organizacja. Metodologia, Warszawa 2005 (także wersja angielska i chińska).

Ł. Bojarski, Z.Hołda,Prowizorka na lata. Czy rząd zablokuje otwarcie zawodów prawniczych?, Tygodnik Powszechny nr 11 z 13 marca 2005.

Ł. Bojarski, Sprawny Sąd. Zbiór dobrych praktykoprac. całości oraz z G. Wiaderkiem rozdział Szkolenie sędziów: współpraca z  organizacjami pozarządowymi, wyd. 2 rozszerzone, Warszawa 2004.

Ł. Bojarski, Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej, Warszawa 2003 (także wersje skrócone w języku angielskim i rosyjskim).

Ł. Bojarski, Sprawność Sądownictwa, polski sprawozdawca, Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa 2002. 

Ł. Bojarski, Zapomniany etos prawnika, Klinika, 1/2000 (także po angielsku). 

Ł. Bojarski, Czy instytucja obrony z urzędu wymaga zmian?, Palestra 5-6/1999.

Ł. Bojarski, M. Płatek, Z prawem na ty, wyd. 3, Kraków, Zakamycze 1999.

Ł. Bojarski, J. Swaton,Warunki pracy sądów rejonowych. Raport z monitoringu, Warszawa 1999.

Ł. Bojarski, Sądownictwo w ochronie praw człowieka, w Szkoła Praw Człowieka. Teksty wykładów, p.red. E. Łętowskiej, Warszawa 1998.