BIBLIOTEKA INPRIS: Reforma nieodpłatnej pomocy prawnej

Publikacje o reformie nieodpłatnej pomocy prawnej

PUBLIKACJE W JĘZYKU POLSKIM

Biuletyny INPRIS

Poradnictwo prawne i obywatelskie - pojęcie, jakość, efektywność (grudzień 2010)

Reforma dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej (grudzień 2010)

Badania pomocy prawnej. Organizacje społeczne a socjologowie prawa - perspektywy współpracy (grudzień 2010)

Powszechny dostęp do aktów prawnych i orzeczeń sadowych (grudzień 2010)

 

Publikacje w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”

G. Wiaderek, P. Maranowski, Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Propozycja rozwiązań instytucjonalno-prawnych oraz założeń polityki państwa. Materiał konferencyjny

J. Winczorek, Przegląd literatury na temat dostępności i korzystania z pomocy prawnej, INPRIS, Warszawa 2012.

P. Maranowski, Badania ewaluacyjne w ramach programu "Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013", INPRIS, Warszawa 2012.

Ł. Bojarski, P. Maranowski, A. Witkowska, Wybrane krajowe i zagraniczne instytucje zajmujące się problematyką poradnictwa prawnego i obywatelskiego, INPRIS, Warszawa 2012.

P. Maranowski, A. Witkowska, Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich, INPRIS, Warszawa 2012.

A. Witkowska, Przegląd przepisów zawierających odniesienia dotyczące poradnictwa prawnego i obywatelskiego, INPRIS, Warszawa 2012.

Ł. Bojarski, Przegląd projektów ustaw dotyczących systemowych rozwiązań poradnictwa prawnego, INPRIS, Warszawa 2012.

M. Araszkiewicz, Nieodpłatna pomoc prawna - przegląd badań i materiałów z zakresu ekonomicznej analizy prawa, INPRIS, Warszawa 2012.

W. Florczak, System poradnictwa prawnego i obywatelskiego: rozważania ekonomisty i próba operacjonalizacji, INPRIS, Warszawa 2012.

W. Klaus, Standardy usług a poradnictwo prawne, INPRIS, Warszawa 2012.

M. Araszkiewicz, Poradnictwo prawne a nowe technologie, INPRIS, Warszawa 2012.

A. Witkowska, Zagraniczne modele świadczenia porad prawnych i obywatelskich, INPRIS, Warszawa 2012.

M. Barendrecht, M. Gramatikov, C. Zeeland, Porady Prawne w Polsce: Sugestie, wynikające z praktyki międzynarodowej, Warszawa 2012. (wersja angielska)

 

 

Publikacje w ramach programu Obywatel i Prawo

Obywatel i prawo VI, A.Winiarska (red.), W-wa 2012:

G. Wiaderek, Starania o racjonalną regulację problemu opodatkowania pracy pro bono prawników, w: Obywatel i prawo VI, A. Winiarska (red.), W-wa 2012, s. 31-38.

M. Stec, Edukacja prawna w oczach praktyków, w: Obywatel i prawo VI, A. Winiarska (red.), W-wa 2012, s. 11-30.

M. Tański, Czy można skutecznie wprowadzić w Polsce mediację?, w: Obywatel i prawo VI, A. Winiarska (red.), W-wa 2012, s. 39-54.

T. Schimanek, Czym jest prawne i obywatelskie poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez organizacje pozarządowe, w: Obywatel i prawo VI, A. Winiarska (red.), W-wa 2012, s. 55-66.

 

Obywatel i prawo IV, A.Winiarska (red.), W-wa 2009:

Ł.Bojarski, G.Wiaderek, Starania o ustawową regulację dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej – historia i stan obecny, w: Obywatel i prawo IV, A.Winiarska (red.), W-wa 2009, s. 13-39.

P.Waglowski, Internet jako źródło informacji i porad prawnych, w: Obywatel i prawo IV, A.Winiarska (red.), W-wa 2009, s. 41-72.

T.Schimanek, Możliwości wsparcia bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prawnego przez samorządy lokalne, w: Obywatel i prawo IV, A.Winiarska (red.), W-wa 2009, s. 73-82.

 

Obywatel i prawo III, A. Winiarska (red.), W-wa 2008:

G. Wiaderek, M. Ziółkowski, Formy i zakres pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe, w: Obywatel i prawo III, A. Winiarska (red.), W-wa 2008, s. 13-33.

Ł.Bojarski, Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej – propozycje zmian, w: Obywatel i prawo III, A. Winiarska (red.), W-wa 2008, s. 34-67.

A.Bodnar, Ł.Bojarski, F. Wejman, Nowa adwokatura. Założenia do nowego prawa o adwokaturze. Wersja druga, zmieniona, w: Obywatel i prawo III, A. Winiarska (red.), W-wa 2008, s. 68-107.

 

Obywatel i Prawo II, A.Winiarska (red.), W-wa 2006:

F. Czernicki, Współpraca organizacji pozarządowych z korporacjami prawniczymi, w: Obywatel i Prawo II, A.Winiarska (red.), W-wa 2006, s. 46-52.

R. Niecikowska, Standardy informatorów prawnych, w: Obywatel i Prawo II, A.Winiarska (red.), W-wa 2006, s. 61-76.

A. Bodnar, Litygacje strategiczne dotyczące systemu dostępu do pomocy prawnej, w: Obywatel i Prawo II, A.Winiarska (red.), W-wa 2006, s. 77-92.

W.Klauss, Ł.Bojarski, Podstawowe problemy w dostępie do pomocy prawnej i kierunki ich rozwiązywania, w: Obywatel i Prawo II, A.Winiarska (red.), W-wa 2006, s. 93-112.

 

Inne publikacje

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych – roczne raporty z działalności Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Polsce opracowane przez FUPP

Ł. Bojarski, Klinika etyki prawniczej – propozycja, w: Edukacja etyczna prawników. Cele i metody, H.Izdebski, P.Skuczyński (red.), W-wa 2010.

Ł. Bojarski, Modele wykonywania zawodów prawniczych – perspektywa klienta, w: Niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych jako fundamenty państwa prawa. Wyzwania współczesności, T.Wardyński, M.Niziołek (red.), Warszawa 2009.

G. Rząsa, Konstytucyjne aspekty pomocy prawnej udzielanej osobom ubogim, „Przegląd Legislacyjny” 2005, nr 3 – 4.

Ł. Bojarski, Społeczny aspekt działania poradni, [w:] Studencka poradnia prawna. Idea. Organizacja. Metodologia., C.H.Beck, Warszawa 2005. Publikacja jest dostępna na stronie, fupp.org.pl.

Ł. Bojarski, Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2003.

Ł. Bojarski, Czy instytucja obrony z urzędu wymaga zmian?, Palestra 5-6/1999

 

PUBLIKACJE W JĘZYKACH OBCYCH

Making Legal Aid a Reality: a Resource Book for Policy Makers and Civil Society, Public Interest Law Institute, Budapeszt 2009, w tym rozdział nt. Polski: Ł. Bojarski, The Role of the Nongovernmental Sector in Pursuing Reform of the Legal Aid System: the Case of Poland, s. 127-138 (publikacja dostępna na stronie www.pilnet.org).

Ł. Bojarski, Pursuing the Reform of Legal Aid System in Poland, w: Legal Services: Pro Bono and State Guaranteed Aid, Jiri Kopal (ed.), Liga Lidskich Prav, 2008.

Ł. Bojarski, Access to Legal Aid in Poland. Monitoring Report, Warszawa 2003.

Лукаш Боярски, Доступ к бесплатной правовой помощи в Польше. Отчет по мониторингу, Хельсинкский Фонд по Правам Человека, Warszawa 2003. 

Pursuing the Public Interest. A Handbook for Legal Professional and Activists, E.Rekosh, K.A. Buchko, V. Terzieva (ed.), Public Interest Law Initiative, New York 2001, w tym rozdział 6 pt. Access to Justice: Legal Aid for the Underrepresented  oraz rozdział 7 pt. Clinical Legal Education: Forming the Next Generation of Lawyers