Strony internetowe

www.iws.org.pl

Strona Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości – instytutu badawczego podległego Ministerstwu Sprawiedliwości. Instytut prowadzi różne badania, związane z wymiarem sprawiedliwości, w tym cyklicznie przygotowywane publikacje dotyczące wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej i na podstawie danych raportu CEPEJ. Niestety publikacje i raporty nie są w większości dostępne na stronie internetowej, znajduj się tam jednak wskazania bibliograficzne i krótkie omówienia tych publikacji.

 

www.krs.pl

Strona Krajowego Rady Sądownictwa. Rada stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W ramach swoich zadań m.in. bierze udział w procesie wyboru sędziów, może żądać wszczęcia postępowań dyscyplinarnych oraz uchwala zbiór zasad etyki zawodowej sędziów i czuwa nad ich przestrzeganiem. Na stronie Rady można znaleźć m.in. wystąpienia i stanowiska Rady, sprawozdania z działalności oraz publikacje.

 

isws.ms.gov.pl/

Informator Statystyczny Ministerstwa Sprawiedliwości umieszczony jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jego celem jest udostępnienie każdemu zainteresowanemu wiedzy o tym, w jaki sposób funkcjonuje polski wymiar sprawiedliwości. Informator zawiera bazy statystyczne, informacje o dobrych praktykach, porównania krajowe i zagraniczne oraz opisy stosowanych pojęć i definicji.

 

www.orzeczenia.ms.gov.pl

Portal Orzeczeń umieszczony jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Opublikowane na nim są orzeczenia sądów powszechnych wraz z uzasadnieniami. W celu ułatwienia odnajdywania treści, na Portalu Orzeczeń dostępna jest wyszukiwarka oferująca proste oraz zaawansowane kryteria wyszukiwania. Dzięki niej, użytkownik posiada możliwość śledzenia ścieżki orzeczniczej pojedynczego wydziału danego sądu lub sędziego przewodniczącego. Każde orzeczenie powiązane jest dodatkowo z informacjami nie znajdującymi się w jego treści (podstawą prawną oraz hasłem tematycznym).

 

 

e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=pl

Europejski portal e-sprawiedliwość ma na celu dostarczenie informacji dotyczących m.in. systemów sądowniczych państw europejskich, obowiązującego prawa, dostępności pomocy prawnej, praw obywateli w procedurach sądowych, rejestrów sądowych, informacje o zawodach prawniczych itd. Dostępna jest także polska wersja językowa portalu.

 

 

CEPEJ

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp

Europejska Komisja ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (The European Commission for the Efficiency of Justice - CEPEJ) powołana w ramach Rady Europy. Jednym z jej zadań jest analiza systemów sądowniczych krajów członkowskich. CEPEJ zbiera dane porównawcze, analizuje je i przygotowuje cykliczne raporty zwierające analizy i statystki dotyczące systemów sądowniczych w poszczególnych krajach oraz możliwości poprawy ich działania.

 

http://www.osce.org/odihr

Strona internetowa Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Biuro instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Strona zawiera raporty przygotowywane przez organizację dotyczące niezależności i funkcjonowania sądownictwa w różnych krajach, opisy metodologii monitorowania sądownictwa. Organizacja zorganizowała w 2010 roku konferencję na temat niezależności sądownictwa w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. W wyniku spotkania powstał raport i Rekomendacje Kijowskie dotyczące niezależności sądownictwa (www.osce.org/odihr/71178).

 

www.watchdog.org.pl

Główny polski portal dotyczący działań watchdogowych. Zawiera m.in. aktualności dotyczące różnych działań monitoringowych, przykłady projektów, materiały edukacyjne i publikacje oraz serwis prawny. Za pośrednictwem strony organizowane są również różne działania monitoringowe. Portal prowadzony jest przez Sieć Obywatelską Watchdog (wcześniejsza nazwa: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich)

 

www.hfhr.pl

Strona Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zawiera m.in. raporty z projektów monitoringowych realizowanych przez Fundację (np. obserwacja sądów gospodarczych, monitoring dostępu do pomocy prawnej). Publikacje i ekspertyzy Fundacji oraz bieżące stanowiska Fundacji dotyczące kwestii związanych z prawami człowieka, w tym w odniesieniu do instytucji wymiaru sprawiedliwości.

 

www.for.org.pl

Strona Fundacji Obywatelskiego Rozwoju FOR. Można znaleźć cykl raportów powstałych w ramach projektu „Lepszy wymiar sprawiedliwości” dotyczących miedzy innymi stron internetowych sądów, dostępności orzeczeń, odpowiedzialności zawodowej prokuratorów.

 

www.courtwatch.pl

Strona prowadzona przez Fundację Court Watch Polska. Zawiera: opis metodologii prowadzenie obserwacji sądowych prowadzonych przez Fundację, kolejne raporty zawierające wyniki monitoringu, aktualności związane z obserwacjami sądów. Strona służy też organizowaniu pracy wolontariuszy chodzących na obserwacje do sądów.

 

www.measuringaccesstojustice.com

Strona internetowa prowadzona przez TISCO (Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolusion System) zawierająca opis metodologii pomiaru kosztów i jakości dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz wskazywania rozwiązań sposobów dla poprawy dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Strona zawiera też informacje o praktycznych zastosowaniach opisywanej metodologii.

 

www.opentrial.org

Open Trial to brytyjska organizacja mająca na celu promocję idei społecznego monitoringu procesów sądowych. Na ich stronie znajdują się materiały szkoleniowe dotyczące monitoringu oraz formularz zgłoszeniowy, przez który każdy może wysłać informacje dotyczące danego procesu.

 

www.ifes.org/

IFES to międzynarodowa organizacja pozarządowa mająca na celu wspieranie przemian demokratycznych. Opracowali oni m.in. listę wskaźników do oceny transparentności sądów –http://www.ifes.org/files/rule-of-law/Tool-kit/Transparency_Checklist_EN.pdf (Transparency Checklist ) oraz wskazówki dotyczące wzmacniania niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej http://www.ifes.org/Content/Publications/Reports/2002/Guidance-for-Promoting-Judicial-Independence-and-Impartiality-IFES-Judicial-Independence-Guide.aspx (Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality)

 

www.judicialmonitor.org/

Portal prowadzony przez International Judicial Academy z Waszyngtonu we współpracy z American Society of International Law. Na portalu publikowane są elektroniczne wydania periodyku poświęconego szeroko pojętemu sądownictwu. Możliwy jest również dostęp do materiałów archiwalnych. Portal stanowi źródło informacji na temat zarówno monitoringu, jak i procedury naboru i awansu sędziów.

 

www.otvorenesudy.sk/

Projekt Otwarte Sądy realizowany jest przez Transparency International Słowacja. Portal stworzony w ramach projektu ma na celu ułatwienie obywatelom dostępu do danych dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Na portalu dostępne są CV 1700 sędziów wraz z informacją na temat ilości wyroków uchylonych przez sąd wyższej instancji i procent wyroków, w których dany sędzia powoływał się na orzecznictwo Sądu Najwyższego.

 

www.judges.org.ua/eng/Mon_e.htm

Center for Judicial Studies to międzynarodowa fundacja założona przez ukraińskich I szwajcarskich sędziów mająca na celu wspieranie reformy sądownictwa na Ukrainie i rozwoju zawodowego sędziów. Do tej pory czterokrotnie opublikowała raporty z monitoringu niezależności sądów.

 

http://jsmp.tl/en/

Judicial System Monitoring Programme (Timor Południowy) to przykład prężnie działającej organizacji azjatyckiej, zajmującej się zarówno systemową obserwacją i ewaluacją sądownictwa, jak i monitoringiem poszczególnych procesów.

 

www.all4fairtrials.org.mk

Strona zawiera raporty i opisy prac koalicji Wszyscy dla rzetelnego procesu (Macedonia). Jej celem jest działanie na rzecz przestrzegania praw człowieka, w tym zwłaszcza standardów sprawiedliwego procesu. Koalicja podczas ponad 10 lat działania podejmowała różne tematy i projekty. Od najszerszego monitoringu wybranych losowo spraw, we wszystkich sądach w kraju po projekty wyspecjalizowane, skupiające się na danym rodzaju spraw – np. monitoring spraw związanych z korupcją; monitoring spraw przeciwko dziennikarzom oskarżanym o zniesławienie, zniewagę; monitoring procesów karnych związanych z wyborami; monitoring procesów dotyczących handlu ludźmi oraz nielegalnej imigracji.

 

www.coalition.org.ge/en

Euroasia Partnership Foundation (Gruzja) realizuje projekt Koalicja na rzecz niezależnego sądownictwa. Dotychczas do koalicji przystąpiły 32 organizacje pozarządowe. Celem inicjatywy jest zaangażowanie przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w debatę na temat reformy wymiaru sprawiedliwości oraz monitoring sądownictwa. Strona zawiera informacje o przebiegu projektu, oświadczenia i raporty koalicji.