INPRIS to think tank prawniczy.

22 lutego upływa termin na zgłaszanie kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego

13 lutego 2017. Marszałek Sejmu RP wyznaczył 22 lutego 2017 r. jako datę, do której można zgłaszać kandydatów na sędziego TK na miejsce zwolnione w wyniku z zrzeczenia się stanowiska sędziego TK przez prof. Andrzeja Wróbla.

Z pisma rozesłanego do przewodniczących klubów poselskich przez szefową Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską wynika, że uznano, iż wygaśnięcie mandatu sędziego Andrzeja Wróbla nastąpiło w dniu 1 lutego 2017 r., tj. w dniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Przypomnijmy, że są poważne wątpliwości, czy rzeczywiście w tym dniu odbyło się prawidłowo zwołane i przeprowadzone Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK ze względu na brak skutecznego powiadomienia o Zgromadzeniu kilku sędziów TK.

Zgodnie z regulaminem Sejmu RP Marszałek kieruje zgłoszone kandydatury do zaopiniowania przez właściwą komisję sejmową (Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka). Poddanie pod głosowanie wniosków w sprawie wyboru sędziego TK nie może odbyć się wcześniej niż siódmego dnia od dnia doręczenia posłom druku zawierającego kandydatury, chyba że Sejm postanowi inaczej.