INPRIS to think tank prawniczy.

Obecność prof. Henryka Ciocha w władzach kilku fundacji

20 grudnia 2016. Prof. Henryk Cioch, włączony dziś do orzekania w TK, jest członkiem organów nadzoru kilku fundacji. Przepisy o sędziach TK zawierają ograniczenia co do aktywności pozaorzeczniczej sędziów TK.

Prof. Henryk Cioch jest członkiem:

Rady Fundacji "POLSKI INSTYTUT KATOLICKI SURSUM CORDA" – prezesem Fundacji jest Kazimierz Smoliński (poseł PIS), a członkiem rady Grzegorz Bierecki (senator PIS) - aktualny wyciąg z KRS

Rady Fundacji Edukacji Spółdzielczej (związanej ze środowiskiem skupionym wokół SKOKów) - aktualny wyciąg z KRS

Rady Fundacji Na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, Specjalnego i Kultury w Międzyrzeczu Podlaskim - aktualny wyciąg z KRS

Przypominamy, że zgodnie z art. 10 ust 1 ogłoszonej wczoraj ustawy o statusie sędziów TK „sędzia Trybunału nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”. Z koli art. 10 ust 3 tej ustawy stanowi, że „sędzia Trybunału nie może podejmować innego zajęcia, o charakterze zarobkowym lub niezarobkowym, które utrudniałoby pełnienie przez niego obowiązków, uchybiałoby godności urzędu sędziego Trybunału lub mogłoby podważać zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości”.