INPRIS to think tank prawniczy.

Skutki orzeczeń TSUE

23 lipca 2021. Organizacje pozarządowe i środowiska prawnicze wydały oświadczenie w sprawie konsekwencji orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce

Grupa 14 organizacji i środowisk prawniczych (w tym INPRIS) przedstawiła oświadczenie dotyczące  konsekwencji niedawnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce. Organizacje są przekonane, że tylko rzetelna informacja o skutkach wspomnianych orzeczeń sądu w Luksemburgu – pozbawiona politycznej retoryki – przyczyni się do pełnego zrozumienia ostatnich wydarzeń oraz skutków, jakie wynikają z tych rozstrzygnięć dla organów państwa.

Kluczowe punkty oświadczenia:

 • Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do stosowania prawa unijnego w całości i wykonywania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości.
 • Obowiązek natychmiastowego wykonania orzeczeń TSUE spoczywa na wszystkich organach państwa, które nie powinny oczekiwać na uchylenie zakwestionowanych przepisów przez ustawodawcę.
 • Państwa członkowskie mają obowiązek zagwarantować niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Kwestia ta nie dotyczy organizacji wymiaru sprawiedliwości. Niezależności i niezawisłości nie można bowiem w żaden sposób „organizować”.
 • Niewykonanie orzeczeń TSUE może spowodować nałożenie na Polskę kar pieniężnych, wypłatę odszkodowań przez Skarb Państwa i uruchomienie mechanizmu „pieniądze za praworządność”. Dodatkowo, może stanowić podstawę odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy publicznych.
 • Konkretne obowiązki związane z wykonaniem orzeczeń TSUE dotyczą m.in. Pierwszego Prezesa SN, KRS w obecnym składzie, rzeczników dyscyplinarnych i prokuratury, sądów dyscyplinarnych oraz prezesów sądów.

Z całością oświadczenia i uzasadnieniem można zapoznać się tutaj.

Sygnatariusze oświadczenia:

 • Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR
 • Archiwum Osiatyńskiego
 • Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”
 • Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
 • Krakowski Instytut Prawa Karnego
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Stowarzyszenie Sędziów „Themis”
 • Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów
 • Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
 • Amnesty International Polska
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
 • INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa
 • Stowarzyszenie im. Profesora Zbigniewa Hołdy
 • Wolne Sądy