INPRIS to think tank prawniczy.

Zastrzeżenia dotyczące wyboru J. Przyłębskiej na prezesa TK

8 stycznia 2017. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Gazetę Wyborczą istnieją zastrzeżenia co do prawidłowości wyboru sędzi J. Przyłębskiej na Prezesa TK.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Gazeta Wyborcza w trybie informacji publicznej otrzymały dokumenty dotyczące wyboru kandydatów na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Informacje podane przez HFPCZ i Gazetę Wyborczą wskazują na poważne zastrzeżenia co do: 

1) prawidłowości wyboru kandydatów na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,

2) prawidłowości przedstawienia kandydatów Prezydentowi RP,

3) skuteczności nominacji sędzi J. Przyłębskiej na Prezesa TK przez prezydenta RP dokonanej bez wniosku w formie przewidzianej ustawą.

Wadliwość wyboru sędzi J. Przyłębskiej na Prezesa TK opiera się na dwóch kluczowych elementach:

Po pierwsze z udostępnionych dokumentów wynika, iż nie zachowano zgodnej z prawem procedury wyboru kandydatów na prezesa TK. Wybory Prezesa TK dokonywały się na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, która weszła w życie 20 grudnia 2016 r. (art. 21 ww. ustawy w całości przytaczamy niżej). Zgodnie z tym artykułem Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK tworzą wszyscy zaprzysiężeni sędziowie, nie wskazano bowiem minimalnej liczby sędziów(ust. 2). Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK zwołane na 20 grudnia 2016 r. powinno zatem obradować w składzie 15 sędziów. W zebraniu sędziów zwołanym na 20 grudnia 2016 r. jako Zgromadzenie Ogólne wzięło udział 14 sędziów. Sędzia Stanisław Rymar nie mógł wziąć udziału w Zgromadzeniu i nie uwzględniono jego prośby o wyznaczenie Zgromadzenia w innym terminie. Pomimo zgłoszenia przez kilku sędziów zastrzeżeń formalnych, przewodnicząca obradom nie zdecydowała się na zwołanie Zgromadzenia w innym terminie i umożliwienia udziału w nim wszystkim sędziom TK. W efekcie 9 sędziów TK nie wzięło formalnie udziału w głosowaniu 20 grudnia 2016 r, zgłaszając zastrzeżenia formalne, w tym dodatkowo zastrzeżenie wskazujące na konieczność wzięcia udziału w głosowaniu co najmniej połowy pełnego składu TK (czyli co najmniej ośmiu sędziów).  Głosowało bowiem tylko 6 sędziów. Przy 14 sędziach obecnych na spotkaniu 20 grudnia to mniejszość.

Grupa sędziów zebranych 20 grudnia 2016 r. nie tworzyła więc Zgromadzenia Ogólnego TK. Nie mogła więc podjąć prawidłowych formalnie uchwał o wyborze kandydatów na sędziów TK. Nadmienić trzeba, że w tym zebraniu sędziów brało udział i głosowało trzech sędziów, co do których prawidłowości wyboru i legitymacji do bycia sędzią TK istnieją poważne zastrzeżenia. Chodzi tu o osoby zaprzysiężone przez Prezydenta RP w grudniu 2015 r. (prof. M. Muszyński, prof. H. Cioch, prof. L. Morawski) powołane na miejsca już zajęte przez wybranych wcześniej sędziów TK: prof. R. Hausera, prof. A. Jakubeckiego, prof. K. Ślebzaka, którzy nie zostali zaprzysiężeni przez Prezydenta RP. W głosowaniu 20 grudnia 2016 r. brało zatem udział tylko trzech sędziów, co do których nie istnieją wątpliwości w zakresie prawidłowości ich wyboru na sędziów TK:

<< Pierwsza < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnia >>