INPRIS to think tank prawniczy.

Zastrzeżenia dotyczące wyboru J. Przyłębskiej na prezesa TK

Z. Jędrzejewski, dr. hab. M. Warciński, J. Przyłębska.

Po drugie zgodnie z cytowanym w całości niżej art. 21 prawidłowa procedura wyboru i przedstawienia Prezydentowi RP kandydatów na Prezesa TK wymaga dwóch uchwał Zgromadzenia Ogólnego TK: jednej uchwały obejmującej głosowanie nad kandydaturami na Prezes TK i drugiej uchwały obejmującej decyzję o przedstawieniu kandydatów Prezydentowi RP (art. 21, ust. 3, 7 i 8). W czasie spotkania w dniu 20 grudnia 2016 r. nie podjęto drugiej z wymienionych wyżej uchwał. Prezydent RP podejmował więc decyzję o nominacji na Prezesa TK bez formalnej uchwały Zgromadzenia Ogólnego TK o przedstawieniu Prezydentowi RP kandydatów na prezesa TK.

Podsumowując opisane wyżej zastrzeżenia:

Spotkanie sędziów TK 20 grudnia 2016 r. nie było Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów TK w rozumieniu obowiązujących wówczas przepisów ze względu na zbyt małą liczbę uczestników.

W głosowaniu nad zgłoszonymi kandydaturami nie wzięła udziału co najmniej połowa ani pełnego składu TK (8 z 15), ani połowa sędziów obecnych na spotkaniu 20 grudnia 2016 r. (7 z 14). Głosowało tylko 6 sędziów.

W głosowaniu 20 grudnia wzięło udział trzech sędziów, co do których istnieją zastrzeżenia co do ich statusu i prawidłowości wyboru (zostali wybrani na już zajęte miejsca). Sędziów, co do których wyboru nie ma formalnych zastrzeżeń głosowało tylko trzech.

Sędziowie zebrani 20 grudnia 2016 r. nie podjęli wymaganej przepisami uchwały o przedstawieniu Prezydentowi kandydatów na prezesa TK.

Z tekstami Ewy Siedleckiej w Gazecie Wyborczej można zapoznać się tutaj i tutaj. Z informacją Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wraz ze skanami pozyskanych dokumentów można zapoznać się tutaj. W związku z powyższymi informacjami na stornie Trybunału Konstytucyjnego pojawił się następujący komunikat.

Przypominamy, że zgodnie z Konstytucja RP w sytuacji, gdy nie ma Prezesa TK jego funkcje pełni Zastępca Prezesa TK. Jest nim obecne prof. Stanisław Biernat. Konstytucja nie przewiduje funkcji „osoby pełniącej obowiązki Prezesa TK”.

Warto zaznaczyć, że w dniu 30 listopada 2016 r. 9 sędziów TK zebranych na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK skierowało do Prezydenta RP uchwałę o przedstawieniu trzech kandydatów na Prezesa TK. Prezydent RP nie powołał jednak żadnego z przedstawionych kandydatów na Prezesa TK, twierdząc, że oczekuje na poprawną formalnie uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK.

Ustawa z dnia 13 grudnia Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego opublikowane dnia 19 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016, poz. 2074

[…]

„Art. 21. 1. Sędzia pełniący obowiązki Prezesa Trybunału zwołuje posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego w sprawie przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału niezwłocznie i zawiadamia sędziów Trybunału o terminie tego posiedzenia.