Co się dzieje w INPRIS?

OMX TK: Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Koalicja organizacji: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, INPRIS oraz Międzynarodowej Komisji Prawników (w okresie 2006 - listopad 2016) monitoruje wybory do TK.

OMX TK

W Polsce dyskutuje się o kandydatach na wiele stanowisk państwowych, natomiast nie utrwaliła się tradycja publicznych debat o kandydatach na stanowiska sędziowskie. Tymczasem sądy, będące trzecią władzą, odgrywają w państwie prawnym rolę fundamentalną i dlatego kluczowe jest, kim są sędziowie. Proces wyboru powinien być transparentny i dawać możliwość zabrania głosu różnym środowiskom, w tym organizacjom pozarządowym oraz środowiskom prawniczym (korporacjom prawniczym, radom wydziałów prawa, innym zainteresowanym instytucjom).

Realizując monitoring wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego myślimy, żeby możliwe było w przyszłości włączenie instytucji obywatelskich i środowiska prawniczego w proces wyboru sędziów do najważniejszych sądów i trybunałów: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Trybunału Stanu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Próbujemy to osiągnąć poprzez wypracowanie rozwiązań modelowych, które pozwolą zainteresowanym wziąć udział w publicznej debacie o kandydatach do tych instytucji. Debata powinna się odbywać na podstawie ogólnie dostępnych informacji i w oparciu o obiektywne kryteria oceny.

INPRIS na konferencji o europejskich standardach wyboru sędziów konstytucyjnych

21 stycznia 2017. INPRIS wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwem Wolters Kluwer zorganizował konferencję dotyczącą uwarunkowań wyboru członków sądów konstytucyjnych.

Konferencja „Prawne i pozaprawne uwarunkowania obsady składu personalnego sądów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich” odbyła się w piątek, 13 stycznia 2017 r., w siedzibie Polskiej Akademii Nauk. Była ona zwieńczeniem projektu naukowo-badawczego realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ze środków Narodowego Centrum Nauki, którego celem było zbadanie stopnia legitymizacji sędziów konstytucyjnych wybranych państw europejskich oraz wypracowanie założeń optymalnej procedury obsadzania składu personalnego sądu konstytucyjnego. Podczas konferencji Łukasz Bojarski (Prezes INPRIS) mówił o doświadczeniach organizacji pozarządowych w monitorowaniu wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz na inne wysokie funkcje publiczne.

Konferencja była jednocześnie elementem obchodów 70-lecia „Państwa i Prawa”.

W najbliższym czasie opublikowane zostaną materiały przygotowane w ramach projektu oraz sprawozdanie z konferencji.

 

Program konferencji

Materiały konferencyjne