Co się dzieje w INPRIS?

OMX TK: Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Koalicja organizacji: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, INPRIS oraz Międzynarodowej Komisji Prawników (w okresie 2006 - listopad 2016) monitoruje wybory do TK.

OMX TK

W Polsce dyskutuje się o kandydatach na wiele stanowisk państwowych, natomiast nie utrwaliła się tradycja publicznych debat o kandydatach na stanowiska sędziowskie. Tymczasem sądy, będące trzecią władzą, odgrywają w państwie prawnym rolę fundamentalną i dlatego kluczowe jest, kim są sędziowie. Proces wyboru powinien być transparentny i dawać możliwość zabrania głosu różnym środowiskom, w tym organizacjom pozarządowym oraz środowiskom prawniczym (korporacjom prawniczym, radom wydziałów prawa, innym zainteresowanym instytucjom).

Realizując monitoring wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego myślimy, żeby możliwe było w przyszłości włączenie instytucji obywatelskich i środowiska prawniczego w proces wyboru sędziów do najważniejszych sądów i trybunałów: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Trybunału Stanu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Próbujemy to osiągnąć poprzez wypracowanie rozwiązań modelowych, które pozwolą zainteresowanym wziąć udział w publicznej debacie o kandydatach do tych instytucji. Debata powinna się odbywać na podstawie ogólnie dostępnych informacji i w oparciu o obiektywne kryteria oceny.

Wybory sędziów do KRS. Sejm transparentnie ale w tajemnicy....

5 marca 2018. Oświadczenie INPRIS i HFPC w sprawie wyboru członków do Krajowej Rady Sądownictwa.

Warszawa, 5 marca 2018 r.

 

INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW KRS

17 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa niezgodna z Konstytucją RP. Nowelizacja odebrała sędziom prawo wyboru swoich przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa, przyznając to prawo Sejmowi, który z mocy Konstytucji ma już swoich przedstawicieli w Radzie.

Dzisiaj o godzinie 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu ustalenia listy kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa (KRS).

Dotychczasowy przebieg procedury wyboru był skrajnie nietransparentny, mimo zapewnień projektodawcy – Prezydenta RP – że nowelizacja wzmocni debatę publiczną na temat kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Marszałek Sejmu odmawia udostępnienia list sędziów popierających kandydatów zgłoszonych w tej procedurze. Nie przedstawiono również harmonogramu wyborów, przez co do wyboru sędziów do KRS może dojść już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, mimo iż taki punkt porządku dziennego nie został obecnie uwzględniony. Procedura przeprowadzana przez Marszałka Sejmu przebiega w atmosferze nieufności, pośpiechu i braku transparentności.

Sejm, który zmienił ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, uzasadniając to potrzebą zwiększenia transparentności wyborów członków KRS oraz potrzebą zwiększenia kontroli obywateli nad wymiarem sprawiedliwości, planuje dokonać wyboru w sposób, który nie pozwala obywatelom na poznanie kandydatów, w atmosferze niedomówień, wątpliwości, a nawet oskarżeń.

Potwierdza to również przebieg wysłuchania publicznego zorganizowanego 26 lutego 2018 r. przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS, w którym udział wzięło zaledwie dwóch kandydatów. W konsekwencji obecna formuła wyboru kandydatów do KRS nie realizuje celów założonych przez projektodawcę – nie umożliwiła debaty nad kandydaturami. Jest w rzeczywistości zaprzeczeniem transparentności.

Przyjęta procedura pokazuje, że jedynie politycy decydują o składzie KRS, a tym samym o tym, kto będzie stał na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS