Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), administratorem Pani/Pana danych osobowych (w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz innych danych osobowych podanych w CV i liście motywacyjnym) jest Instytut Prawa i Społeczeństwa z siedzibą w Warszawie, ul. Ursynowska 20/4, 02-605 Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numer KRS 328112 („INPRIS”). Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: inpris(at)inpris.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez INPRIS w celu przeprowadzenia rekrutacji do programu „Inkubator INPRIS” („Program”), w tym dokonania oceny kandydatów i poinformowania kandydatów o jej wynikach, a w razie przyjęcia do Programu dodatkowo w celach związanych z organizacją Programu, w tym utrzymania kontaktu z uczestnikami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania dla podjęcia działań przed przyjęciem do Programu, a w razie przyjęcia do Programu - dla realizacji umowy o uczestnictwo w Programie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W zakresie danych wykraczających poza ten cel podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), udzielona wraz z przesłaniem dokumentów rekrutacyjnych, a w razie przyjęcia do Programu – dodatkowo wraz z potwierdzeniem udziału w Programie. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, lecz w zakresie określonym w ogłoszeniu jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji do Programu, a następnie – w razie przyjęcia – w celu obsługi Pani/Pana uczestnictwa w Programie.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu INPRIS, tj. podmiotom obsługującym systemy informatyczne i udostępniającym nam inne narzędzia informatyczne.
  5. INPRIS nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a następnie przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu. W razie przyjęcia Pani/Pana do Programu dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Programu, a następnie przez okres 1 roku po jego zakończeniu (w celu utrzymania kontaktu pomiędzy uczestnikami).
  7. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych INPRIS nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od INPRIS dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych w zakresie zgodnym z art. 20 RODO. Ponadto służy Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.