Waldemar Florczak

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny UJ w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Prowadzone przez niego badania obejmują modelowanie, prognozowanie i symulację procesów ekonomicznych przy użyciu modeli gospodarki narodowej, problematykę rozwoju zrównoważonego i endogenicznego oraz powiązania zjawisk społecznych – w tym demograficznych i prawnych – z ekonomicznymi, jak również zagadnienia ekonomicznej analizy prawa. Jest autorem i współautorem ośmiu książek i podręczników oraz ponad 150 artykułów naukowych oraz rozdziałów książek.

Waldemar Florczak trzykrotnie kierował projektami badawczymi realizowanymi w ramach KBN oraz MNiSW, uczestniczył również jako wykonawca w licznych grantach zespołowych, w tym międzynarodowych. Obecnie kieruje grantem zespołowym realizowanym w ramach Narodowego Centrum Nauki. Za osiągnięcia naukowe otrzymał nagrodę PAN w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka za współautorstwo książki „Gospodarka Polski w okresie transformacji”, nagrodę ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo książki „Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego” oraz czterokrotnie nagrodę zespołową Rektora UŁ.

W INPRIS Waldemar Florczak jest ekspertem z zakresu ekonomii i ekonometrii w ramach projektu dotyczącego badań i reformy systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej: „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.