Filip Wejman: wybrane publikacje

[tłumaczenia tytułów w kwadratowych nawiasach]

F. Wejman, F. Zoll
Prawo ochrony konsumenta w okresie zmian
Kraków 1997
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

F. Wejman, F. Zoll
Sprzedaż konsumencka
Zmieniona propozycja dyrektywy o sprzedaży i gwarancjach jakości dóbr konsumpcyjnych
Przekład z jęz. angielskiego, francuskiego i niemieckiego oraz wprowadzenie
Kwartalnik Prawa Prywatnego 4/1998

F. Wejman
Student poradni jako kurator
Klinika 1/1999

M. Spyra, F. Wejman
Dyrektywy wykładni bankowych wzorców umów
Prawo Bankowe 11/2000

F. Wejman
Wprowadzenie do cywilistycznej problematyki ustawy o podpisie elektronicznym
Prawo Bankowe 2/2000

A. Niżankowska przy współpracy F. Wejmana
Ustawa o używaniu języka francuskiego i orzeczenie Rady Konstytucyjnej. Przeklad z jęz. francuskiego
Transformacje Prawa Prywatnego 1-2/2000

M. Spyra, F. Wejman
W sprawie przesłanek obowiązywania regulaminu bankowego (art. 384 k.c. w zw. z art. 109 prawa bankowego)
Prawo Bankowe 11/2000 

A. Niżankowska, F. Wejman
Rękojmia za wady przy leasingu
Transformacje Prawa Prywatnego 1-2/2000

F. Wejman
Wzorce umów na stronach WWW i w poczcie elektronicznej
Transformacje Prawa Prywatnego 4/2000

F. Wejman
Dyrektywa o wspólnotowej infrastrukturze podpisów elektronicznych
Przekład z jęz. angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz wprowadzenie
Transformacje Prawa Prywatnego 1-2/2000

F. Wejman, F. Zoll
Zawody prawnicze w Polsce - Raport Rządowego Centrum Legislacyjnego
Warszawa 2000 

F. Wejman
Pełnomocnictwo
w: Encyklopedia prawa bankowego pod red. W. Pyzioła
Warszawa 2002
PWN

F. Wejman
Wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotow - czy polska ustawa o podpisie elektronicznym jest zgodna z dyrektywa?
w: M. Grzybowski, M. Berdel-Dudzinska (red.)
Prawo i ustrój Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską
Rzeszów 2002
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

F. Zoll with assistance of F. Wejman
Fryderyk Zoll's Jr. Theory of Copyright and the Challenges of our Times
Organon 32/2003
[F. Zoll przy współpracy F. Wejmana: Fryderyka Zolla jr. teoria prawa autorskiego a wyzwania naszych czasów]

Komentarz do art. 7 Prawa bankowego 
w: Prawo bankowe - Komentarz pod red. F. Zolla
Kraków 2005
Wolters Kluwer Polska

Ok. 10 haseł nt. prawa gospodarczego
w: Profesjonalny Serwis Bankowy (elektroniczna publikacja dla subskrybujących banków)
Warszawa 2005
Wolters Kluwer Polska

A. Bodnar, Ł. Bojarski, F. Wejman
Nowa adwokatura
Warszawa 2007
Instytut Spraw Publicznych

Prace redakcyjne

Research Group on the Existing EC Private Law (Acquis Group)
Principles of the Existing EC Contract Law. Contract I: pre-contractual obligations, conclusion of contract, unfair terms. Vol. 1 (zob. tekst)
2007
Sellier. European Law Publishers
[Zasady istniejącego we Wspólnocie Europejskiej prawa umów. Umowy cz. I: obowiązki przedkontraktowe, zawarcie umowy, klauzule abuzywne, tom I]

Research Group on the Existing EC Private Law (Acquis Group)
Principles of the Existing EC Contract Law. Contract II: general provisions, delivery of goods, package travel and payment services. Vol. 2 (zob. tekst)
2009
Sellier. European Law Publishers
[Zasady istniejącego we Wspólnocie Europejskiej prawa umów. Umowy cz. II: postanowienia ogólne, dostawa dóbr, podróże pakietowe, usługi płatnicze, tom II]

Consumer Law Compendium, edited by H. Schulte-Nölke
[Kompendium prawa konsumenckiego pod red. H. Schulte-Nölke]

Redakcja naukowa przekładu z angielskiego
S. Shavell: Ekonomiczna analiza prawa wypadków (zob. spis treści)
Transformacje Prawa Prywatnego 2005

Członek redakcji naukowego kwartalnika prawniczego
Transformacje Prawa Prywatnego w latach 2000-2011

Strona internetowa

Praca zbiorowa
Citations.pl - Guide to Polish Legal Citation
[System cytowania polskich źródeł prawnych i prawniczych po angielsku]