Spis wybranych publikacji

Spis wybranych publikacji:

Jakość konsultacji publicznych w procesach legislacyjnych – szanse i bariery w działaniach organizacji pozarządowych i administracji publicznej, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa 2015.

Współautor książki: Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników, Fundacja Batorego, Warszawa 2014

Autor rozdziału Jak wykorzystać potencjał społeczeństwa obywatelskiego do modernizacji wymiaru sprawiedliwości? w publikacji Wymiar sprawiedliwości – jak go zbliżyć do obywateli?, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2015.

Redaktor i współautor książki: Poradnictwo prawne i obywatelskie – system koszty innowacje, INPRIS, Warszawa 2014

Współautor publikacji: Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Poradnik dla administracji publicznej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.

Współautor raportu z badań „Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich”, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.

Czy i co zmieniać w polskim wymiarze sprawiedliwości, Liberte, 7 października 2012.

Postawa i oczekiwania środowiska instytucji doradczo-analitycznych wobec współpracy z administracją rządową, Przegląd Służby Cywilnej, nr 6 (15), listopad - grudzień 2011.

Współautor Komentarza do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (M. Safjan, M. Grzybowski, M. Panfil, G. Wiaderek, K. Kaczanowski), Warszawa 1998.

Umowa opcyjna – konstrukcja prawna, Glosa nr 3/1999.

Przeniesienie praw z opcji, Glosa nr 3/1997 (wspólnie z K. Kacznowskim).

Obowiązkowy system rekompensat w ustawie – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (kilka uwag o wierzytelności inwestora), Transformacje Prawa Prywatnego, nr 1/2001.

Współautor podręcznika Studencka Poradnia Prawna, Warszawa 2005.

Współautor opracowania Szkolenie sędziów – współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach publikacji Sprawny Sąd. Zbiór Dobrych Praktyk (red. Ł. Bojarski), Warszawa 2004

Współautor książek dotyczących prawnych aspektów Internetu (Internet – fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2003, Internet 2000 -  prawo, nauka, kultura, Lublin 2000).

Autor artykułów popularyzujących prawo wśród osób niepełnosprawnych - “Integracja” magazyn zajmujący się problematyką osób niepełnosprawnych wydawany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Autor opracowania Umowa o dofinansowanie w ramach publikacji „Fundusze dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w latach 2007-2013 (red. M. Szczepański), Warszawa 2007,

Starania o ustawową regulację dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej – historia i stan obecny, w: Obywatel i prawo IV, Warszawa 2009, (współautor z Ł. Bojarskim).

Starania o racjonalną regulację problemu opodatkowania pracy „pro bono” prawników, w: Obywatel i prawo IV, Warszawa 2012.