O nas

Misja INPRIS to zbliżenie prawa do nauki i praktycznej mądrości.

INPRIS

INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa, prawniczy think tank, założyliśmy w 2009 roku jako fundację.

Zależy nam na poprawie jakości prawa i standardów rządzenia. Szczególną potrzebę badań, a następnie zmian wywołuje organizacja procesu legislacyjnego, a także rozwoju instytucjonalnego administracji publicznej i sektora pozarządowego. Oto 10 idei, które przyświecają INPRIS:

Nauka

Interesuje nas wykorzystanie nauki dla potrzeb prawa jako narzędzia postępu społecznego.

Praktyczna mądrość (rozsądek)

Rozsądek wyznacza inspirację i granicę dla wskazań prawa i nauki.  Szanujemy sztukę podejmowania praktycznych decyzji w dziedzinie prawa, także znajdywania właściwych i inteligentnych wyjątków od regulacji.          

Energia obywateli

Chcemy przyczyniać się do uwalniania energii społecznej skierowanej na poprawę prawa i rządzenia. Uczestniczymy w monitoringu publicznych instytucji, przygotowujemy rekomendacje dla nich, bierzemy udział w konsultacjach.

Interdyscyplinarność

Uważamy, że dobrze łączyć analizę prawniczą z dorobkiem innych nauk, m.in. socjologii, ekonomii, psychologii społecznej, nauk o informacji.

Technologia informatyczna

Narzędzia do komunikacji, agregowania informacji i współpracy wywrą duży i pozytywny wpływ na jakość debaty publicznej o prawie, stanowienie i stosowanie prawa, upowszechnienie wiedzy o nim, edukację prawniczą i badania.

Badania empiryczne

Dane empiryczne stanowią podstawę dobrych rozwiązań prawnych. Kibicujemy rozwojowi w Polsce empirycznych nauk prawnych: socjologii, ekonomii, psychologii prawa. Uzadnienia propozycji legislacyjnych powinny w istotnym stopniu odwoływać się do ustaleń tych nauk.

Komparatystyka i współpraca międzynarodowa

Chcemy korzystać z know-how na temat prawa z innych krajów i dzielić się polskim know-how.

Komunikacja

Warto zwrócić uwagę na formę informacji i komunikacji na temat prawa. Ta potrzeba przenika przez edukacje prawniczą, podręczniki, badania naukowe, dziennikarstwo, debatę publiczną. Język mówienia i pisania o prawie może uwzględniać potrzeby i możliwości adresatów. Prawnicy i graficy mogą wspólnie uczyć się przedstawiać abstrakcyjne problemy w postaci infografiki: schematów, symboli, map. Technologia informatyczna pozwala tworzyć dynamiczne, interaktywne, zrozumiałe dla laików modele zagadnień  prawnych i społecznych.

Edukacja jako element reformy prawa

Myślimy o kształceniu prawników nie tylko jako o przekazywaniu informacji o prawie, ale też jako o zmianie przyszłej praktyki prawa. Interesuje nas nie tylko treść, ale metoda uczenia. Chcemy wspierać innowacyjne i eksperymentalne metody, które uzupełniają wykłady: programy miedzynarodowe; programy kliniczne (np. poradnie prawne); inkubatory; programy interdyscyplinarne; laboratoria; symulacje; ćwiczenia praktycznych umiejętności - prowadzenia sporu, negocjacji, mediacji, retoryki; badania z udziałem studentów.

Niezależność

Chcemy współpracować z instytucjami publicznymi i prywatnymi, ale zachowujemy niezależność intelektualną i organizacyjną. Nie jesteśmy zapleczem żadnego ugrupowania politycznego, ani nie aspirujemy do tej roli. Tę samą zasadę przyjmujemy wobec kancelarii prawniczych i przedsiębiorstw. Nie jesteśmy rzecznikiem niczyich interesów. Mówimy i piszemy tylko, co uważamy za słuszne, niezależnie z kim współpracujemy lub kto nas wspiera.

Statut