BIBLIOTEKA INPRIS: Reforma nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby z INPRIS zaangażowane w projekt od wielu lat zajmują się tematyką nieodpłatnej pomocy prawnej. Stworzyliśmy i prowadzimy bibliotekę dot. reformy nieodpłatnej pomocy prawnej. Więcej informacji o bibliotece INPRIS.

 

Mechanizmy wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Tytuł projektu

Projekt pt „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Podziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wypracowanie kierunków i zasad polityki państwa w zakresie wzmacniania i rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wśród celów szczegółowych projektu znajdują się:

1. Pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce i zagranicą w postaci 4 raportów.

2. Wypracowanie modelowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego, obejmujących zasady działania, współdziałania, finansowania, oceny i samooceny. Opracowanie na bazie stworzonego modelu jednej spójnej polityki państwa w stosunku do podmiotów świadczących poradnictwo prawne.

3.Upowszechnienie wiedzy na temat możliwości i zakresu korzystania z bezpłatnych porad prawnych wśród interesariuszy (decydenci, grantodawcy, personel instytucji poradniczych) oraz klientów. Informowanie o wypracowanych w trakcie trwania projektu rozwiązaniach.

Działania podejmowane w ramach projektu:

  • badania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce;
  • tworzenie zestawu rekomendacji, czyli modelu funkcjonowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz propozycja długofalowej polityki państwa w tym zakresie;
  • przedstawienie wyników badań na konferencji i seminariach;
  • nauczenie adresatów projektu działania w ramach przygotowanych rozwiązań poprzez zorganizowanie warsztatów i szkoleń oraz opracowanie specjalistycznych publikacji;
  • informowanie społeczeństwa o przygotowanych rozwiązaniach poprzez: stronę internetową, obecność na portalach społecznościowych, kampanię społeczną.

Adresaci projektu:

Projekt ze względu na swój charakter badawczo-promocyjny adresowany jest przede wszystkim do:

  • kierownictwa instytucji publicznych i niepublicznych wpierających poradnictwo prawne i obywatelskie;
  • władz gmin, powiatów i województw;
  • organizacji trzeciego sektora i instytucji działających na rzecz ruchu poradnictwa prawnego i obywatelskiego;
  • przedstawicieli wszystkich środowisk zawodowych, z których rekrutować się mogą osoby czynnie zaangażowanie w udzielenie porad prawnych i obywatelskich. 

Więcej informacji o projekcie na stronie głównej poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Informacje o Programie Kapitał Ludzki można znaleźć tutaj.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego