Poradnictwo prawne i obywatelskie

Mechanizmy wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Nabór personelu obsługującego Kongres Poradnictwa

INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa poszukuje ośmiu osób do obsługi Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, który odbędzie się w dniach 2-4 lutego 2015 r. w Warszawie. Kongres wieńczy trzyletni projekt pn. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uzupełnienie do zapytania ofertowego nr 2/INPRIS/POKL 5.4.1

W związku z dodatkowymi pytaniami potencjalnych oferentów oraz wymogami formalnymi, w ramach uzupełnienia zapytania ofertowego Nr 2/INPRIS/POKL 5.4.1, Zamawiający uzupełnił informacje dotyczące zamawianej usługi pozycją odnoszącą się do formatu oraz preferowanego rodzaju papieru oraz zmienił wskazane wcześniej w zapytaniu terminy (termin składania ofert i termin realizacji usług).

Zapytanie ofertowe nr 2/INPRIS/POKL 5.4.1

Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000328112, NIP 525-245-56-13, REGON 141830525 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na druk materiałów konferencyjnych na Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego organizowany w ramach projektu pt. „Opracowanie kompleksowych i trwałych...

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe do pobrania. Treść zapytania ofertowego: Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000328112, NIP 525-245-56-13, REGON 141830525, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali plenarnej i sal szkoleniowych, zagwarantowanie poczęstunku podczas przerw...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego