BIBLIOTEKA INPRIS: Reforma nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby z INPRIS zaangażowane w projekt od wielu lat zajmują się tematyką nieodpłatnej pomocy prawnej. Stworzyliśmy i prowadzimy bibliotekę dot. reformy nieodpłatnej pomocy prawnej. Więcej informacji o bibliotece INPRIS.

 

Mechanizmy wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego

W ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”  INPRIS jest odpowiedzialny za:

I. Zbieranie danych, badań oraz analiz związanych z poradnictwem prawnym i obywatelskim, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

II. Pracę nad modelem poradnictwa prawnego i obywatelskiego, przebiegającą w trzech etapach:

1) faza formułowania projektu modelu oraz założeń polityki – Koordynacja prac grupy roboczej, która wypracuje projekt modelu na podstawie materiału przygotowanego przez INPRIS (obejmującego wstępne propozycje dotyczące poszczególnych zagadnień wynikające z badań, rekomendacji, wniosków z opracowań, analiz, wniosków z doświadczeń krajowych i zagranicznych). Prace grupy zakończą się przygotowaniem dokumentu – obejmującego opis proponowanego modelu (ewentualnych wariantów pewnych rozwiązań) i założenia polityki długofalowej – za przygotowanie którego odpowiadać będzie INPRIS (czas trwania ok. 3 miesiące).

2) faza konsultacji wypracowanych propozycji z interesariuszami oraz ekspertami – INPRIS odpowiedzialny jest za organizację konsultacji ze środowiskiem prawniczym oraz ekspertami zagranicznymi, a także za współpracę z Departamentem Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie organizacji konsultacji z przedstawicielami instytucji rządowych (czas trwania ok. 3 miesiące).

3) faza końcowa polegająca na ostatecznym sformułowaniu modelu oraz projektu polityki długofalowej obejmujących wyniki konsultacji – Przygotowanie przez grupę roboczą, na podstawie wyników konsultacji i po analizie zgłoszonych uwag i propozycji, ostatecznej wersji modelu systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz polityki długofalowej. W przypadku braku konsensusu grupa przedstawia wariantowe rozwiązania niektórych zagadnień w ramach proponowanego modelu.  Analogicznie jak w pierwszej fazie (czas trwania ok. 3 miesiące).

III. Upowszechnianie długofalowej polityki oraz wypracowanego modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego poprzez:

1) Opracowanie, publikację i rozpowszechnianie na poziomie krajowym i lokalnym broszury informacyjnej w oparciu o wyniki działań diagnostycznych i metodycznych, a skierowanych do obywateli oraz organizacji NGO o stanie poradnictwa prawnego w Polsce, będące podsumowaniem konferencji (z udziałem organizacji trzeciego sektora i innych instytucji udzielających poradnictwa, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz środowisk prawniczych, zorganizowanej przez DPP);

2) Pisanie artykułów i opracowań;

3) Prowadzenie podstrony internetowej - przygotowywanie merytoryczne i redakcyjne informacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego