Materiały

Procedura wyboru sędziów Trybunałów Konstytucyjnych - tabela porównawcza (opracowała Natalia Mileszyk) 

Natalia Mileszyk, Procedura wyboru sędziów ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Natalia Mileszyk, Przejrzystość procedury wyboru kandydatów na sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na poziomie krajowym


Procedura wyboru kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybrane przykłady) - tabela porównawcza (opracowała Natalia Mileszyk)

Natalia Mileszyk, Rola Komitetu 255 w procedurze wyboru sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Procedura wyboru kandydatów na stanowisko sędziego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (wybrane przykłady) - tabela porównawcza (opracowała Natalia Mileszyk)

Procedura wyboru kandydatów na stanowisko sędziego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - wzór oświadczenia kandydata 

Procedura wyboru kandydatów na stanowisko sędziego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - zarządzenie MSZ z 13 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego ETPC

Procedura wyboru kandydatów na stanowisko sędziego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - ogłoszenie MSZ z 18 stycznia 2012 r. 

Procedura wyboru kandydatów na stanowisko sędziego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - wzór CV (jęz. francuski) 

Procedura wyboru kandydatów na stanowisko sędziego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - wzór CV (jęz. angielski) 

Natalia Mileszyk, Procedura wyboru sędziów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na etapie ponadnarodowym ― ocena przez pryzmat postulatów społeczeństwa obywatelskiego

Tomasz Zalasinski, Opinia dotycząca zmian sposobu wyłaniania kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przewidzianych w projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Informacje i materiały dostępne na stronie Sejmu RP dotyczące przebiegu prac nad projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wniesionym przez Prezydenta RP, w tym opinie ekspertów Biura Analiz Sejmowych

Łukasz Bojarski, Obywatelski monitoring wyborów sędziów TK – nowa inicjatywa organizacji społecznych, w: Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego – założenia a ich praktyczna realizacja, Trybunał Konstytucyjny, W-wa 2010 r. 

Łukasz Bojarski, Wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Raport INPRIS 2010 r. 

Raport koalicji organizacji pozarządowych z projektu monitorowania wyborów sędziów TK z 2007 r. 

Raport Forum Obywatelskiego Rozwoju i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z 2010 r. z obywatelskiego monitoringu kandydatów na prokuratora generalnego (dostępny na stronie FOR)

Raport przygotowany dla Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na temat nominacji kandydatów i wyboru sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2008 r. (wersja angielska)

Raport przygotowany dla Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na temat kandydatów na sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2008 r. (wersja angielska)

Artykuł Ewy Siedleckiej w Gazecie Wyborczej z 29 maja 2010 r. o polskich standardach wyboru sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kontekście przepisów i zwyczajów panujących w innych krajach europejskich

Monitoring wyboru sędziów i obserwacja procesów sądowych, New York, USA (Fund for Modern Courts – Fundacja na rzecz nowoczesnych sądów, USA)

Garancije nezavisnosti sudstva – reforma izbora sudija / Independence of the Judiciary – Lobbying for the Reform of Appointment of Judges and Prosecutors  - Badania dotyczące wyboru sędziów i prokuratorów w Czarnogórze (Human Rights Action, Czarnogóra)

Transparent Judicial Appointments Initiative (Inicjatywa na rzecz transparentnego procesu wyboru sędziów) - Monitoring rozwoju zawodowego i awansu sędziów w Bułgarii (Bulgarian Institute for Legal Initiatives (BILI))

www.judicialmonitor.org/

Portal prowadzony przez International Judicial Academy z Waszyngtonu we współpracy z American Society of International Law. Na portalu publikowane są elektroniczne wydania periodyku poświęconego szeroko pojętemu sądownictwu. Możliwy jest również dostęp do materiałów archiwalnych. Portal stanowi źródło informacji na temat zarówno monitoringu, jak i procedury naboru i awansu sędziów

PRZEJRZYSTE WYBORY SĘDZIÓW I RZECZNIKÓW

INPRIS oraz inne organizacje pozarządowe problematyką wyborów na ważne stanowiska publiczne zajmują się od prawie 10 lat. Wszyscy uważamy za bardzo ważne, aby osoby sprawujące ważne funkcje publiczne w organach sądowych i instytucjach ochrony prawnej wybierać spośród osób o najwyższych walorach merytorycznych w transparentnym procesie wyborczym.

Dotychczas koncentrowaliśmy naszą uwagę na monitorowaniu przebiegu wyborów na różne stanowiska, obecnie zajmujemy się też przygotowaniem propozycji zmian systemowych obejmujących kryteria i procedury wyborcze dotyczące kandydatów do poszczególnych instytucji.

W projekcie skupiliśmy się na procedurach wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Uważamy za ważne, by wybory do tych instytucji przebiegały w sposób otwarty, by wiedza o kandydatach była możliwie jak najbardziej dostępna oraz by zapewniony był udział społeczeństwa obywatelskiego w debacie nad kandydaturami. Ważne jest, by było jasne dla opinii publicznej, jacy kandydaci zostali zgłoszeni, jakie posiadają kompetencje oraz dlaczego dokonano określonych wyborów.

Dodatkowym impulsem dla naszych prac jest toczący się obecnie proces legislacyjny dotyczący projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zgłoszonego przez Prezydenta RP, który to projekt realizuje część z naszych postulatów zgłaszanych podczas monitorowania wyborów sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.

Ważnym elementem jest też dyskusja na forum europejskim dotycząca zasad i sposobu wyborów sędziów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Na podstronie projektu można znaleźć informacje, materiały, raporty i ekspertyzy dotyczące opisywanej problematyki. Szczegółowa informacja o przebiegu dotychczasowych monitoringów wyborów na poszczególne stanowiska znajduje się na stronie monitoringsedziow.org.pl.

Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie komentarze, propozycje i uwagi dotyczące tej problematyki i proponowanych rozwiązań. Można je przesyłać na adres inpris(at)inpris.pl.

Projekt jest finansowany przez TRUST for Civil Society in CEE.