Materiały

Procedura wyboru sędziów Trybunałów Konstytucyjnych - tabela porównawcza (opracowała Natalia Mileszyk) 

Natalia Mileszyk, Procedura wyboru sędziów ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Natalia Mileszyk, Przejrzystość procedury wyboru kandydatów na sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na poziomie krajowym


Procedura wyboru kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybrane przykłady) - tabela porównawcza (opracowała Natalia Mileszyk)

Natalia Mileszyk, Rola Komitetu 255 w procedurze wyboru sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Procedura wyboru kandydatów na stanowisko sędziego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (wybrane przykłady) - tabela porównawcza (opracowała Natalia Mileszyk)

Procedura wyboru kandydatów na stanowisko sędziego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - wzór oświadczenia kandydata 

Procedura wyboru kandydatów na stanowisko sędziego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - zarządzenie MSZ z 13 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego ETPC

Procedura wyboru kandydatów na stanowisko sędziego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - ogłoszenie MSZ z 18 stycznia 2012 r. 

Procedura wyboru kandydatów na stanowisko sędziego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - wzór CV (jęz. francuski) 

Procedura wyboru kandydatów na stanowisko sędziego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - wzór CV (jęz. angielski) 

Natalia Mileszyk, Procedura wyboru sędziów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na etapie ponadnarodowym ― ocena przez pryzmat postulatów społeczeństwa obywatelskiego

Tomasz Zalasinski, Opinia dotycząca zmian sposobu wyłaniania kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przewidzianych w projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Informacje i materiały dostępne na stronie Sejmu RP dotyczące przebiegu prac nad projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wniesionym przez Prezydenta RP, w tym opinie ekspertów Biura Analiz Sejmowych

Łukasz Bojarski, Obywatelski monitoring wyborów sędziów TK – nowa inicjatywa organizacji społecznych, w: Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego – założenia a ich praktyczna realizacja, Trybunał Konstytucyjny, W-wa 2010 r. 

Łukasz Bojarski, Wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Raport INPRIS 2010 r. 

Raport koalicji organizacji pozarządowych z projektu monitorowania wyborów sędziów TK z 2007 r. 

Raport Forum Obywatelskiego Rozwoju i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z 2010 r. z obywatelskiego monitoringu kandydatów na prokuratora generalnego (dostępny na stronie FOR)

Raport przygotowany dla Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na temat nominacji kandydatów i wyboru sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2008 r. (wersja angielska)

Raport przygotowany dla Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na temat kandydatów na sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2008 r. (wersja angielska)

Artykuł Ewy Siedleckiej w Gazecie Wyborczej z 29 maja 2010 r. o polskich standardach wyboru sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kontekście przepisów i zwyczajów panujących w innych krajach europejskich

Monitoring wyboru sędziów i obserwacja procesów sądowych, New York, USA (Fund for Modern Courts – Fundacja na rzecz nowoczesnych sądów, USA)

Garancije nezavisnosti sudstva – reforma izbora sudija / Independence of the Judiciary – Lobbying for the Reform of Appointment of Judges and Prosecutors  - Badania dotyczące wyboru sędziów i prokuratorów w Czarnogórze (Human Rights Action, Czarnogóra)

Transparent Judicial Appointments Initiative (Inicjatywa na rzecz transparentnego procesu wyboru sędziów) - Monitoring rozwoju zawodowego i awansu sędziów w Bułgarii (Bulgarian Institute for Legal Initiatives (BILI))

www.judicialmonitor.org/

Portal prowadzony przez International Judicial Academy z Waszyngtonu we współpracy z American Society of International Law. Na portalu publikowane są elektroniczne wydania periodyku poświęconego szeroko pojętemu sądownictwu. Możliwy jest również dostęp do materiałów archiwalnych. Portal stanowi źródło informacji na temat zarówno monitoringu, jak i procedury naboru i awansu sędziów

TRIIAL – Zaufanie, niezależność, niezawisłość i rozliczalność sądów

Projekt realizowany jest wspólnie przez trzynaście pomiotów: uniwersytety z całej Europy, organizacje prawnicze oraz think-tanki.

Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej wśród prawników, przede wszystkim sędziów i prokuratorów.

TRIIAL trwa od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. i jego głównym celem jest organizacja 4 ponadnarodowych, 7 transgranicznych i 5 krajowych warsztatów szkoleniowych dla prawników.

Realizacja projektu TRIIAL pojawia się w czasie zawirowań konstytucyjnych w wielu państwach członkowskich UE i ma pomóc znaleźć prawne odpowiedzi na obecny kryzys konstytucyjny. Jednocześnie wpisuje się w jeden w priorytetów UE jakim jest wspieranie szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości w celu budowania zaufania publicznego do zawodu sędziego.

 

Projekt ma następujące cele szczegółowe:

  1. podnoszenie świadomości na temat wpływu, jaki techniki współdziałania wymiaru sprawiedliwości mają na wdrażanie ram prawnych dotyczących praw podstawowych, w szczególności Karty Praw Podstawowych UE;
  2. poprawa zdolności przedstawicieli zawodów prawniczych do propagowania praworządności poprzez stosowanie podstawowych ram prawnych UE w ich codziennej pracy;
  3. wspieranie krajowej współpracy międzysektorowej w zakresie wdrażania ram prawnych UE dotyczących praw podstawowych w ramach propagowania praworządności;
  4. budowanie zaufania, niezależności i odpowiedzialności sędziów i prawników Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: https://cjc.eui.eu/projects/triial/
  5. Pozostałe materiały są dostępne w obok w sekcji „Materiały”.

This project is funded by the European Union's Justice Programme (2014-2020), under G.A. no. 853832

 

„wkład własny do projektu TRIIAL sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 ”