Wybrane przepisy

Tworząc grę Twoje Prawo korzystaliśmy z szeregu materiałów opisujących proces legislacyjny. Niżej przedstawiamy wybór przepisów regulujących proces legislacyjny na różnych etapach.

Przepisy regulujące proces ustawodawczy na etapie przed przesłaniem projektu do Marszałka Sejmu. Dokument zawiera fragmenty następujących regulacji:

- ustawa o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (link)

- ustawa o działach administracji rządowej (link)

- ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (link)

- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysłuchania publicznego dotyczącego projektów rozporządzeń (link)

- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (link)

Przepisy regulujące proces ustawodawczy w Sejmie i Senacie. Dokument zawiera fragmenty następujących aktów prawnych:

- Konstytucja RP

- regulamin Sejmu

- regulamin Senatu