OMX TK

Koalicja organizacji pozarządowych: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz INPRIS (a w okresie 2006-listopad 2016 Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników) prowadzi obywatelski monitoring wyborów do Trybunału Konstytucyjnego.

Obywatelski Monitoring Kandydatur na Stanowiska Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (OMX TK)

Po rozpoznaniu wniosków w sprawie K 47/15

15 marca 2016. Połączone wnioski Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, grupy posłów na Sejm (wniosek z: 29 grudnia 2015 r. ), grupy posłów na Sejm (wniosek z 31 grudnia 2015 r.), Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2217) były przedmiotem rozpoznania Trybunału Konstytucyjnego w pełnym składzie.

Zestawienie zarzutów w sprawie K 47/15

8 marca 2016. Prezentujemy tabelaryczne zestawienie zarzutów z podziałem na wnioski oraz stanowisko Prokuratora Generalnego.

Zespół Ekspertów Prawnych przy programie Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego zajął stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

4 marca 2016. Ukonstytuowany w grudniu ubiegłego roku Zespół Ekspertów Prawnych przy programie Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego przedstawił wczoraj stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o TK.

Najnowsze komunikaty Trybunału Konstytucyjnego

1 marca 2016. W dniu wczorajszym Trybunał Konstytucyjny opublikował dwa komunikaty: pierwszy w sprawie prac nad wstępnym projektem ustawy o TK, proponowanej procedury wyłaniania kandydatów na sędziów TK, przebiegu prac legislacyjnych oraz możliwości zaskarżenia ustawy o TK z 25 czerwca 2015 r. do Trybunału Konstytucyjnego oraz drugi dotyczący wyboru sędziów TK w 2015 r., dwóch nowelizacji ustawy o TK z 2015 r. i dotychczasowego orzecznictwa TK w sprawach z tym związanych.

Projekt ustawy o TK autorstwa .Nowoczesnej kładzie nacisk na przejrzystość procedury wyboru sędziów TK

18 lutego 2016. 10 lutego .Nowoczesna przedstawiła podczas konferencji prasowej założenia do projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Projekt skierowany został do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych.