OMX TK

W Polsce dyskutuje się o kandydatach na wiele stanowisk państwowych, natomiast nie utrwaliła się tradycja publicznych debat o kandydatach na stanowiska sędziowskie. Tymczasem sądy, będące trzecią władzą, odgrywają w państwie prawnym rolę fundamentalną i dlatego kluczowe jest, kim są sędziowie. Proces wyboru powinien być transparentny i dawać możliwość zabrania głosu różnym środowiskom, w tym organizacjom pozarządowym oraz środowiskom prawniczym (korporacjom prawniczym, radom wydziałów prawa, innym zainteresowanym instytucjom).

Realizując projekt monitoringu wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego myślimy, żeby możliwe było w przyszłości włączenie instytucji obywatelskich i środowiska prawniczego w proces wyboru sędziów do najważniejszych sądów i trybunałów: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Trybunału Stanu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Próbujemy to osiągnąć poprzez wypracowanie rozwiązań modelowych, które pozwolą zainteresowanym wziąć udział w publicznej debacie o kandydatach do tych instytucji. Debata powinna się odbywać na podstawie ogólnie dostępnych informacji i w oparciu o obiektywne kryteria oceny.

OMX TK: Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Kandydat prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

Profil Kandydata przygotowany przez Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (OMX TK) - koalicję Helsińskiej Fundacji Praw CzłowiekaINPRIS i Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników.

Informacje w profilu odzwierciedlają naszą wiedzę na 1 października 2015 i będą w razie potrzeby aktualizowane. W niektórych publikowanych życiorysach usunęliśmy prywatne dane osobowe, jak np. domowe dane kontaktowe.

Kandydat zgłoszony przez Platformę Obywatelską.

Wykształcenie i kariera akademicka

1976-1980 – studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie ukończone z wyróżnieniem (magister prawa w 1980 roku)

1980-1982 – aplikacja sądowa

1982 - egzamin sędziowski, złożony z wynikiem bardzo dobrym

1989 - doktor nauk prawnych, doktorat z postępowania cywilnego: Restitutio in integrum w sądowym postępowaniu cywilnym

2001 - doktor habilitowany, habilitacja z postępowania cywilnego: Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej

2003 – stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS

2013 – tytuł profesora nauk prawnych nadany przez Prezydenta RP

2014 – stanowisko profesora zwyczajnego UMCS

Kariera zawodowa

od 1980 Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS w Lublinie (kolejno na stanowiskach asystenta, starszego asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego)

1992-1998 - Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie, kolejno na stanowiskach:  główny specjalista w departamencie kredytów trudnych oraz  departamencie restrukturyzacji zastępca, przewodniczącego komisji d/s opracowania prospektu emisyjnego, a następnie doradca Prezesa Banku

od 1999 do chwili obecnej - Bank Pekao S.A., na stanowisku eksperta

2001-2006 Lubelskie Zakłady Energetyczne LUBZEL S.A. (na stanowisku: doradca Zarządu)

od 2002 (do chwili obecnej) Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im J. Zamoyskiego w Zamościu (profesor)

Nagrody i wyróżnienia

2011 Medal Złoty za Długoletnią Służbę

2011 Medal Komisji Edukacji Narodowej

1991 wyróżnienie w konkursie „Państwa i Prawa” za pracę doktorską

1994 nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za monografię „Restitutio in integrum w sądowym postępowaniu cywilnym”

2002 II nagroda w konkursie „Państwa i Prawa” za pracę habilitacyjną

2003 nagroda Bona Lex „Gazety Prawnej” za udział w opracowaniu ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze

Wybrane publikacje naukowe

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Stan prawny 27 października 2010, Wolters Kluwer, autorzy: Joanna Bodio, Tomasz Demendecki, Andrzej Jakubecki (red. nauk.), Olimpia Marcewicz , Przemysław Telenga, Mariusz Piotr Wójcik. Wydanie 6.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Stan prawny 2013, wyd. Wolters Kluwer, autorzy: Henryk Dolecki (red.), Irena Gromska-Szuster, Andrzej Jakubecki , Jan Klimkowicz, Krzysztof Knoppek, Grzegorz Misiurek, Piotr Pogonowski, Tadeusz Wiśniewski (red.), Tadeusz Zembrzuski, Tadeusz Żyznowski, wydanie 1.

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Stan prawny 1 pażdziernika 2010, wyd: Wolters Kluwer, autorzy: Andrzej Jakubecki, Feliks Zedler, wydanie 3.

Współautor ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym z 2003 roku.

Źródła

studentprawa.edu.pl

profinfo.pl

www.umcs.pl