OMX TK

W Polsce dyskutuje się o kandydatach na wiele stanowisk państwowych, natomiast nie utrwaliła się tradycja publicznych debat o kandydatach na stanowiska sędziowskie. Tymczasem sądy, będące trzecią władzą, odgrywają w państwie prawnym rolę fundamentalną i dlatego kluczowe jest, kim są sędziowie. Proces wyboru powinien być transparentny i dawać możliwość zabrania głosu różnym środowiskom, w tym organizacjom pozarządowym oraz środowiskom prawniczym (korporacjom prawniczym, radom wydziałów prawa, innym zainteresowanym instytucjom).

Realizując projekt monitoringu wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego myślimy, żeby możliwe było w przyszłości włączenie instytucji obywatelskich i środowiska prawniczego w proces wyboru sędziów do najważniejszych sądów i trybunałów: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Trybunału Stanu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Próbujemy to osiągnąć poprzez wypracowanie rozwiązań modelowych, które pozwolą zainteresowanym wziąć udział w publicznej debacie o kandydatach do tych instytucji. Debata powinna się odbywać na podstawie ogólnie dostępnych informacji i w oparciu o obiektywne kryteria oceny.

OMX TK: Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Kandydat prof. dr hab. Andrzej Sokala

Profil Kandydata przygotowany przez Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (OMX TK) - koalicję Helsińskiej Fundacji Praw CzłowiekaINPRIS i Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników.

Informacje w profilu odzwierciedlają naszą wiedzę na 1 października 2015 i będą w razie potrzeby aktualizowane. W niektórych publikowanych życiorysach usunęliśmy prywatne dane osobowe, jak np. domowe dane kontaktowe.

Kandydat zgłoszony przez: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Urodzony 12 maja 1955 w Kamienicy Polskiej. Profesor nauk prawnych specjalizujący się w prawie rzymskim. Prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ds. studenckich i polityki kadrowej (kadencja 2012-2016), dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (kadencje: 2005-2008, 2008-2012), kierownik Centrum Studiów Wyborczych i Katedry Prawa Rzymskiego.

Wykształcenie i kariera akademicka

Podjął studia prawnicze na UMK, które ukończył w roku 1978.

W latach 1980-1981 zrobił aplikację sądowniczą w Bydgoszczy.

Osiem lat później obronił doktorat, pt. „Lenocinium” w prawie rzymskim.

W 1999 roku uzyskał habilitację; rozprawa: Meretrix i jej pozycja w prawie rzymskim.

Tytuł profesora otrzymał w 2011 roku.

Kariera zawodowa

Członek Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Filologicznego i Polskiego Towarzystwa Historycznego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, dydaktycznych i popularnonaukowych z zakresu tych dziedzin, m.in. Leksykonu prawa wyborczego i systemów wyborczych.

W latach 1991-2004 dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu, a w latach 2003-2005 sędzia Trybunału Stanu. Ostatnio powołany na członka Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN na kadencję 2011-2014. 26 marca 2012 r. wybrany na prorektora UMK ds. studenckich i polityki kadrowej na kadencję 2012-2016.

Odznaczenia

Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz demokratyzacji prawa wyborczego i przeprowadzanych wyborów (2000)

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005)

Wybrane publikacje

1. Nota rec.: G. Dulckeit, F. Schwarz, W. Waldstein, Römische Rechtsgeschichte. Ein Studienbuch, Munchen 1981 - CPH, t.35, z.1, 1983, s. 295-296.

2. Nota rec.: Der Kodex Hermopolis und ausgewählte private Rechtsurkunden aus ptolemäischen Ägypten, herausgegeben von S. Grunert, Leipzig 1982 - CPH, t.36, z.2, 1984, s.232-233.

3. Artykuł: Zasada superficies solo cedit w prawie rzymskim, AUNC, Prawo, t.25, z.172, 1987, s.143-160.

4. Recenzja: Iuris professio. Festgabe für Max Kaser zum 80. Geburstag, hrsg. von H.P. Benöhr, K. Knütel, A. Wacke, Wien-Köln-Graz 1986 - CPH, t.39, z.2, 1987, s.221-222.

5. Recenzja: K. Rebro, Latinské právnické výrazy a výroky, Bratislava 1986 - CPH, t.40, z.1, 1988, s.214-215.

6. Artykuł: Mulier quae palam corpore quaestum facit. Considerazioni sul concetto di prostituzione nel diritto romano, Studia Graeco-Latina, t.II, Toruń 1991, s.59-65.

7. Skrypt (współaut.): Przewodnik do ćwiczeń z prawa rzymskiego, pod red. W. Bojarskiego, Toruń 1990.

8. Artykuł (współaut.): Ulp.D.12,5,4,3. Ein Beitrag zur Klärung der nova ratio, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, t.LVIII, 1990, s.129-132.

9. Artykuł (współaut.): Ulpianus libro vicensimo sexto ad edictum (D.12,5,4,3). Nova ratio rozstrzygnięcia, AUNC, Prawo, t.29, z.154, 1991, s.49-54.

10. Monografia: Lenocinium w prawie rzymskim, Toruń 1992.

11. Artykuł: Próby ograniczenia stręczycielstwa w Rzymie w konstytucjach V i VI w. n.e., Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, t. II, Toruń 1992, s.5-14.

12. Artykuł: Pojęcie lenocinium według prawa rzymskiego, AUNC, Prawo, t.32, z.256, 1992, s.3-10.

13. Artykuł: Crimen lenocinii. Proces typizacji przestępstwa w prawie rzymskim, Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, t. III, Toruń 1994, s.27-44.

14. Podręcznik (współaut.): Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego, Toruń 1995.

15. Artykuł: Palam corpore quaestum facere. Glosa ad D.23,2,43 pr.-3, Prawo Kanoniczne, t.37, nr 3-4, 1994, s.159-164.

16. Artykuł: The effectiveness of the "Ne prostituatur" clauses in Roman Law, Eos, t.LXXXI, fasc.1, 1993, s.97-100.

17. Artykuł: Poena lenocinii w prawie justyniańskim, [w:] Kara śmierci w starożytnym Rzymie, pod red. H. Kowalskiego i M. Kuryłowicza, Lublin 1966, s.121-125.

18. Artykuł: Licentiam stupri vulgare, AUNC, Prawo, t.35, z.304, 1996, s. 121-125.

19. Artykuł: Probrum. Z badań nad występkami przeciwko obyczajności w prawie rzymskim, AUNC, Historia, t.29, z.309, 1996, s.37-45.

20. Biogram: Witold Lis-Olszewski, [w:] Toruński Słownik Biograficzny, t.1, Toruń 1998, s.189-190.

21. Monografia: Meretrix i jej pozycja w prawie rzymskim, Toruń 1998.

22. Artykuł: Cuscus amat valeat, pereat qui noscit amare. Aus der Forschung über das Phänomen der Prostitution im römischen Reich und Recht, [w:] AU-DELA DES FRONTIERES. Mélanges de droit romain offerts a Witold Wołodkiewicz, pod red. M. Zabłockiej, Warszawa 2000, s.921-932.

23. Artykuł: Lvcilla ex corpore lvcrvm faciebat. Prostytutka, prostytucja, dom publiczny w starożytnym Rzymie, [w:] Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam, pod red. A. Pikulskiej-Robaszkiewicz, Łódź 2000, s.361-373.

24. Artykuł: Wkład historyków prawa i romanistów polskich w wygrany proces o Morskie Oko, [w:] HISTORIA INTEGRA. Księga pamiątkowa ofiarowana Prof. Stanisławowi Salmonowiczowi w siedemdziesięciolecie urodzin, pod red. D. Janickiej i R. Łaszewskiego, Toruń 2001, s.441-450.

25. Artykuł: Witold Lis-Olszewski i początki Katedry Prawa Rzymskiego UMK w Toruniu, [w:] Honeste vivere… Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, pod red. E. Gajdy i A. Sokali, Toruń 2001, s.225-233.

26. Redakcja naukowa (wraz z E. Gajdą): Honeste vivere… Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, pod red. E. Gajdy i A. Sokali, Toruń 2001.

27. Podręcznik (współaut.): Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego, Toruń 2000 (wydanie II zmienione i uzupełnione).

28. Artykuł: Jezioro przed sądem. W 100-lecie wygranego sporu o Morskie Oko (1902-2002), "Nowości" z 11 września 2002 r.

29. Artykuł: "Regula est, quae rem quae est breviter enarrat". O znaczeniu reguł prawa rzymskiego dla współczesnego polskiego prawa rzeczowego, Zeszyty naukowe WSZiP im. Bogdana Jańskiego, nr 11, 2002, s.5-17.

30. Wspomnienie o Profesorze Władysławie Bojarskim - "Szef", "Głos Uczelni", nr 4 z 2000 r.

31. Artykuł: Niektóre kwestie prawa wyborczego do rad gmin. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Sejmowy, 1995, nr 3, s.48-62.

32. Artykuł: O utracie prawa wybieralności raz jeszcze, "Wspólnota. Pismo samorządu terytorialnego", nr 48 z 1992 r.

33. Artykuł: Prawa wyborcze osób ubezwłasnowolnionych, "Gazeta Prawna", nr 4 z 1995 r.

34. Artykuł: Wybory uzupełniające do rad gmin w okręgach jednomandatowych. Aktualny stan prawny i uwagi de lege ferenda, Samorząd Terytorialny, nr 9, 1994, s.23-27.

35. Artykuł: "Wyborcze abecadło". Zasady ogólne, "Gazeta Pomorska", nr 156 z 1993 r.

36. Artykuł: "Wyborcze abecadło". Poparcie list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów, "Gazeta Pomorska", nr 162 z 1993 r.

37. Artykuł: "Wyborcze abecadło". Komitety wyborcze, "Gazeta Pomorska", nr 168 z 1993 r.

38. Artykuł: "Wyborcze abecadło". Progi wyborcze, "Gazeta Pomorska", nr 169 z 1993 r.

39. Artykuł: "Wyborcze abecadło". Rejestr i spis wyborców, "Gazeta Pomorska", nr 173 z 1993 r.

40. Artykuł: "Wyborcze abecadło". Zasady prowadzenia kampanii wyborczej, "Gazeta Pomorska", nr 180 z 1993 r.

41. Artykuł: "Wyborcze abecadło". Nieuczciwa konkurencja, "Gazeta Pomorska", nr 186 z 1993 r.

42. Artykuł: "Wyborcze abecadło". Finansowanie wyborów, "Gazeta Pomorska", nr 193 z 1993 r.

43. Artykuł: "Wyborcze abecadło". Listy ogólnopolskie, "Gazeta Pomorska", nr 199 z 1993 r.

44. Artykuł: "Wyborcze abecadło". Ustalanie wyników wyborów, "Gazeta Pomorska", nr 220 z 1993 r.

45. Artykuł: "Wyborcze abecadło". Jak głosować?, "Gazeta Pomorska", nr 219 z 1993 r. (oraz "Gazeta na wybory" z 17.09.1993 r.).

46. Komentarz: Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2001 roku. Tekst ustawy, wstęp i krótki komentarz, Toruń 2001.

47. Artykuł: O systemie liczenia głosów w najbliższych wyborach samorządowych, "Sekretarz i organizacja urzędu", nr 4, 2002, s.63-64.

48. Prawo wyborcze II Rzeczypospolitej. Wybór tekstów źródłowych, Toruń 2004 (współautor).

49. Recenzja: Maciej Rakowski, Prawo wyborcze do włoskiej Izby Deputowanych w latach 1861-1923, Warszawa 2004 - Przegląd Sejmowy, 2005, nr 1(66), s.183-189.

50. Artykuł: Prawne ramy prowadzenia samorządowej kampanii wyborczej w III Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, pod red. F. Rymarza, Warszawa 2005, s. 259-286.

51. Recenzja: W. Mossakowski, Azyl w późnym Cesarstwie Rzymskim (confugium ad statuas, confugium ad ecclesias) Das Asyl in spätantiken Römischen Kaiserreich (confugium ad statuas, confugium ad ecclesias), Orbis Iuris Romani 2002, nr 7, s. 160 -162;

52. Artykuł: Kazimierz W. Czaplicki, Ferdynand Rymarz, Andrzej Sokala, Aktualne kierunki przemian polskiego i włoskiego prawa wyborczego, [w:] Konstytucjonalizm włoski i polski w aktualnych fazach ich przemian, pod. red. Z. Witkowskiego, Toruń 2005, s. 161-175.

53. Artykuł: Należy indywidualnie zawiadamiać wyborców o wyborach, [w:] Analizy i Opinie. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006, nr 37, s. 2-7.

54. Artykuł: Administracja wyborcza III RP stan obecny i perspektywy [w:] Administracja polska i co dalej, pod red. Hanny Malinowskiej, Bydgoszcz 2007, s. 45-55

55. Podręcznik (współautor): Verba iuris : reguły i kazusy prawa rzymskiego, Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2007, Wyd. 3 zm. i uzup.

56. Artykuł (współautor): Administracja wyborcza w III Rzeczypospolitej Polskiej (struktura organizacyjna i charakter prawny), [w:] Iudices electionis custodes. Księga pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, pod red. F. Rymarza, Warszawa 2007, s. 167-180.

57. Artykuł: Przemiany prawa wyborczego w Polsce, [w:] Przemiany prawa wyborczego - doświadczenia nowych demokracji: Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, pod red. A. Sokali i Z. Witkowskiego, Bydgoszcz 2007, s. 69-83

58. Artykuł: Le ipotesi di riforma della legislazione elettorale in Polonia, [w:] Riforme costituzionali e itinerari della democrazia in Europa: Italia e Polonia a confronto. Atti del I Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali, red. G. C. De Martin, Z. Witkowski, P. Gambale, Padova 2007, s. 193-209,

59. Artykuł: Il crimen lenocinii nel dritto penale del Dominato e nel periodo giustinianeo, [w:] Prawo CCCV Studia historycznoprawne Tom poświęcony pamięci prof. Edwarda Szymoszka, pod red. A. Koniecznego, Wrocław 2008,

60. Artykuł: Del significato delle regole del diritto romano per l'attuale diritto reale polacco, [w:] Leges Sapere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, pod red. W. Uruszczaka, P. Święcickiej i A. Kremera, Kraków 2008, s. 527- 536,

61. Artykuł: Wybory Parlamentarne - czerwiec 1989, Przegląd Sejmowy, nr 3(92), 2009, s. 47-59,

62. Artykuł (współautor): Ograniczenia biernego prawa wyborczego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Amicus hominis et defensor iustitiae. Przyjaciel człowieka i obrońca sprawiedliwości. Księga Jubileuszowa w 70. rocznice urodzin Sedziego Ferdynanda Rymarza, pod red. D. Dudka, M. Gapskiego, W. Łączkowskiego, Lublin 2010, s. 319-336,

63. Artykuł (współautor): Ewolucja samorządowego prawa wyborczego w III Rzeczypospolitej, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, pod red. J. Sługockiego, Bydgoszcz 2009, s. 21-37,

64. Współautor (wraz z B. Michalakiem - 40%): Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa 2010,

65. Monografia: Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim (struktura organizacyjna, charakter prawny, kompetencje), Toruń 2010,

66. Artykuł: (współautor): Pozycja ustrojowa i znaczenie stałych organów wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce, pod red. S. J. Jaworskiego, K.W. Czaplickiego,  Warszawa 2011, s. 145 - 154,

67. Artykuł: Administracja wyborcza w polskim kodeksie wyborczym, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, pod red. K. Skotnickiego, Warszawa 2011, s. 137 -158,

68. Artykuł: Il modello dell"administrazione elettorale in Polonia (współautor) [w:] Le evoluzioni della legislazione elettorale di contorno in Europa Atti del III Colloquio italo-polacco sulle transformazioni istituzionali, pod red. G. C. De Martin, Z. Witkowskiego, P. Gambale, E. Griglio, Milan 2011, s. 339 – 358

Źródła

pl.wikipedia.org

www.law.umk.pl