OMX TK

W Polsce dyskutuje się o kandydatach na wiele stanowisk państwowych, natomiast nie utrwaliła się tradycja publicznych debat o kandydatach na stanowiska sędziowskie. Tymczasem sądy, będące trzecią władzą, odgrywają w państwie prawnym rolę fundamentalną i dlatego kluczowe jest, kim są sędziowie. Proces wyboru powinien być transparentny i dawać możliwość zabrania głosu różnym środowiskom, w tym organizacjom pozarządowym oraz środowiskom prawniczym (korporacjom prawniczym, radom wydziałów prawa, innym zainteresowanym instytucjom).

Realizując projekt monitoringu wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego myślimy, żeby możliwe było w przyszłości włączenie instytucji obywatelskich i środowiska prawniczego w proces wyboru sędziów do najważniejszych sądów i trybunałów: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Trybunału Stanu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Próbujemy to osiągnąć poprzez wypracowanie rozwiązań modelowych, które pozwolą zainteresowanym wziąć udział w publicznej debacie o kandydatach do tych instytucji. Debata powinna się odbywać na podstawie ogólnie dostępnych informacji i w oparciu o obiektywne kryteria oceny.

OMX TK: Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Kandydat prof. dr hab. Bronisław Sitek

Profil Kandydata przygotowany przez Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (OMX TK) - koalicję Helsińskiej Fundacji Praw CzłowiekaINPRIS i Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników.

Informacje w profilu odzwierciedlają naszą wiedzę na 1 października 2015 i będą w razie potrzeby aktualizowane. W niektórych publikowanych życiorysach usunęliśmy prywatne dane osobowe, jak np. domowe dane kontaktowe.

Kandydat zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe.

Urodzony 27 września 1958 w Inowrocławiu – prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa rzymskiego. W latach 2008-2013 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Wykształcenie i kariera akademicka

Ukończył studia z zakresu prawa kanonicznego na ATK w Warszawie.

Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1993 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w 1997 roku doktora habilitowanego – na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, w 2007 roku tytuł profesora nauk prawnych, w 2008 roku profesor zwyczajny.

Jako nauczyciel akademicki pracował na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK (1989-1996), Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (1997-2001). Obecnie zatrudniony jest na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie oraz WSGE w Józefowie. W latach 2008-2013 członek rady nadzorczej spółki Euro-Centrum S.A. w Katowicach. W latach 2008-2012 członek Komisji Dyscyplinarnej przez Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Członek Sekcji Nauk Prawnych PAN na kadencję 2012-2016. W lalach 2009-2013 członek komisji ds. Egzaminu na aplikację, powołany przez Ministra Sprawiedliwości. Od 2013 roku Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

W latach 1999-2000 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000-2008 – prodziekana ds. nauki współpracy z zagranicą Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Od 1 października 2003 do 30 czerwca 2006 był wykładowcą na międzynarodowych studiach doktoranckich prowadzonych przez Departament Prawa Publicznego Uniwersytetu w Bari (Włochy). Od 1 września 2008 do 8 lipca 2013 dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. W latach od 2005 do 2013 prowadził kancelarię prawną.

Wybrane publikacje naukowe

Historia prawa a europejska kultura prawna (na tle artykułu S. Salamonowicza) (artykuł), 1997

Integracja Europy a prawo rzymskie (artykuł), 1996

Koncepcja regionu w prawie międzynarodowym (rozdział/fragment), 1998

O ujednoliceniu stopni naukowych we Wspólnocie Europejskiej (artykuł), 1998

Pojęcie sprawiedliwości w konstytucjach cesarskich z okresu Dioklecjana i Konstantyna, 1996 

Region Europejski a polskie województwo: materiały seminaryjne, Szczecin 26-27 października 1998, red. A. Bałaban, B. Sitek (książka), 1998

Region Europejski a polskie województwo, Toruń, 1998 (książka)

Sprawozdanie z Pierwszego Forum Unii Walutowej, 2001

Sprawozdanie z pobytu delegacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na Uniwersytecie w Bari (artykuł), 2001

Stosowanie edyktu pretorskiego de nautis, cauponibus et stabulariis w systemie prawa Republiki Południowej Afryki (artykuł), 2000

Źródła

pl.wikipedia.org

tamprawo.pl

publi.bg.szczecin.pl

E.Siedlecka: Kandydat PSL do Trybunału z wadą prawną? Jest magistrem prawa, ale kanonicznego, Gazeta Wyborcza z 30 września 2015