OMX TK

W Polsce dyskutuje się o kandydatach na wiele stanowisk państwowych, natomiast nie utrwaliła się tradycja publicznych debat o kandydatach na stanowiska sędziowskie. Tymczasem sądy, będące trzecią władzą, odgrywają w państwie prawnym rolę fundamentalną i dlatego kluczowe jest, kim są sędziowie. Proces wyboru powinien być transparentny i dawać możliwość zabrania głosu różnym środowiskom, w tym organizacjom pozarządowym oraz środowiskom prawniczym (korporacjom prawniczym, radom wydziałów prawa, innym zainteresowanym instytucjom).

Realizując projekt monitoringu wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego myślimy, żeby możliwe było w przyszłości włączenie instytucji obywatelskich i środowiska prawniczego w proces wyboru sędziów do najważniejszych sądów i trybunałów: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Trybunału Stanu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Próbujemy to osiągnąć poprzez wypracowanie rozwiązań modelowych, które pozwolą zainteresowanym wziąć udział w publicznej debacie o kandydatach do tych instytucji. Debata powinna się odbywać na podstawie ogólnie dostępnych informacji i w oparciu o obiektywne kryteria oceny.

OMX TK: Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Kandydat prof. dr hab. Roman Hauser

Profil Kandydata przygotowany przez Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (OMX TK) - koalicję Helsińskiej Fundacji Praw CzłowiekaINPRIS i Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników.

Informacje w profilu odzwierciedlają naszą wiedzę na 1 października 2015 i będą w razie potrzeby aktualizowane. W niektórych publikowanych życiorysach usunęliśmy prywatne dane osobowe, jak np. domowe dane kontaktowe.

Kandydat zgłoszony przez Platformę Obywatelską.

Urodzony 8 października 1949 w Poznaniu – prawnik, sędzia i nauczyciel akademicki, profesor nauk prawnych. W latach 1992–2004 i od 2010 prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, od 2014 przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.

Wykształcenie i kariera akademicka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował w latach 1969 - 1973.

Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 1979 roku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W 1988 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego (uhonorowana nagrodą specjalną Rzecznika Praw Obywatelskich w konkursie „Państwa i Prawa”), następnie został mianowany na stanowisko docenta w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji.

Do 2007 roku był kierownikiem Katedry Postępowania Administracyjnego.

W 2009 roku otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.

Kariera zawodowa

Prof. Roman Hauser działalność zawodową związał z sądownictwem administracyjnym. Karierę sędziowską rozpoczął od pozaetatowej aplikacji sądowej i egzaminu sędziowskiego zdanego w 1975 roku, od 1991 roku pełnił funkcję sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w ówczesnym Ośrodku Zamiejscowym NSA w Poznaniu.

Profesor Roman Hauser został powołany na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego po raz pierwszy 1992 roku, a po upływie sześcioletniej kadencji, otrzymał powtórne powołanie w 1998 roku i piastował ten urząd do maja 2004 roku.

Następnie, w latach 2004-2010 pełnił funkcję dyrektora Biura Orzecznictwa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, od 2006 roku jednocześnie Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Od momentu powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 23 maja 2010 roku, po raz trzeci piastuje stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Profesor Roman Hauser jest autorem lub współautorem ponad 200 opracowań naukowych (monografii, komentarzy, podręczników, artykułów, glos i recenzji), których tematyka koncentruje się głównie wokół zagadnień ustrojowych prawa administracyjnego materialnego oraz postępowania administracyjnego egzekucyjnego. Z tytułu prowadzonej działalności naukowo-badawczej otrzymał cztery nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poza funkcjami na Uniwersytecie UAM oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, prof. Roman Hauser był m.in. członkiem Komitetu Badań Naukowych oraz Rady Nauki. Obecnie pozostaje członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych oraz wchodzi w skład wielu komitetów redakcyjnych czołowych czasopism prawniczych, wśród nich „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”, „Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego”, „Kwartalnika Prawa Publicznego”, „Monitora Prawniczego” i innych, jest zastępcą redaktora naczelnego „Państwa i Prawa”.

Odznaczenia i wyróżnienia

Za wybitne zasługi dla sądownictwa administracyjnego i osiągnięcia w pracy naukowej odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Wielki Oficer Orderu Zasługi Republiki Włoskiej

W 2014 otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wybrane publikacje

Podporządkowanie poziome w systemie rad narodowych i terenowych organów administracji, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1981

Ochrona obywatela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (praca habilitacyjna), Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1988

Egzekucja administracyjna. Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (współautor, ze Zbigniewem Leońskim), Wyd. Prawnicze, Warszawa 1992

Postępowanie egzekucyjne w administracji: komentarz (współautor, ze Zbigniewem Leońskim), C.H. Beck, Warszawa 2003

Podmioty administrujące (współredaktor), C.H. Beck, Warszawa 2011

Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej (współredaktor), C.H. Beck, Warszawa 2012

Kodeks postępowania administracyjnego: komentarz (współredaktor), C.H. Beck, Warszawa 2014

Źródła:

nsa.gov.pl

pl.wikipedia.org

amu.edu.pl