OMX TK

W Polsce dyskutuje się o kandydatach na wiele stanowisk państwowych, natomiast nie utrwaliła się tradycja publicznych debat o kandydatach na stanowiska sędziowskie. Tymczasem sądy, będące trzecią władzą, odgrywają w państwie prawnym rolę fundamentalną i dlatego kluczowe jest, kim są sędziowie. Proces wyboru powinien być transparentny i dawać możliwość zabrania głosu różnym środowiskom, w tym organizacjom pozarządowym oraz środowiskom prawniczym (korporacjom prawniczym, radom wydziałów prawa, innym zainteresowanym instytucjom).

Realizując projekt monitoringu wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego myślimy, żeby możliwe było w przyszłości włączenie instytucji obywatelskich i środowiska prawniczego w proces wyboru sędziów do najważniejszych sądów i trybunałów: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Trybunału Stanu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Próbujemy to osiągnąć poprzez wypracowanie rozwiązań modelowych, które pozwolą zainteresowanym wziąć udział w publicznej debacie o kandydatach do tych instytucji. Debata powinna się odbywać na podstawie ogólnie dostępnych informacji i w oparciu o obiektywne kryteria oceny.

OMX TK: Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Kandydat prof. dr hab. Andrzej Wróbel

Profil Kandydata przygotowany przez Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego - koalicję Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, INPRIS i Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników.

Informacje w profilu odzwierciedlają naszą wiedzę na 16 listopada 2010, godz. 14:00 i będą w razie potrzeby aktualizowane. W niektórych publikowanych życiorysach usunęliśmy prywatne dane osobowe, jak np. domowe dane kontaktowe.

 1. Andrzej Wróbel jest profesorem nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz w zagadnieniach ochrony prawnej w Unii Europejskiej.
 2. Kandydat podejmował badania w krajowych i zagranicznych instytucjach naukowych obejmujące problematykę administracyjno-prawnych problemów ochrony środowiska, prawnych problemów planowania publicznego, demokratycznej teorii samorządu terytorialnego w ujęciu komparatystycznym.
 3. Od ukończenia studiów prawniczych (1976 r.) do 2004 r. Kandydat pracował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, najpierw w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, a następnie (od 1993 r.) w Zakładzie Prawa Wspólnot Europejskich.
 4. Od 2004 r. kandydat jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN jako kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego. Pełni też funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej INP PAN (od sierpnia 2010 r. przebywa na urlopie bezpłatnym). Od 2009 r. wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
 5. Prof. Wróbel wykładał w wielu uczelniach wyższych w kraju i za granicą (m.in. w Zakładzie Prawa Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu; w Instytucie Prawa Publicznego Wydziału Ekonomii i Handlu Uniwersytetu w Katanii, Włochy; na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; w Wyższej Szkole Dziennikarskiej; w Wyższej
  Szkole Służby Społecznej w Suwałkach; w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie).
 6. Kandydat pełnił wiele istotnych funkcji, w tym był m.in. kierownikiem Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego dla Sędziów; członkiem Rady Legislacyjnej IX kadencji; przewodniczącym Rady Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr dla Sądów Powszechnych i Prokuratury (2006-2008). Od 2005 r. Andrzej Wróbel jest wiceprzewodniczącym Zespołu Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości.
 7. Prof. Wróbel jest autorem ponad 160 publikacji, w tym monografii, skryptów akademickich, artykułów, glos i recenzji oraz niepublikowanych ekspertyz i opinii prawnych. Od 2005 r. jest redaktorem naczelnym „Europejskiego Przeglądu Sądowego”.
 8. Od 1994 r. Andrzej Wróbel jest sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (wcześniej – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych).
 9. Kandydaturę Prof. Andrzeja Wróbla na stanowisko sędziego TK zgłosili w listopadzie 2010 r. posłowie Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Klub Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Demokratycznego Koła Poselskiego Polskiego Stronnictwa Demokratycznego, Koła Poselskiego Socjaldemokracji Polskiej oraz posłowie niezrzeszeni.
 10. Prof. Andrzej Wróbel współpracował z koalicją organizacji realizującej projekt Obywatelskiego Monitoringu Kandydatów na Sędziów, przekazując informacje o swoim dorobku naukowym i doświadczeniu zawodowym.
 11. Kandydat zna cztery języki obce, w tym biegle język niemiecki, a w stopniu średnim – język angielski, rosyjski i włoski.