OMX TK

W Polsce dyskutuje się o kandydatach na wiele stanowisk państwowych, natomiast nie utrwaliła się tradycja publicznych debat o kandydatach na stanowiska sędziowskie. Tymczasem sądy, będące trzecią władzą, odgrywają w państwie prawnym rolę fundamentalną i dlatego kluczowe jest, kim są sędziowie. Proces wyboru powinien być transparentny i dawać możliwość zabrania głosu różnym środowiskom, w tym organizacjom pozarządowym oraz środowiskom prawniczym (korporacjom prawniczym, radom wydziałów prawa, innym zainteresowanym instytucjom).

Realizując projekt monitoringu wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego myślimy, żeby możliwe było w przyszłości włączenie instytucji obywatelskich i środowiska prawniczego w proces wyboru sędziów do najważniejszych sądów i trybunałów: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Trybunału Stanu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Próbujemy to osiągnąć poprzez wypracowanie rozwiązań modelowych, które pozwolą zainteresowanym wziąć udział w publicznej debacie o kandydatach do tych instytucji. Debata powinna się odbywać na podstawie ogólnie dostępnych informacji i w oparciu o obiektywne kryteria oceny.

OMX TK: Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Kandydat prof. dr hab. Bogusław Banaszak

Profil Kandydata przygotowany przez Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego - koalicję Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, INPRIS i Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników.

Informacje w profilu odzwierciedlają naszą wiedzę na 16 listopada 2010, godz. 14:00 i będą w razie potrzeby aktualizowane. W niektórych publikowanych życiorysach usunęliśmy prywatne dane osobowe, jak np. domowe dane kontaktowe.

  1. Bogusław Banaszak jest profesorem doktorem habilitowanym nauk prawnych specjalizującym się w tematyce prawa konstytucyjnego.
  2. Kandydat ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w 1977 roku. W 1983 r. obronił rozprawę doktorską a w 1991 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych a w 1998 r. tytuł profesora zwyczajnego.
  3. Bogusław Banaszak był w latach 2006-2010 Przewodniczącym Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Kandydat związany jest od początku swojej kariery naukowej z Wydziałem Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie od 2002 r. kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego. Obecnie kandydat związany jest także z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy, gdzie od 2005 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Kandydat pracował także jako profesor w innych placówkach uniwersyteckich takich jak: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu (1995-2005), Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt n. Odrą, gdzie kierował Katedrą Polskiego Prawa Publicznego (1998-2008).
  4. Kandydat posiada znaczący dorobek naukowy, jest autorem 11 książek oraz współautorem lub redaktorem 18 książek w języku polskim, angielskim i niemieckim. Jest autorem około 250 artykułów publikowanych w Polsce i innych krajach (w języku polskim ponad 200, w języku angielskim- 17, w języku niemieckim – 29, w in. 5)
  5. Kandydat występował jako reprezentant Senatu w postępowaniu przez TK w 1997 r., opracował kilkanaście opinii i ekspertyz prawnych, których przedmiotem była analiza prawna przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów międzynarodowych z zakresu ochrony praw i wolności człowieka i obywatela. Sporządził ponad 60 opinii dla kancelarii Sejmu, Senatu i innych podmiotów (np. w Radzie Legislacyjnej, dla Rządowego Centrum Legislacji, ministerstw, Rzecznika Praw Obywatelskich, kancelarii prawnych, organów samorządu terytorialnego).
  6. Kandydat był wielokrotnie nagradzany za działalność naukową. Został dwukrotnie wyróżniony nagrodami Indywidualnymi Ministra Edukacji Narodowej. W 2004 r. otrzymał austriacką nagrodę im. Leopolda Kunschaka za badania nad prawem austriackim i prawem konstytucyjnym państw demokratycznych.
  7. Kandydat jest członkiem wielu towarzystw naukowych (Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżu, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Societas luris Publici Europaei). W 2004 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Pecsu (Węgry).
  8. Zna trzy języki obce – angielski, niemiecki i rosyjski.
  9. Kandydat nie jest członkiem partii politycznej. W 1998 r. był na liście Dolnośląskiego Stowarzyszenia Ekologicznego w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
  10. Kandydat podał, że nigdy nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu oraz że nie toczy się przeciwko niemu żądne postępowanie sądowe.