OMX TK

W Polsce dyskutuje się o kandydatach na wiele stanowisk państwowych, natomiast nie utrwaliła się tradycja publicznych debat o kandydatach na stanowiska sędziowskie. Tymczasem sądy, będące trzecią władzą, odgrywają w państwie prawnym rolę fundamentalną i dlatego kluczowe jest, kim są sędziowie. Proces wyboru powinien być transparentny i dawać możliwość zabrania głosu różnym środowiskom, w tym organizacjom pozarządowym oraz środowiskom prawniczym (korporacjom prawniczym, radom wydziałów prawa, innym zainteresowanym instytucjom).

Realizując projekt monitoringu wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego myślimy, żeby możliwe było w przyszłości włączenie instytucji obywatelskich i środowiska prawniczego w proces wyboru sędziów do najważniejszych sądów i trybunałów: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Trybunału Stanu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Próbujemy to osiągnąć poprzez wypracowanie rozwiązań modelowych, które pozwolą zainteresowanym wziąć udział w publicznej debacie o kandydatach do tych instytucji. Debata powinna się odbywać na podstawie ogólnie dostępnych informacji i w oparciu o obiektywne kryteria oceny.

OMX TK: Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Kandydatka dr hab. Krystyna Pawłowicz, prof. UW

Profil Kandydata przygotowany przez Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego - koalicję Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, INPRIS i Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników.

Informacje w profilu odzwierciedlają naszą wiedzę na 17 listopada 2010, godz. 24:00 i będą w razie potrzeby aktualizowane. W niektórych publikowanych życiorysach usunęliśmy prywatne dane osobowe, jak np. domowe dane kontaktowe.

 1. Krystyna Pawłowicz jest od 34 lat pracownikiem naukowym i dydaktycznym. Pracuje w Instytucie Nauk Administracyjno Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Bankowego. Przez 2
  lata w przeszłości pracowała w Zakładzie Prawa Rolnego WPiA UW. Jednocześnie przez kilka lat współpracowała z prof. Ludwikiem Barem z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego (od 2007 r.).
 2. W 1979 r. kandydatka ukończyła aplikację sędziowską, ale nie wykonywała zawodu sędziego.
 3. Prof. Krystyna Pawłowicz specjalizuje się głównie w publicznym prawie gospodarczym, w tym m.in. w zagadnieniach wolności gospodarczej, problematyce statusu konstytucyjnego i ustawowego przedsiębiorcy, nadzoru państwa nad gospodarką, problematyce mediów publicznych oraz zagadnieniach wpływu regulacji unijnych na funkcjonowanie państwa i prawo polskie.
 4. Kandydatka jest autorką wielu publikacji, w tym jednej monografii, kilku rozdziałów w dziełach zbiorowych, kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w czasopismach prawniczych (m.in. „Państwo i Prawo”) oraz artykułów o charakterze publicystyczno-naukowym (publikowanych m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Życiu Gospodarczym”).
 5. Prof. Krystyna Pawłowicz przygotowała kilkadziesiąt opinii i ekspertyz prawnych dla Sejmu, Senatu oraz na zlecenie innych organów państwa.
 6. Kandydatka jest autorką raportu pt. „Centralna administracja rządowa” opublikowanego przez Urząd Rady Ministrów w 10 zeszytach w latach 1995-1996, przygotowanego na zlecenie Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Administracji Publicznej.
 7. Kandydatka uczestniczyła w rozmowach tzw. Okrągłego Stołu w 1989 r. po stronie solidarnościowo-opozycyjnej, przygotowując i prezentując założenia ustawy o zgromadzeniach. Następnie byłą współautorką tej ustawy.
 8. Po 1989 r. kandydatka była ekspertem Sejmu i Senatu w pracach legislacyjnych.
 9. W 1992 r. kandydatka była współpracowała z rządem J. Olszewskiego, dla którego przygotowała wówczas koncepcję prawnej regulacji funkcjonowania publicznych środków masowego przekazu.
 10. Krystyna Pawłowicz jest członkiem Trybunału Stanu (kadencja 2007 – 2011), z rekomendacji posłów Prawa i Sprawiedliwości.
 11. Od września 2009 r. kandydatka pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A.
 12. Krystyna Pawłowicz kandyduje na stanowisko sędziego TK po raz drugi, ponownie z rekomendacji Klubu Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości. Poprzednio kandydowała na stanowisko sędziego TK w marcu 2010 r.
 13. Kandydatka przekazała życiorys i wykaz publikacji, ale nie była zainteresowana innymi formami współpracy z koalicją organizacji pozarządowych prowadzących Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów TK Krystyna Pawłowicz nie należała nigdy do żadnej partii politycznej.
 14. Prof. Krystyna Pawłowicz wskazywała na zagrożenie dla suwerenności Polski wypowiadając się o procesach integracyjnych w Unii Europejskiej. Na prośbę grupy posłów przygotowała w 2005 r. wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności tzw. traktatu akcesyjnego z Konstytucją RP.
 15. Jest sygnatariuszką listu „Polska ma być suwerenna”, którego przedmiotem jest apel do władz polskich o podjecie działań wzmacniających i zapewniających Polsce suwerenność w Unii Europejskiej.
 16. Kandydatka zna trzy języki obce: angielski w stopniu zaawansowanym, hiszpański i rosyjski w stopniu średnim.