OMX TK

W Polsce dyskutuje się o kandydatach na wiele stanowisk państwowych, natomiast nie utrwaliła się tradycja publicznych debat o kandydatach na stanowiska sędziowskie. Tymczasem sądy, będące trzecią władzą, odgrywają w państwie prawnym rolę fundamentalną i dlatego kluczowe jest, kim są sędziowie. Proces wyboru powinien być transparentny i dawać możliwość zabrania głosu różnym środowiskom, w tym organizacjom pozarządowym oraz środowiskom prawniczym (korporacjom prawniczym, radom wydziałów prawa, innym zainteresowanym instytucjom).

Realizując projekt monitoringu wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego myślimy, żeby możliwe było w przyszłości włączenie instytucji obywatelskich i środowiska prawniczego w proces wyboru sędziów do najważniejszych sądów i trybunałów: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Trybunału Stanu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Próbujemy to osiągnąć poprzez wypracowanie rozwiązań modelowych, które pozwolą zainteresowanym wziąć udział w publicznej debacie o kandydatach do tych instytucji. Debata powinna się odbywać na podstawie ogólnie dostępnych informacji i w oparciu o obiektywne kryteria oceny.

OMX TK: Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów TK

Kandydat prof. dr hab. Leon Kieres

13 lipca 2012 profesor Leon Kieres został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego

1. Leon Kieres jest profesorem doktorem habilitowanym nauk prawnych specjalizującym się w problematyce prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego oraz prawa Unii Europejskiej.

2. Kandydat uzyskał stopień doktora nauk prawnych w 1976 r., a stopień doktora habilitowanego w 1985 r. W 1996 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.

3. Profesor L. Kieres od 1970 r. jest związany zawodowo i naukowo z Uniwersytetem Wrocławskim. Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii tejże uczelni pełni funkcję kierownika Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego. Kandydat wypromował ośmiu doktorów nauk prawnych, był recenzentem rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

4. Kandydat, poza pracą na Uniwersytecie Wrocławskim, zatrudniony był też w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych (2006-2010 r.) oraz w Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (od 2006 r.).

5. Kandydat posiada znaczący dorobek naukowy. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych (w języku polskim i w językach obcych), w zdecydowanej większości z zakresu prawa.. Był członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych.

6. W latach 2000 - 2005 pełnił funkcję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Był pierwszym prezesem tej instytucji. Najbardziej znane publicznie sprawy z okresu urzędowania prof. Leona Kieresa: IPN prowadził sprawę wyjaśnienia okoliczności pogromu w Jedwabnem,  rozpoczęcie polskiego śledztwa w sprawie zbrodni w Katyniu, ogłoszenie publiczne agenturalnej przeszłości ojca Konrada Hejmo, ujawnienie przez B. Wildsteina jawnej listy katalogowej osób z archiwalnego zasobu warszawskiego oddziału IPN.

7. Profesor L. Kieres wykonywał mandat senatora w Senacie IV kadencji (1997-2000) – kandydat niezależny i VII kadencji (2007-2011) kadencji – kandydat PO. Bez sukcesu ubiegał się o senacki mandat w wyborach parlamentarnych w 2011 r.

8. W latach 2009 - 2011 Kandydat był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa reprezentującym Senat RP.

9. Kandydat brał czynny udział w procedurach tworzenia prawa mogącego być przedmiotem kontroli przed TK, w szczególności w ramach wykonywania mandatu Senatora RP (m.in. członek Komisji Ustawodawczej oraz Podkomisji do zmian Konstytucji RP, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP, przedstawiciel wnioskodawców w ramach senackich inicjatyw ustawodawczych wnioskodawców w ramach senackich inicjatywy ustawodawczych m.in. dotyczących wykonywania wyroków TK). Kandydat na zlecenie Sejmu RP sporządzał oceny wielu projektów prawnych, m.in. regulujących problematykę samorządu terytorialnego.

10. W październiku 2005 r. Profesor Leon Kieres występował przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy z 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej.

11. Według oświadczenia Kandydata nigdy nie współpracował on z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.

12. Kandydat pełnił funkcje publiczne zarówno w organach samorządowych, instytucjach krajowych, jak i międzynarodowych. Kandydat zajmował następujące stanowiska: radny Rady Miejskiej Wrocławia, Przewodniczący Prezydium Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu, radny oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, członek i Wiceprzewodniczący Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

13. Kandydat należał do NSZZ Solidarność. Brał udział w I Zjeździe "Solidarności"  w charakterze doradcy delegacji regionu Dolny Śląsk. Pełnił również funkcję sekretarza komisji zakładowej związku na Uniwersytecie Wrocławskim oraz eksperta prawnego Zarządu Regionu. Był ekspertem tajnej Komisji Krajowej Związku.

14. Kandydat nie posiada dużego doświadczenia orzeczniczego. W latach 1990-1994 był członkiem orzekającym w Kolegium Odwoławczym przy Sejmiku Samorządowym we Wrocławiu. W 1995 r. pełnił funkcję arbitra w Sądzie Polubownym powołanym przez wojewodę katowickiego i cztery gminy do rozstrzygnięcia sporu majątkowego.

15. Od 2006 r. wpisany na listę radców prawnych (wykonywanie zawodu: X 1986 – I 1987). Od 2006 r. szef Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy Wrocławskiej Izbie Gospodarczej.

16. Kandydat jest laureatem wyróżnień za działalność publiczną i społeczną: m.in.: w 1996 r. - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za czynny udział w reformowaniu struktur państwa od 1990 r.; 2004 r. - tytuł "Prawnika Roku 2003", wyróżnienie „Gazety Prawnej”, tytuł doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej od 2004 r.; w 2009 r. - tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska.

17. Kandydat zna dobrze dwa języki obce (angielski i rosyjski) oraz biernie kolejne dwa (niemiecki i hiszpański).

18. Profesor Leon Kieres nie ubiegał się wcześniej o stanowisko sędziego TK. W czerwcu 2012 r. został zgłoszony jako kandydat na to stanowisko przez kluby parlamentarne: Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz klub poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

19. Kandydat nie należy do żadnej partii politycznej.

20. Według oświadczenia Kandydata nie są wobec niego prowadzone żadne postępowania prokuratorskie, karno-administracyjne, dyscyplinarne ani sądowe. Nie był też nigdy skazany wyrokiem w jakiejkolwiek sprawie.

21. Według oświadczenie Kandydata spełnia on ustawową przesłankę dobrego stanu zdrowia, co potwierdzone jest wynikami badań wykonanych w 2011 r.

22. Kandydat pozytywnie zareagował na inicjatywę Obywatelskiego Monitoringu Kandydatów na Sędziów. Przyjął zaproszenie na spotkanie z udziałem środowisk prawniczych, mediów i wszystkich zainteresowanych, a także udzielił odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu dla kandydatów na sędziów TK.