OMX TK

W Polsce dyskutuje się o kandydatach na wiele stanowisk państwowych, natomiast nie utrwaliła się tradycja publicznych debat o kandydatach na stanowiska sędziowskie. Tymczasem sądy, będące trzecią władzą, odgrywają w państwie prawnym rolę fundamentalną i dlatego kluczowe jest, kim są sędziowie. Proces wyboru powinien być transparentny i dawać możliwość zabrania głosu różnym środowiskom, w tym organizacjom pozarządowym oraz środowiskom prawniczym (korporacjom prawniczym, radom wydziałów prawa, innym zainteresowanym instytucjom).

Realizując projekt monitoringu wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego myślimy, żeby możliwe było w przyszłości włączenie instytucji obywatelskich i środowiska prawniczego w proces wyboru sędziów do najważniejszych sądów i trybunałów: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Trybunału Stanu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Próbujemy to osiągnąć poprzez wypracowanie rozwiązań modelowych, które pozwolą zainteresowanym wziąć udział w publicznej debacie o kandydatach do tych instytucji. Debata powinna się odbywać na podstawie ogólnie dostępnych informacji i w oparciu o obiektywne kryteria oceny.

OMX TK: Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Kandydatka prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Profil Kandydatki przygotowany przez Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego - koalicję Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, INPRIS i Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników.

Informacje w profilu odzwierciedlają naszą wiedzę na 3 stycznia 2011 i będą w razie potrzeby aktualizowane. W niektórych publikowanych życiorysach usunęliśmy prywatne dane osobowe, jak np. domowe dane kontaktowe.

 1. Małgorzata Pyziak-Szafnicka jest profesorem doktorem habilitowanym nauk prawnych specjalizującym się w tematyce prawa cywilnego.
 2. Kandydatka ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim w 1978 roku. W 1987 r. obroniła rozprawę doktorską, a w 1995 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych, a w 2006 r. tytuł profesora zwyczajnego.
 3. Małgorzata Pyziak-Szafnicka od początku swojej kariery naukowej jest związana z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie od 1997 r. kieruje Katedrą Prawa Cywilnego. Od 2003 r. jest kierownikiem Studium Podyplomowego Prawa Francuskiego, a od 2008 roku pełni funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Kandydatka wykładała też w Pomaturalnej Szkole Samorządu i Administracji w Łodzi oraz w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1998-1999).
 4. Kandydatka w latach 1994-1998 była doradcą prawnym prezydenta Łodzi Marka Czekalskiego (Unia Wolności), zaś w latach 1998-2008 była zatrudniona w Trybunale Konstytucyjnym jako specjalista do spraw orzecznictwa.
 5. W latach 2006-2010 Kandydatka była członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, a od 2010 r. pełni funkcję przewodniczącej polskiej sekcji Komisji Stanu Cywilnego z siedzibą w Strasbourgu.
 6. Kandydatka posiada znaczący dorobek naukowy w dziedzinie prawa cywilnego, jest autorką 10 monografii, współautorką Komentarza do Kodeksu Cywilnego (2009), autorką lub współautorką ponad 50 artykułów i glos w języku polskim, francuskim i niemieckim oraz współautorką dwóch podręczników do prawa cywilnego.
 7. Kandydatka występowała jako reprezentant Unii Metropolii Polskich w postępowaniu przez Trybunałem Konstytucyjnym w 1996 r.
 8. Kandydatka opracowywała ekspertyzy prawne dotyczące konstytucyjności aktów prawnych w ramach obowiązków specjalisty ds. orzecznictwa w Trybunale Konstytucyjnym. Nie zajmowała się natomiast analizą prawną przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów międzynarodowych z zakresu ochrony praw i wolności człowieka i obywatela.
 9. Kandydatka nie prowadzi działalności gospodarczej, natomiast opracowywała opinie prawne na zlecenie kancelarii adwokackich oraz instytucji samorządu lokalnego.
 10. Kandydatka była wielokrotnie nagradzana za działalność naukową. Została m.in. wyróżniona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2000 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003 r.), Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques, odznaczeniem przyznanym przez Rząd Republiki Francuskiej (2008 r.). Otrzymała też tytuł doktora honoris causa Université François Rabelais w Tours (2010 r.) 
 11. Kandydatka jest członkiem: Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française, Académie Internationale de Droit Comparé.
 12. Zna dwa języki obce: francuski w stopniu biegłym, niemiecki w stopniu podstawowym.
 13. Kandydatka nie jest i nie była członkiem żadnej partii politycznej. Nie startowała w wyborach powszechnych. Od 1980 r. jest członkiem związku zawodowego NSZZ „Solidarność”.
 14. Kandydatka podała, że nigdy nie była skazany prawomocnym wyrokiem sądu oraz że nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie sądowe.
 15. Według oświadczenia Kandydatki posiada ona aktualne (marzec 2010) orzeczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku sędziego.
 16. We wrześniu 2010 na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Elżbiety Radziszewskiej, zostało opublikowane stanowisko prof. Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej popierające wypowiedź Pełnomocniczki dla „Gościa Niedzielnego”, w której zawarła ona pogląd, iż nie jest praktyką dyskryminacyjną odmowa przez szkołę katolicką zatrudnienia osoby homoseksualnej.
 17. Kandydatka odmówiła udziału w spotkaniu organizowanym przez organizacje prowadzące Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tłumacząc to niemożliwością uzgodnienia dogodnych terminów.