OMX TK

W Polsce dyskutuje się o kandydatach na wiele stanowisk państwowych, natomiast nie utrwaliła się tradycja publicznych debat o kandydatach na stanowiska sędziowskie. Tymczasem sądy, będące trzecią władzą, odgrywają w państwie prawnym rolę fundamentalną i dlatego kluczowe jest, kim są sędziowie. Proces wyboru powinien być transparentny i dawać możliwość zabrania głosu różnym środowiskom, w tym organizacjom pozarządowym oraz środowiskom prawniczym (korporacjom prawniczym, radom wydziałów prawa, innym zainteresowanym instytucjom).

Realizując projekt monitoringu wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego myślimy, żeby możliwe było w przyszłości włączenie instytucji obywatelskich i środowiska prawniczego w proces wyboru sędziów do najważniejszych sądów i trybunałów: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Trybunału Stanu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Próbujemy to osiągnąć poprzez wypracowanie rozwiązań modelowych, które pozwolą zainteresowanym wziąć udział w publicznej debacie o kandydatach do tych instytucji. Debata powinna się odbywać na podstawie ogólnie dostępnych informacji i w oparciu o obiektywne kryteria oceny.

OMX TK: Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Kandydat dr hab. Marek Zubik, prof. UW

Profil Kandydata przygotowany przez Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego - koalicję Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, INPRIS i Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników.

Informacje w profilu odzwierciedlają naszą wiedzę na 16 listopada 2010, godz. 14:00 i będą w razie potrzeby aktualizowane. W niektórych publikowanych życiorysach usunęliśmy prywatne dane osobowe, jak np. domowe dane kontaktowe.

  1. Marek Zubik jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, specjalistą w dziedzinie prawa konstytucyjnego, w szczególności w problematyce prawa parlamentarnego, prawa finansów publicznych, ochronie praw człowieka i funkcjonowaniu władzy sądowniczej.
  2. Kandydat ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1997 r., w kwietniu 2000 r. obronił rozprawę doktorską. W 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Od 2006 r. jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Warszawskim i kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego UW.
  3. Kandydat jest Przewodniczącym Rady Legislacyjnej XI Kadencji (od 29 czerwca 2010 r.). Wcześniej pracował jako ekspert w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (1998-2002), był wicedyrektorem Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków w Biurze Trybunału Konstytucyjnego (2002 – 2007) a także był zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich (od listopada 2007 r. do lipca 2010 r.).
  4. Kandydat podaje, że kierował lub uczestniczył w szeregu programach badawczych realizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych oraz Komitet Badań Naukowych.
  5. Kandydat jest autorem, współautorem lub redaktorem ponad 150 publikacji o charakterze naukowym, dotyczących m.in. problematyki prawa parlamentarnego, ustrojowych aspektów finansów publicznych, funkcjonowania władzy sądowniczej, ochrony praw człowieka.
  6. Kandydat od 2006 r. jest członkiem kolegium redakcyjnego Przeglądu Sejmowego, a od czerwca 2010 r. przewodniczącym komitetu redakcyjnego Przeglądu Legislacyjnego.
  7. Kandydat był sekretarzem Komitetu Nauk Prawnych PAN (2004-2007), obecnie jest członkiem prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN (2007-).
  8. Kandydat nie jest członkiem partii politycznej.
  9. Kandydat nie ubiegał się o stanowisko sędziego TK w przeszłości.
  10. Kandydat zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe.