OMX TK

W Polsce dyskutuje się o kandydatach na wiele stanowisk państwowych, natomiast nie utrwaliła się tradycja publicznych debat o kandydatach na stanowiska sędziowskie. Tymczasem sądy, będące trzecią władzą, odgrywają w państwie prawnym rolę fundamentalną i dlatego kluczowe jest, kim są sędziowie. Proces wyboru powinien być transparentny i dawać możliwość zabrania głosu różnym środowiskom, w tym organizacjom pozarządowym oraz środowiskom prawniczym (korporacjom prawniczym, radom wydziałów prawa, innym zainteresowanym instytucjom).

Realizując projekt monitoringu wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego myślimy, żeby możliwe było w przyszłości włączenie instytucji obywatelskich i środowiska prawniczego w proces wyboru sędziów do najważniejszych sądów i trybunałów: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Trybunału Stanu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Próbujemy to osiągnąć poprzez wypracowanie rozwiązań modelowych, które pozwolą zainteresowanym wziąć udział w publicznej debacie o kandydatach do tych instytucji. Debata powinna się odbywać na podstawie ogólnie dostępnych informacji i w oparciu o obiektywne kryteria oceny.

OMX TK: Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Kandydat dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ

Profil Kandydata przygotowany przez Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego - koalicję Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, INPRIS i Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników.

Informacje w profilu odzwierciedlają naszą wiedzę na 16 listopada 2010, godz. 14:00 i będą w razie potrzeby aktualizowane. W publikowanych życiorysach usunęliśmy prywatne dane osobowe, jak np. domowe dane kontaktowe.

 1. Piotr Tuleja jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, specjalistą w dziedzinie prawa konstytucyjnego, w szczególności w problematyce wykładni konstytucji, sądownictwa konstytucyjnego i konstytucyjnej ochronie praw człowieka i obywatela.
 2. Kandydat ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1987 r. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał w 1994 r., w 2004 r. tytuł doktora habilitowanego, a 2009 r. profesora nadzwyczajnego. Kandydat od 2009 roku pełni obowiązki kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UJ. Jest przewodniczącym Stałej Rektorskiej Komisji Statutowo Prawnej UJ (od 2006 r.) oraz kierownikiem Studiów Podyplomowych "System ochrony praw człowieka w Polsce" na WPiA UJ (od 2008 r.). Kandydat odbył aplikację sędziowską w latach 1987-1989 w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego.
 3. Kandydat od wielu lat związany z Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie w latach pracował jako asystent sędziego (1992 – 1998), a następnie jako radca w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków, którego dyrektorem jest od 2000 r. Był też członkiem zespołu powołanego przez Marszałka Sejmu ds. zmian w Konstytucji związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.
 4. Piotr Tuleja jest autorem lub redaktorem ponad 100 publikacji naukowych poruszających tematykę konstytucyjną w tym: jest autorem 2 książek, redagował lub współredagował 4 książki, jest autorem ok. 100 artykułów, glos, recenzji, not i ekspertyz. Kandydat jest członkiem kolegium redakcyjnego periodyków Przegląd Sejmowy oraz Forum Prawnicze. Jest też przewodniczącym kolegium redakcyjnego Zeszytów Sądownictwa Konstytucyjnego.
 5. Kandydat wielokrotnie w swych pracach poruszał zagadnienia dotyczące funkcjonowania Trybunału, analizował orzeczenia TK. Opracowywał również opinie lub ekspertyzy prawne, których przedmiotem byłaby analiza prawna przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów międzynarodowych z zakresu ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, które w szczególności dotyczyły zakresu właściwości Trybunału Konstytucyjnego. Sporządzał analizy dotyczące relacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i kpc oraz zasad w oparciu, o które należy stosować kpc przed Trybunałem Konstytucyjnym.
 6. Kandydat sporządzał opinie i ekspertyzy na rzecz: Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, Kancelarii Senatu, Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, Departamentu Prawnego Narodowego Banku Polskiego.
 7. Kandydat jest członkiem komisji nauk prawnych Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego i Societas Humboldtiana Polonorum.
 8. Kandydat był w 1990 r. zastępcą Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w wyborach samorządowych.
 9. Kandydat nie posługuje się biegle żadnym językiem obcym. Deklaruje bierną znajomość języka rosyjskiego i angielskiego, językiem niemieckim włada na poziomie podstawowym.
 10. Kandydat nie jest członkiem partii politycznej. W latach 1990-1992 należał do NSZZ Solidarność.
 11. Kandydat zgłoszony przez Platformę Obywatelską.
 12. Kandydat dysponuje ważnym zaświadczeniem, z którego wynika, że jego stan zdrowia pozwala mu na sprawowanie funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
 13. Kandydat nigdy nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu, nie toczy się przeciwko niemu żądne postępowanie sądowe.