OMX GIODO

Koalicja trzech organizacji pozarządowych: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, INPRIS i Fundacji Panoptykon monitorowała w 2010 roku wybory na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Kwestionariusz OMX GIODO

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie:

 1. Dane osobowe Kandydata (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, stan cywilny).

 2. Wykształcenie Kandydata (z podaniem: nazw szkół, które Kandydat ukończył i dat ich ukończenia, posiadanych stopni naukowych, ukończonych kursów, szkoleń, aplikacji itp.).

 3. Przebieg kariery zawodowej (w tym: miejsca zatrudnienia i okresy pozostawania na danym stanowisku; prowadzenie własnej działalności gospodarczej; zajmowane stanowiska we władzach spółek, przedsiębiorstw państwowych, fundacji, spółdzielni itp.)

 4. Informacje potwierdzające doświadczenie, osiągnięcia i status zawodowy lub naukowy Kandydata jako specjalisty (znawcy) w dziedzinie ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji lub doświadczeń zawodowych, które w opinii Kandydata stanowią adekwatne doświadczenie z punktu widzenia zakresu ustawowych kompetencji i zadań GIODO (zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,  na stanowisko GIODO może być powołana tylko osoba, która posiada wyższe wykształcenie prawnicze oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe).

 5. Opracowane przez Kandydata w ciągu ostatnich 10 lat opinie lub ekspertyzy, których przedmiotem były:

  a) zagadnienia z obszaru ochrony danych osobowych lub prawa do prywatności;
   
  b) prawo Unii Europejskiej bądź umowy międzynarodowe z zakresu ochrony danych osobowych lub prawa do prywatności;

  c) wykorzystywanie nowych technologii do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych.

 6. Sprawy, które Kandydat prowadził w ciągu ostatnich 10 lat, w których występowały zagadnienia określone w pkt 5 a)-c).

 7. Wszystkie publikacje Kandydata (tytuł, adres publikacyjny) dotyczące problematyki określonej w pkt 5 a)-c).

 8. Znajomość języków obcych (prosimy określić stopień znajomości każdego z języków: biegle w mowie/piśmie; znajomość robocza; znajomość w stopniu podstawowym).

 9. Sprawowane przez Kandydata – w przeszłości – funkcje publiczne (w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego) oraz funkcje publiczne w strukturach Unii Europejskiej.

 10. Funkcje publiczne, które Kandydat pełni w momencie ubiegania się o stanowisko GIODO.

 11. Funkcje publiczne obejmowane w wyborach powszechnych, o które – bez skutku – Kandydat ubiegał się w przeszłości (Sejm, Senat, organy jednostek samorządu terytorialnego).

 12. Czy Kandydat – w przeszłości – ubiegał się o stanowisko GIODO (jeżeli tak, to kiedy i kto wskazał jego kandydaturę)?

 13. Lista organów państwa i innych instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych np. (spółek prawa handlowego), którym Kandydat doradzał, na których rzecz sporządzał ekspertyzy lub opinie w ciągu ostatnich 10 lat.

 14. Przynależność do partii politycznych, związków zawodowych lub organizacji pracodawców (okres przynależności i sprawowana funkcja).

 15. Lista partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców, organizacji społecznych (np. fundacji, stowarzyszeń), którym Kandydat doradzał, na których rzecz sporządzał ekspertyzy lub opinie albo które reprezentował.

 16. Wykaz podmiotów wykonujących działalność lobbingową w rozumieniu ustawy o działalności lobbingowej w procesie tworzenia prawa, w których Kandydat był zatrudniony, którym doradzał, na których rzecz sporządzał ekspertyzy lub opinie albo które reprezentował w ciągu ostatnich 10 lat (z podaniem sprawowanej funkcji lub stanowiska oraz okresu współpracy).

 17. Działalność społeczna lub inny rodzaj aktywności Kandydata w sferze publicznej, w tym członkostwo w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach społecznych (okres przynależności i sprawowana funkcja).

 18. Odznaczenia, tytuły honorowe, wyróżnienia Kandydata.

 19. Członkostwo w krajowych lub międzynarodowych stowarzyszeniach zawodowych lub naukowych.

 20. Czy toczą się przeciwko Kandydatowi postępowania prokuratorskie, karno-administracyjne, dyscyplinarne lub sądowe (jeżeli tak, to jakie i co jest ich przedmiotem)?

 21. Czy Kandydat był skazany prawomocnym wyrokiem sądu (ewentualnie ostateczną decyzją sądu dyscyplinarnego) w jakiejkolwiek sprawie (jeżeli tak, to za co i jaka była sankcja)?