INPRIS to think tank prawniczy.

Krytyczna opinia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie o rządowym projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

29 marca 2017. Została opublikowana krytyczna opinia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie o rządowym projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W konkluzji OBWE zaleca odstąpienie od działań mających na celu przyjęcie ustawy.

Streszczenie opinii przygotowane przez Biuro Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie:

„Proponowane zmiany budzą poważne obawy związane z podstawowymi zasadami demokracji, w szczególności podziałem władz i niezależnością władzy sądowniczej. Poprzez przekazanie uprawnień do powoływania sędziów pełniących funkcję członków Krajowej Rady Sądownictwa władzy ustawodawczej, a także wprowadzenie nowych procedur wyboru sędziów, które pozwalają władzy ustawodawczej i wykonawczej wywierać decydujący wpływ na ten proces, proponowane zmiany poważnie zagrażają niezależności organu, którego głównym celem jest zagwarantowanie niezależności sądów w Polsce.

Ponadto, automatyczne wygaszenie kadencji piętnastu sędziów będących obecnie członkami Krajowej Rady Sądownictwa 30 dni od dnia wejścia w życie Projektu Ustawy stanowiłoby bezpośrednią ingerencję w gwarancje niezależności przysługujące temu należycie ukonstytuowanemu organowi konstytucyjnemu. Przepis taki byłby ponadto naruszeniem art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, gdyż sędziowie pełniący funkcję członków Krajowej Rady Sądownictwa nie mogliby zaskarżyć wygaśnięcia swoich mandatów do sądu powszechnego lub innego organu sprawującego władzę sądowniczą.

W związku z powyższym, OBWE/ODIHR zaleca, aby odstąpić od działań mających na celu przyjęcie Projektu Ustawy.”

Z polską wersją całości opinii można zapoznać się tutaj.

O innych krytycznych opiniach dotyczących tego projektu ustawy pisaliśmy tutaj.

Ze wszystkimi opiniami Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie można zapoznać się na stronie internetowej www.legislationline.org.